نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

امیر مازیار در مقاله­ای با عنوان «دشواری­های کتاب مابعدالطبیعه» ادعا کرده است که ارسطو در کتاب دوم مابعدالطبیعه(بتا)، دشواری­هایی را بیان کرده که فصول بعدی مابعدالطبیعه در جستجوی یافتن پاسخ این دشواری­ها، شکل یافته­اند. در این مقاله، نشان داده شده است که روشی که در ارسطو برای تفلسف خویش اختیار کرده است دارای چهار گام است که پرداختن به دشواری­ها، گام اول این روش است. چهار گام آپوریای ارسطو عبارتند از: (1)سرگشتی و تحیر فلسفی(بیان دشواری­های موضوع)، (2)بیان آراء موجود در پاسخ به دشواری، (3) تحلیل آراء موجود و (4)کشف حقیقت(آرامش فلسفی). هر کدام از این گام­ها دارای کاربرد و اهدافی است که باعث تفاوت آن از روش­های دیگر می­شود. روش ارسطو که برخی  آن را "روش آپوریا" نامیده­­اند با آنچه به عنوان "دیالکتیک" از زمان زنون الیایی در فلسفه مطرح شده­ است و فیلسوفانی همچون سقراط و افلاطون از آن نام برده­اند، تفاوت دارد. بخش اول این مقاله به روش تفلسف ارسطو پرداخته و اهداف و کاربرد هر گام از آپوریا را براساس نظر او، بیان کرده است. یکی از کتاب­های مهم مابعدالطبیعه که اساس تفکر فلسفی ارسطو را بیان می­کند، کتاب "زتا" است. در این کتاب ارسطو در پی یافتن حقیقت جوهر است. در بخش دوم این مقاله چگونگی به کارگیری روش آپوریا در کتاب "زتا" نشان داده شده است. در این بخش نشان داده شده است که اگرچه ترتیب برخی مباحث و بخش­های کتاب زتا، به ظاهر دقیق نیست اما با دانستن اینکه ترتیب مباحث بخش­های این کتاب از روش تفلسف ارسطو پیروی می­کند، نه تنها نظم منطقی این مباحث استنتاج و بهتر فهمیده می­شود بلکه از سختی فهم مباحث این کتاب نیز می­کاهد.                                

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Aristotle's Philosophy Method in Metaphysics (Looking at the zeta book)

نویسندگان [English]

 • majid mollayusefi 1
 • Abuzar ghaedi fard 2

1 kFaculty member of Imam Khomeini International University

2 gPhD student at Imam Khomeini International University

چکیده [English]

n a paper titled "The difficulties of the book of metaphysics," Amir Maziar argued that Aristotle, in the second book of Metaphysics (beta), described the difficulties that later metaphysics sought to find the answer to these difficulties. They are In this paper, it has been shown that the way that Aristotle has taken for his own philosophy has four steps that addressing the difficulty is the first step in this approach. The four steps of Aristotle's Apurianism are: (1) philosophical distortion (the expression of the difficulty of the subject), (2) the expression of opinions in response to difficulty, (3) the analysis of existing opinions, and (4) the discovery of truth (philosophical calm). Each of these steps has applications and goals that make it different from other methods. Aristotle's method, known as Apuria's method, is different from what has been called "dialectic" since philosophical philosophy, and philosophers such as Socrates and Plato. The first part of this article deals with the methodology of Aristotle, and stated the goals and application of each step of Apuria according to him. Zeta's book is one of the most important books of metaphysics, which expresses Aristotle's philosophical thinking. In this book Aristotle seeks to find the truth of essence In the second part of this article, how to apply Apuria's method in Zeta's book is shown. It has been shown in this section that although the arrangement of some of Zeta's topics and parts of the book is not precise, it is not only the logical order of these inferential arguments, knowing that the order of the sections of this book follows the method of Aristotle's theory. And it is better understood, but it also reduces the difficulty of understanding the topics of this book

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aristotle- Apuria-Metaphysics-Methodology
 1. ...؛ زیرا انسان‌ها، هم اکنون، از آغاز، از راه سرگشتگی، تفلسف آغاز کردند و می‌کنند؛ نخست دربارة دشواری‌های فرا رویشان شگفتگی می‌کردند و سپس اندک اندک پیش
 2. می‌رفتند و پیرامون مسائل بزرگتر می‌پرسیدند(ارسطو، 982b10-20).
 3. مقصود تیلور از غیرعلمی بودن روش ارسطو این است که این روش چیزی بیشتر از نشان دادن تناقض آرای دیگران نمی‌گوید در حالی که یک نظریة علمی باید چیز جدیدی در مورد موضوع بگوید.
 4. این واژه را محمدتقی دانش‌پژوه در مقدمة کتاب نجاة ابن سینا به کار برده است(دانش‌پژوه،
 5. ، ص11).
 6. این بحث در خصوص پاسخ به دشواری نهم از کتاب بتا نیز هست.
 7. این بحث در خصوص پاسخ به دشواری دهم از کتاب بتا نیز هست.
 8. این بحث ناظر به دشواری هشتم از کتاب بتا نیز هست.
 9. منابع
 10. ارسطو، درباره نفس، ترجمة علیمراد داوودی، تهران، حکمت، 1366.
 11. ____، متافیزیک(مابعدالطبیعه)،‌ ترجمة دکتر شرف‌الدین خراسانی، تهران، حکمت، 1384.
 12. ____، اخلاق نیکوماخوس،‌ ترجمة محمدحسن لطفی، تهران، طرح نو، 1378.
 13. دانش‌پژوه، محمدتقی، مقدمه بر کتاب النجاة ابن سینا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1364.
 14. نوسبام، مارتا، ارسطو، ‌ترجمه و حواشی عزت الله فولادوند، تهران، طرح نو، 1374.
 15. مازیار، امیر،" دشواری‌های کتاب بتای مابعدالطبیعه: راهی به فهم ساختار مجموعه مابعدالطبیعه"،
 16. نشریة نامة حکمت، بهار و تابستان 1383، ص92-71، 1383.
 17. Jordan, William, Ancient Concepts of Philosophy,Routledge, 1990.
 18. Hskins, Ekaterina V.,“Endoxa, Epistemological Optimism, and Aristotle’s Rhetorical
 19. Project”, Philosophy and Rhetoric 37.1,1-20, 2004.
 20. Rescher, Nicholas, Philosophical Dialectics: An Essay on Metaphilosophy, State
 21. University of New York Press, 2006.
 22. Tutuska, John M., Aristotle's Ethical Imprecision: Philosophic Method in the
 23. Nichomachean Ethics, A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of the
 24. University of Dalllas, ProQuest LLC.