نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هابز -نیوتن