مقایسه آراء فارابی و ارسطو در المنطقیات و ارغنون درباره مغالطات

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشکده علوم انشانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

چکیده

فارابی -