امکان تقریبی آراء هراکلیتوس و صدرالمتالهین در باب صیرورت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

صیرورت - صدرالمتالهین