سیرتطورمفهوم خدا در فلسفه غرب از هابزتانیوتن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هابز -نیوتن