مراحل داوری و انتشار مقالات

1- مرحله اول: بررسی اولیه مقالات توسط مدیر داخلی نشریه، ظرف دو هفته

2- مرحله دوم: بازگرداندن مقاله به نویسنده مسئول مقاله جهت رفع نواقص احتمالی (در صورتی که مقاله بر اساس راهنمای نویسندگان تنظیم نشده باشد، فایل‌های ارسالی اشتباه باشند، مشخصات نویسندگان صحیح نباشد و یا مواردی از این دست) - 15 روز فرصت به نویسندگان برای رفع نواقص و بارگزاری مجدد مقاله

 3- مرحله سوم: بارگزاری مجدد مقاله پس از رفع نواقص توسط نویسنده مسئول مقاله

4- مرحله چهارم: ارسال مقاله به صورت الکترونیکی برای 2 داور نشریه -7 روز

5- مرحله پنجم: فرآیند داوری مرحله اول مقاله - 1 الی3 ماه

6- مرحله ششم: اعلام نظرات داوران به نویسنده مسئول مقاله و بازگرداندن مقاله به نویسنده جهت اِعمال اصلاحات احتمالی مورد نظر داوران - 15 روز فرصت به نویسندگان مقاله برای اِعمال اصلاحات

7- مرحله هفتم: بارگزاری مقاله اصلاح‌شده در سامانه توسط نویسنده مسئول مقاله

8- مرحله هشتم: ارسال مجدد مقاله اصلاح‌شده به داوران برای انجام داوری مرحله دوم - 7روز

9- مرحله نهم: اعلام نتیجه اولیه داوری به نویسنده مسئول مقاله

10- مرحله دهم: ویراستاری نهایی مقاله و قطعی کردن آن توسط نویسنده مسئول مقاله - 15 روز فرصت برای نویسنده مسئول مقاله

11-مرحله یازدهم: ویراستاری مقاله نهایی‌شده توسط ویراستار نشریه - 3 هفته

12- مرحله دوازدهم: بازگرداندن مقاله به نویسنده مسئول جهت اِعمال اصلاحات احتمالی مورد نظر ویراستاران نشریه  10 روز فرصت برای نویسنده مسئول مقاله

13- مرحله سیزدهم: بررسی نهایی مقاله توسط ویراستار نشریه

14- مرحله چهاردهم: صفحه‌آرایی مقاله نهایی‌شده توسط صفحه‌آرای نشریه - 1 هفته

15- مرحله پانزدهم: ارسال نسخه نهایی مقاله به هیئت تحریریه جهت تأیید نهایی و تعیین زمان و نحوه انتشار مقاله - 1 هفته

16- مرحله شانزدهم: تثبیت اطلاعات مقاله در سایت نشریه در قسمت مقالات آماده انتشار - دو روز

17- مرحله هفدهم: اعلام پذیرش نهایی و انتشار مقاله: دوهفته تا یکماه