نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

در این نوشتار نگاه ارسطو به عقل را در دو مبحث نظریه شناخت و نفس بررسی می کنیم. در نظریه شناخت گفته خواهد شد که مکانیسم شناخت نزد ارسطو چهار مرحله دارد؛  حس، یادآوری، تجربه و کلی. کلی نزد ارسطو همان شناخت عقلی است که منتزع و برگرفته از سه مرحله پیشین است؛ بر همین اساس است عبارت معروف منقول از ارسطو که "من فقد حسا فقد علما". در مبحث نفس ضمن تبیین معنای نفس نزد ارسطو، عقل به عنوان قوه ای از نفس شناخته می شود که عهده دار تمامی مراحل چهارگانه شناخت است. در پایان درباره عقل منفعل و فاعل به تفصیل بحث خواهد شد و تفسیر مشهور از عقل فعال به عنوان عقل مفارق از انسان نقد خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Epistemological dimention of Reason

نویسنده [English]

 • Hasan Ghanbari

Faculty of Tehran University

چکیده [English]

In this article, at first, we conceder the Positivistic criterion about meaning and the Wittgenstein’s theory of meaning, namely Picture theory of meaning. Then refer to Swinburne’s criticism to this criterion. And then we deal with Coherence that for Swinburne is criterion to meaning. He believe that a meaningful sentence must make a claim about how things are. In this respect, He rejects positivistic view about religious language that theological propositions are not claims about reality. There we say that according to Swinburne the logical Coherence is really criterion to meaningfulness. According to Swinburne theological propositions are meaningful if and only they have logical coherence. Therefore, There is a God is coherent because in it there is not logical contradiction. In fact ,in Swinburne view, according to orthodoxy of believers God is a spirit without body and having a body is not necessary for being a person. In continuation we say that how this criterion work in theism. In the end, we criticize Swinburne’s view both about His criticism on positivism and about being a person.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Arestotel-Epistemolo0gical dimention-Self- Reason
 1. -ارسطو، 1366، درباره نفس، ترجمه علیمراد داودی، تهران، حکمت
 2. -آکوییناس توماس، 1389، درباره وحدت عقل، ترجمه بهنام اکبری، تهران ، حکمت
 3. - الجابری محمد عابد، 1389، نقد عقل عربی،ترجمه سید محمد آل علی، تهران، نسل آفتاب
 4. - تیلور آلفرد ادوارد، 1392، ارسطو، ترجمه حسن فتحی، تهران، حکمت
 5. - داودی علیمراد، 1349، عقل در حکمت مشاء، طهران، مرد مبازر
 6. - خراسانی 1393، از سقراط تا ارسطو، تهران، دانشگاه شهید بهشتی
 7. -Ackrill , J.L. 1997,Essays on Plato and Aristotle, Oxford University Press.
 8. -Ackrill, J.L., 1981, Aristotle the philosopher, Clarendon Press Oxford.
 9. - Kenny Anthony, 2006,A new history of western philosophy,vol.1,Oxford University Press.
 10. - Kenny Anthony,2001, Essays on the Aristotelian Tradition, Clarendon Press. Oxford.