نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان)، اصفهان

2 استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان ، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی  پذیرش حاکمیت اراده در ایقاعات درحقوق ایران و انگلیس می باشد. اصل حاکمیت اراده در نظام رومی- ژرمنی مدرن به معنای مبنا بودن ارادة انسان در مشروعیت تعهدات و اعمال حقوقی است، این تنها ارادة طرفین می باشد که اعمال حقوقی را ایجاد و مشروع می کند و اگر محدودیتی هم وجود دارد این محدودیت  به خاطر قانون ایجاد شده است. در فقه اعمال حقوقی امری است که شارع مسبب یا مصدق آن است و حجیت باید از سوی خداوند باشد مشکل اصلی حقوق ایران این است که سعی کرده رویکرد فقهی و اصل آزادی اراده را که از حقوق غربی وارد حقوق ایران شده جمع کند که به نظر نگارنده این درست نمی باشد و باعث چالش می شود و همچنین حقوق ایران در مورد قصد و رضا که از الزامات اراده می باشد در ایقاعات سکوت اختیار کرده است به خاطر این است که کلا اراده در ایقاعات با چالش ها و خلاء هایی همراه می باشد در این وضع یا باید فقها تمهیدات جدیدی بیندیشند و یا قانون ایران به تمامی اصل ازادی اراده را بپذیرد که این مورد نیز با وجود این که قانون تحت تاثیر فقه امامیه نوشته شده است ممکن نمی باشد البته فقها آزادی اراده در ایقاعات را بیشتر از عقود قبول دارند و قانون گذار اگر قصد و رضا را برای آزادی اراده در ایقاعات هم تعریف کند این مشکل حل خواهد شد منتها این چالش وقتی به صورت کلی بر طرف خواهد شد که قانون گذار اصل آزادی اراده در عقود و ایقاعات را به طور واضح و صریح مصوب نماید .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

investigate the acceptance of the principle of party autonomy in law of Iran and England

نویسندگان [English]

 • seyedmohsen salehi 1
 • mojtaba nikdosti 2
 • mohammad jafarifeshraki 2

1 گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان ، ایران

2 گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان ، ایران

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the acceptance of the principle of party autonomy in law of Iran and England. In the modern Roman-German system, the principle of party autonomy means the human will’s underlying on the legitimacy of legal obligations and acts. This is, only, the parties’ will that lead to the legal acts and gives legitimacy to them and if there is a restriction, it has existed due to the law. In jurisprudence, legal acts are somethings that the legislators are responsible for or certifies them and the authority must be from God. The main problem of law of Iran is that it has tried to combine the jurisprudence approach and the principle of freedom of will that has originated from western law. Accordingly, we are confused about law of Iran somehow and in this situation, either the jurists have to think about new arrangements or law of Iran have to fully accept the principle of freedom of will that it is not possible, because the law has been written under the influence of Imamieh jurisprudence. So, jurists must consider new arrangements.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Law
 • Unilateral Obligation
 • Iran
 • England
 • Principle of party autonomy
 1. احمد سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، جلد اول، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا .
 2. -انصاری، مرتضی، المکاسب، جلد3و6، چاپ‌اوّل، قم، کنگره‌ جهانی‌بزرگداشت‌ شیخ‌اعظم انصاری، 1415 .
 3. -بجنوردی، سیدحسن بن آقا بزرگ، القواعد الفقهیه، ج 6، قم، نشرالهادی ، 1419.
 4. -رفیعی مقدم، علی، اصل رضایی بودن اعمال حقوقی، چاپ اول، تهران : انتشارات دانشگاه امام صادق، 1390.
 5. -جعفر لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، جلد چهارم ، تهران: انتشارات گنج دانش، 1387.
 6. -جبعی عاملى (شهید ثانى)، زینالدین بن على، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ( المحشّى کلانتر)، قم: کتابفروشى داورى، 1410.
 7. -شیرازی، ناصرمکارم، کتاب النکاح، جلد6، چاپ اوّل، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب (ع)، 1424.
 8. -جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ،تاثیر اراده در حقوق مدنی ، تهران : انتشارات گنج دانش، 1392.
 9. -جعفری لنگرودی، جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، 1357 ، جلد ف1 ص 383 -387 –
 10. -خویی سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، جلد دوم، چاپ نجف، 1387.
 11. -صفایی، سید حسین،مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی، چاپ اول، تهران: انتشارت مرکز تحقیقات، 1355.
 12. -کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، چاپ سوم ، تهران : شرکت سهامی انتشار، 1382.
 13. -کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، جلد اول، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1377.
 14. -کشاورزکار ، امیر حسین ، ماهیت حقوقی جعاله و بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان ، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد بین الملل بندر انزلی، 1390.
 15. -کیهانی، منصور، حقوق رم، تعهدات، چاپ اول، تهران: انتشارات تابان، 1349.
 16. - الکرکی، علی بن الحسین، جامع المقاصد، جلد 4، چاپ دوم، بیروت، موئسسه آل اهل بیت، 1410.
 17. -کلینی، ابوجعفرمحمّد بن یعقوب، الکافی، جلد13، دار الحدیث للطباعه و نشر، 1429.
 18. - الموسوی الخوئی، السیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، جلد3، چاپ اول،بیروت، نشردارالهادی، 1412.
 19. - موسوی بجنوردی، محمد، علم اصول، جلد 1، چاپ اول، تهران، مجد، 1385.
 20. - موسوی خمینی، سید روح الله،انوار الهدایه، جلد 1، چاپ اول، بی جا، موئسسه نشر آثار امام خمینی، 1413.
 21. -موسوی خمینی ، سید روح الله ، تحریر الوسیله ،تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1385.
 22. -محقـق دامـاد، سیدمصـطفی، نظریـه عمـومی شـروط و التزامـات در حقـوق اسلامی، چاپ دوم، قم: مرکز نشر علوم اسلامی ، 1390.
 23. - الموسوی البجنوردی، السید میرزا حسن، منتهی الاصول، جلد 1، نجف ، 1371.
 24. -المظفر، محمود محمد حسن، نظریه الاراده المنفرده، چاپ اول، دار حافظ للنشر و التوزیع، 1423.
 25. -مازو، درس هایی از حقوق مدنی، به نقل از جعفری لنگرودی، فلسفه اعلی در علم حقوق، چاپ اول، تهـران : گنج دانش، 1382.
 26. -المقدس الاردبیلی، احمد، مجمع الفائده و البرهان، جلد10، چاپ دوم،قم، نشر موئسسه النشر الاسلامی،1416ق.
 27. -حسینی مراغی، سید میرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، جلد2، چاپ اوّل، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417.
 28. -جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران : گنج دانش، 1394.
 29. -جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران: بنیاد راستاد، 1357.
 30. -قنواتی ، جلیل ؛ عبدی پور ، ابراهیم و وحدتی شبیری ، سید حسن ، حقوق قرار داد ها در فقه امامیه ، تهران ، انتشارات سمت، 1396.
 31. -فخر المحققین، محمد بن علی، ایضاح الفوائد، جلد 3، چاپ اول، بیروت، نشر داراکتب، بی تا.
 32. -نوین ، پرویز ، حقوق مدنی تطبیقی ، حقوق قرار داد ها – تعهدات رم باستان – فرانسه – ایران – انگلستان – چاپ اول ، تهران : کتابخانه گنج دانش ، 1390.
 33. -نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى ، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، 19جلد، بیروت: مؤسسه آلالبیت(ع)، 1415.
 34. -نجفی، محمّد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد 28، لبنان، داراحیاءالتراث العربی، بی تا
 35. -نائینی، محمد حسین « منیةالطالب» انتشارات حیدریه، تهران، 1370 ه.ق، ص 123.
 36. -یزدی، سیدمحمدکاظم« العروةالوثقی» موسسه نشر اسلامی،قم، 1407ه.ق، ص 583.
 37. مقالات
 38. -بیگدلی ، سعید« تئوری تاثیر یک جانبه تعهد » فصلنامه پژوهش حقوق ، سال چهاردهم، شماره 37،1391 ، صفحات 1-27.
 39. -عباسی ، جمیله؛ جواد نیک نژاد«ماهیت و اقسام ایقاعات» سومین کنفرانس ملی علوم انسانی ، 1396.
 40. -علوی یزدی ، حمید رضا ؛ بابازاده ، بابک « شیوههای تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان » سال دوازدهم، شماره 29 ،تابستان ، 1389.
 41. -صحت، سپیده ؛ رضاپور ، بابک، قیاسی ، رضا ، تاثیر اراده در ایجاد تعهد در حقوق ایران، دوره 12 ، شماره 43 ، 1398 ، 139-159.
 42. -مجتهد سلیمانی ، ابوالحسن ؛ صادق موسوی ، سید محمد ؛ قشلانی ، محسن امامی « واکاوی تاثیر اراده در تکوین ایقاعات » سال نوزده ، شماره اول ، 1397، صص 257-378.
 43. -مکی العاملی، (شهید اول)، شمس الدین محمد« القواعد و الفوائد» جلد 1، چاپ دوم، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1403ق.
 44. -مجتهدسلیمانی، ابوالحسن؛ موسوی ، محمدصادق؛ امامی قشلاقی، محسن، واکاوی تاثیر اراده در تکوین ایقاعات،پژوهشنامه حقوق اسلامی ، بهار و تابستان 1397 ، دوره 19 , شماره 1 ، از صفحه 257 تا صفحه 278.
 45. -نقی زاده ، علی ؛ عسگری، غلام حسین ، رجوع از وصیت تملیکی در حقوق مدنی ایران با مطالعة تطبیقی در حقوق مصر و انگلیس ، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی ، دوره 49 ، شماره 3 ، 1398 .
 46. پایان نامه
 47. منابع انگلیسی
 48. کتاب
 49. -Elliott, Catherine, Frances, Quinn “Contract law”. 7th edition, 2009.
 50. -Eugene F. Scoles, Problems and Materials on Decedents' Estates and Trusts (2000), p. 39.
 51. - Hewitson(r), (2012). Property Law Statutes, (2010-2011). London, Routledge Taylor and Francis Group
 52. مقالات
 53. -Global, United Kingdom , Wills and probate in the United Kingdom, Use the Lexology Navigator tool to compare the answers in this article with those from other jurisdictions, 2018.
 54. -Repository Citation: Contracts Not to Revoke Joint or Mutual Wills, 15 William & Mary Law Review 144 (1973), https://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol15/iss1/7
 55. -Walker , p. The Oxford Companion to Law, Clarendon, Oxford University Press, 1980.
 56. Walker(d. m),(1980). The Oxford Companion to Law, Clarendon, Oxford University Press-