نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

برای ارائه مفهومی واضح و متمایز از فلسفه تطبیقی باید به طور دقیق گفت فلسفه تطبیقی چیست و چه چیزی نیست.با بررسی نسبت فلسفه تطبیقی با فلسفه و نیز نسبت آن با فلسفه جهانی،حکمت خالده و فلسفه میان فرهنگی تا حدی می توان به چیستی و ماهیت آن پی برد.در این که فلسفه تطبیقی را باید همچون شاخه ای از فلسفه در نظر گرفت یا رشته و گرایش مستقلی در فلسفه در کنار دیگر گرایش ها، و یا همچون یک برنامه و استراتژی روش شناسانه نگریست بحث های زیادی مطرح شده است.از طرفی،بیان ضرورت و اهداف فلسفه تطبیقی نیز می تواند بر نظرگاه متفکران در باب تطبیق پرتو افکند؛به عبارت دیگر،می توان به صرف فهرست کردن شباهت ها و تفاوت ها یا یکی از آن دو بسنده کرد و یا با نقب به گذشته و ایجاد فضای سوم در حل مشکلات انسان معاصر کوشید و یا این که اطلاعات برآمده از مطالعات تطبیقی خود را به رخ دیگران کشاند.انتظار می رود مطالعات تطبیقی با تعمیق و ژرفا بخشی به اندیشه های خودی و آشنایی با ظرفیت ها و امکاناتی که در دیگر سنت های فکری وجود دارد گره ای از کار فروبسته عالم تفکر بگشاید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Nature of comparative philosophy

نویسنده [English]

 • reza gandomi nasrabadi

Faculty of Tehran University

چکیده [English]

To provide a clear and distinguished concept on comparative philosophy, one should say precisely that what comparative philosophy is and is not. By examining the ratio of philosophical philosophy to philosophy, as well as its relation to global philosophy, Perennial Philosophy and the intercultural philosophy can in part be understood by its nature. In that comparative philosophy should be regarded as a branch of philosophy Or an independent trend in philosophy along with other tendencies, Or as a methodological strategy, much debate has been made.
In this vein, the necessity and goals of comparative philosophy can highly override the opinions of thinkers on comparison issue; in other words, one can limit to list similarities and differences or one of them or one can attempt to resolve today human’s problems by looking at the past and creating a third space and/or to boast information drawn from comparative studies. It is expected that by deepening one’s thoughts and familiarity with existing capacities and capabilities in other intellectual tradition, one can resolve some difficulties in intellectual world.

کلیدواژه‌ها [English]

 • comparative phyllophyte
 • global philosophy
 • intercultural philosophy
 • Perennial Wisdom
 1. ایزوتسو، توشیهیکو، صوفیسم و تائوئیسم، ‌ترجمة محمد جواد گوهری، چ4، تهران، روزنه،
 2. ______، بنیاد حکمت سبزواری،‌ ترجمة سید جلال آشتیانی، تهران، مؤسسة مطالعات
 3. اسلامی‌‌دانشگاه مک گیل شعبه تهران، 1359.
 4. جناتی، محمد ابراهیم ، " فقه تطبیقی"، کیهان ‌اندیشه، شمارة 59، 1374.
 5. کربن،‌هانری، فلسفة ‌ایرانی فلسفة تطبیقی،‌ ترجمة سید جواد طباطبایی، تهران، توس، 1369.
 6. ______، ارض ملکوت و کالبد انسان در روز رستاخیر از‌ایران مزدایی تا ‌ایران شیعی،‌ترجمة
 7. سید ضیاءالدین دهشیری، چ2، تهران، کتابخانه طهوری، 1374.
 8. ______، تاریخ فلسفة اسلامی، ‌ترجمة اسدالله مبشری، چ4، تهران، مؤسسة انتشارات امیر کبیر،
 9. کومار، پراتاپ، "بررسی رویکردهای جدید مطالعات ادیان در هند"، فصلنامه هفت آسمان،
 10. شمارة71، ص86- 63، 1395.
 11. راداکریشنان، سروپالی، تاریخ فلسفة شرق و غرب، مترجم: خسرو جهانداری، چ2، تهران،
 12. علمی ‌‌فرهنگی، 1382.
 13. ناکامورا،‌ هاجیمه، شیوه‌های تفکر ملل شرق،‌ ترجمه مصطفی عقیلی- حسین کیانی، 2ج،
 14. تهران، حکمت، 1378.
 15. نهرو، جواهر لعل، کشف هند،‌ ترجمة محمود تفضلی، 2ج، تهران، مؤسسة انتشارات امیر کبیر،
 16. Bahm, Archie,Comparative Philosophy: Western, Indian and Chinese Philosophies
 17. Compared. Albuquerque, 1995.
 18. Burik, Steven, “2009” The End of Comparative Philosophy and the Task of Comparative
 19. Thinking: Heidegger, Derrida, and Daoism. Albany: State University of New York
 20. Press, 2009.
 21. Kaipayil,Joseph, Epistemology of Comparative Philosophy: A Critique with Reference to
 22. p. T. Raju, Pontificia Università Gregoriana, 1995.
 23. Masson-Oursel, Paul, Comparative Philosophy, ,Translated by V. C. C. Collum ,London,
 24. ______, True Philosophy is Comparative Philosophy,Translated by Harold E. McCarthy,
 25. Northrop,F. C. S, The Meeting of East and West:an Inquiry Concerning World
 26. Understanding. New York:macmillan, 1946.
 27. Raju,p. T, East and West in Philosophy. Jaipur:university of Rajputana, 1955.
 28. ______, Introduction to Comparative Philosophy,Lincoln:university of Nebraska press,
 29. smid, Robert,w, Methodologies of Comparative Philosophy:the Pragmatist and Process
 30. Traditions, State University of New York press, 2009.
 31. Weber, Ralph, How to Compare?On the Methodological State of Comparative
 32. Philosophy, in Philosophy Compass 8/7 , p. 593–603, 1913.
 33. .