نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه قم

2 عضو هیات علمی دانشگاه قم

چکیده

آموزة گناه یکی از اصلی­ترین ارکان قرائت پولسی مسیحیت است که ضمن توجیه آموزة نجات، الوهیت مسیح را تأیید و تصدیق می‌‌کند. در واقع گناه، نجات یا فیض و الوهیت مسیح ارتباط ضروری و وثیقی با هم دارند که رد یا انکار یکی از آنها نظام استعلایی پولس را با چالش جدی مواجه می‌‌کند. بر همین اساس متکلمان و فلاسفة مسیحی از جمله: آگو ستین، آنسلم و ادو به منظور درک و فهم بهتر از آموزة گناه و دفاع  در برابر نظرات منتقدان، ضمن حفظ چارچوب آنچه پولس در کتاب عهد جدید، در نامه‌هایش بیان کرده به شرح، تفسیر و توجیه فلسفی آن پرداختند. آگوستین از طریق توارث، آنسلم با تکیه بر طبیعت بشر و ادو به واسطة نسبت مصادیق با انواعشان می‌‌کوشند تا تبیین بهتری از مسئلة گناه عرضه کنند اما به نظر می‌‌رسد که هیچ یک از آنها قادر به ارائه توجیهی متقن در این خصوص نمی‌‌شوند. این مقاله بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی  به نقد آرای ایشان بپردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

explanation and critic of philosophical-theological of the original sin

نویسندگان [English]

 • javad ayar 1
 • mehdi monfared 2

1 University- qom

2 Faculty member of Qom University

چکیده [English]

Original Sin instruction is one of the fundamental pillar of polusian interpretation of Christianity that besides the justification of salvation instruction, confirms the divinity of Jesus. Indeed, Sin, salvation or grace and Christ divinity have necessary and profound relation together that denial or repudiate one of them accost to problem drastic the transcendental system of polus. Hence the theologians and philosophers of Christianity like: Saint Augustinus, saint Anselm and Odo for better apprehension and understanding the sin instruction and defence against opinions of critics, besides preservation the frame of whatever Polus expressed in the Gospels book in his epistle, they proceeds to describe, commentary and philosophical justification of this problem. Through his inheritance Augustine and Anselm, by relying on human nature and Odo, is trying through the ratio of their species, attempts to give a better explanation of the original sin, but none of them seems to be able to provide a dependable justification in this regard. This article intends to analyze his opinions. Christianity, original sin, Polus, Augustinus, Anselm, Odo.

کلیدواژه‌ها [English]

 • .Christianity- original sin- Polus- Augustinus- Anselm- Odo
 1. آیار، جواد و مجید ملایوسفی،" نقدی بر قرائت پولس از مسیحیت"،جستارهای فلسفة دین، سال
 2. اول، شمارة دوم، ص25-1، 1391.
 3. آنسلم قدیس، پروسلوگیون(خطابه ای در باب اثبات وجود خدا)، ترجمة افسانه نجاتی، تهران،
 4. قصیده سرا، 1386.
 5. انجیل، ترجمة تفسیری، انگلستان، 1995.
 6. ایلخانی، محمد، تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب
 7. علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت)، 1383.
 8. پورسینا، زهرا، تأثیر گناه بر معرفت با تکیه بر آرای آگوستین قدیس، ویراستار ذوالفقار ناصرپور،
 9. قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385.
 10. توکلی، غلامحسین،" گناه اولیه"، نشریة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، سال48،
 11. شمارة مسلسل194، 1384.
 12. دانیلو،ژان، ریشه‌های مسیحیت در اسناد بحرالمیت، ترجمه علی مهدیزاده، قم، ادیان، 1383.
 13. ژیلسون،اتین، روح فلسفه قرون وسطی،ترجمة ع.داوودی، چ دوم، تهران، انتشارات علمی ‌‌و
 14. فرهنگی، 1370.
 15. کاپلستون، فردریک، الف، تاریخ فلسفه، ج 2، ترجمة ابراهیم دادجو، ویراستار حسن افشار،
 16. تهران، انتشارات علمی‌‌و فرهنگی، سروش (انتشارات صدا و سیما)، کتاب عهدین،1388.
 17. _____، تاریخ فلسفه یونان و روم، ترجمة جلال‌الدین مجتبوی، ویراستار اسماعیل سعادت،
 18. تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی انتشارات سروش، 1380.
 19. _____، تاریخ فلسفه، ج 4، ترجمة غلامرضا اعوانی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
 20. انتشارات سروش، 1388ب.
 21. کونگ،‌ هانس، متفکران بزرگ مسیحی، گروه مترجمان، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و
 22. مذاهب، 1386.
 23. لین، تونی، تاریخ تفکر مسیحی، ترجمة روبرت آسریان، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز، 1386.
 24. ملایوسفی، مجید و داوود معماری، " گناه نخستین از دیدگاه اسلام و مسیحیت"، مجلة ادیان و
 25. عرفان (مقالات و بررسی‌ها)، سال چهل و چهارم، شماره دوم، ص126-101، 1390.
 26. ملایوسفی،مجید،" تأثیر آموزة گناه نخستین بر مبحث کلیات در قرون وسطی"، پژوهش‌نامة
 27. فلسفه دین (نامة حکمت)، سال دهم، شماره اول، ص26-1، 1391.
 28. هیک، جان، اسطورة تجسد خدا، ویراستة جان هیک، مترجمان عبدالرحیم سلیمانی اردستانی و
 29. محمد حسن محمدی مظفر، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1386.
 30. Alder, J. T. "The Doctrine of Original Sin :A Comparison of Augustine, Pelagius,
 31. and Aquinas",RPM, Volume 11, Number 21, May 24 to May 30 2009. , 2009.
 32. Anselm, “The Virgin Conception and Original Sin (De concepto uriginali et de
 33. originali peccato)”, Complete Philosophical and Theological Treatises of Anselm of Canterbury, trans. by Jasper Hopkins and Herbert Richardson, USA: Arthur J, 2000.
 34. Augustine, Saint, Of True Religion (De Vera Religione), translated by J.H.S.
 35. Burleigh, Chicago, Henrey Regnery Company, Third Printing., 1964.
 36. _______ ,On Free Choice of the Will (De Libero Arbitrio), translated by Thomas Williams, Hackett Publishing Company, Indianapolis, Cambridge, Seventh Printing.,1999.
 37. _______ , The City Of God (De Civitate Dei), translated by Marcus Dods, in Great Books Of The Western World, ed. By Robert Maynard Hutchins, William Benton, Publisher, Encyclopedia Britannica, INC., Nineteenth printing., 1971.
 38. King, Peter, «Damaged Goods: Human Nature and Original Sin», Faith and Philosophy 24: 247-267., 2007.
 39. koterski, S.J., Joseph W, An Introduction to MEDIEVAL PHILOSOPHY: Basic Concepts, Wiley Blackwell.,2009.
 40. Mann,William E., «Augustine on Evil and Original Sin», in Stump, Eleonore& Kretzman ,Norman(eds.),The Cambridge Companion to AUGUSTINE, Cambridge University Press., 2006.
 41. Parker, D.,“Original Sin: A Study in Evangelical Theology,” Evangelical Quarterly 61:1:51-69., 1989.
 42. Resnick, Irven M, «Odo of Tournai’s De peccato originali and theProblem of Original Sin», Medieval Philosophy and Theology, Volume 1,19991, pp.18-38, 1991.
 43. Schaff, Philip," Augustin: Anti-Pelagian "Writings, New York: Christian Literature Publishing Co: Grand Rapids, MI: Christian Classics Ethereal Library, 1886.
 44. St.Augustin:Anti-Pelagian Writings,by Philip Schaff, New York:Christian
 45. Literature Publishing Co, 1886.
 46. Williams, R, Unintelligent Design:Why God Isn’t as Smart as She Thinks She Is,
 47. Australia: Allen & Unwin, 2006.