نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

ارسطو نخستین فیلسوفی است که به صورت مفصل و مستقل مبحث فرونسیس یا حکمت عملی را در مرکز توجهخویش قرار داده و بدان پرداخته است. وی فرونسیس را از جمله فضایل عقلانی می­دانست که لازمه رسیدن به سعادت برای هر فرد و جامعه­ای محسوب می­شود. ارسطو در بیان جایگاه هستی شناختی فرونسیس آن را به جهت توجه به عمل متمایز از سایر فضایل عقلانی همچون اپیستمه، تخنه، عقل شهودی و سوفیا دانسته است. از نظر وی اپیستمه، عقل شهودی و سوفیا با تئوری سروکار دارند، در حالی که فرونسیس با پراکسیس و عمل سروکار دارد. وی هم­چنین فرونسیس را متفاوت از تخنه دانسته است در حالی که در تخنه نیز همچون فرونسیس با عمل سروکار داریم؛ اما عمل در تخنه از نوع پوئسیس و ساختن است حال آنکه فرونسیس به عنوان یک نوع معرفت جامع و کاربردی نه تنها اعمال زندگی روزمره را تعیین می­کند بلکه معرفت در فرونسیس هم­چنین به عنوان هدایت­گر و محاسبه­گر نیز عمل می­کند. افزون بر این عملی که در فرونسیس مدنظر است شامل مؤلفه­های متعددی همچون درک غایت، میل، سنجش و انتخاب عقلانی است. وی معتقد است که فرونسیس می­تواند چهارچوب­های ارزشمندی برای راهنمایی زندگی انسان ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Aristotle and Phronesis (Practical Wisdom)

نویسندگان [English]

  • Maryam Samadieh
  • Majid Mollayousefi

Imam Khomeini International University

چکیده [English]

-
Aristotle is the first philosopher who specifically focuses on phronesis or practical wisdom in detail. He has dealt with it in three areas of essence, elements of phronetic act, and phronesis functions. For Aristotle, phronesis was a moral and intellectual virtue and a prerequisite for the prosperity of every individual and community. In his elaboration of the ontological position of phronesis, Aristotle differentiates it from other intellectual virtues such as episteme, techne, intuitive intellect, and Sophia. He argues that these last three items have to do with theory, while phronesis is about praxis and practice. He also differentiates between phronesis and Techne. Although techne, like phronesis, is about practice, practice in techne is of poiesis and construction nature. Phronesis, on the other hand, is a comprehensive and applied type of knowledge that not only dictates the daily activities, but also utilizes knowledge as a guide and a calculator. Moreover, what is referred to as an action in phronesis encompasses a variety of elements like perceiving the goal, desire, rational deliberation and prohairesis or rational choice. Aristotle also believes that phronesis gives a valuable framework for leading man’s life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aristotle
  • Phronesis
  • Practical wisdom
  • intellectual virtues
  • rational virtues
  • rational assessment