اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1470
تعداد پذیرش 442
تعداد عدم پذیرش 824

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 63
تعداد مقالات 434
تعداد مشاهده مقاله 18357
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان پذیرش 1606 روز
درصد پذیرش 30 %