داوران

ردیف

نام خانوادگی                          نام

توضیحات

publons

1

آقای اکبری                                رضا

استاد دانشگاه امام صادق

publons

2

آقای ابراهیمی  ورکیانی              محمد  

استادیار کلام- دانشگاه شهید بهشتی

publons

3

آقای آذرخشی                         مصطفی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

publons

4

آقای اعرابی                          غلامحسین

استاد دانشگاه قم

publons

5

خانم آل رسول                         سوسن

دانشیار دانشگاه آزاد کرج

publons

6

آقای افراسیاب پور                  علی اکبر

دانشگاه شهید رجائی تهران

publons

7

خانم برخورداری                         زینب

دانشیار دانشگاه تهران

publons

8

خانم توازیانی                              زهره

استاد دانشگاه الزهرا

 

 

9

آقای ایمانی خوشخو            محمدرسول

استادیار دانشکده الهیات شهید بهشتی

publons

10

آقای بهار نژاد                         زکریا

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

publons

11

آقای حسین زاده                     مرتضی

استادیار دانشگاه زنجان

publons

12

آقای حسن زاده                        صالح

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

publons

13

آقای  خادمی                           عین‌اله

استاد دانشگاه شیهد رجایی

publons

14

آقای بیات                             محمدرضا

استادیار دانشگاه تهران

publons

15

آقای جلالی اصل                       هادی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

publons

16

آقای خواص                                 امیر

دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

publons

17

آقای دهقان سیمکانی               رحیم

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

publons

18

آقای دیباجی                         محمدعلی

دانشیار پردیس فارابی قم

publons

19

خانم ذوالحسنی                        فرزانه

استادیار دانشگاه زنجان

publons

20

خانم خزاعی                              زهرا

استاد دانشگاه قم

publons

21

خانم رجبی                            حدیث

استادیار دانشگاه الزهرا (س)

publons

22

آقای رودگر                         محمدجواد

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

publons

23

آقای ساجدی                    علی محمد

دانشیار دانشگاه شیراز

publons

24

آقای زمانیها                          حسین

استادیار دانشگاه شاهد

publons

25

آقای سمنون                          مرتضی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

publons

26

آقای جوارشکیان                     عباس

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

publons

27

آقای حاجی‌ربیع                       مسعود

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

publons

28

آقای شمس                          محمدجواد

دانشیار دانشگاه بین المللی قزوین

 

publons

29

آقای خداپرست                  امیرحسین

استادیار موسسه حکمت و فلسفه ایران

publons

30

آقای حسینی                      سیداحمد

استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

publons

31

خانم شایان فر                          شهناز

دانشیار دانشگاه الزهرا

publons

32

آقای حجتی                           محمدعلی

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

publons

33

آقای رحمتی                           انشاالله

دانشیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

publons

34

آقای شانظری                          جعفر

دانشیار دانشگاه اصفهان

publons

36

رسولی پور                              رسول

استادیار دانشگاه خوارزمی

publons

37

آقای شهرآئینی                 سیدمصطفی

دانشیار دانشگاه تبریز

publons

38

آقای شیخ شعاعی                  عباس

 

استادیار دانشگاه خوارزمی

publons

39

آقای شریفی                           عنایت

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

publons

40

خانم صادق زاده                       فاطمه

دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

publons

41

آقای علم الهدی                         علی

دانشیار دانشگاه پیام نور

publons

42

آقای عشاقی                           حسین

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه قم

publons

43

 آقای غفوریان                    محمدرضا

استادیار دانشگاه امیرکبیر

publons

44

خانم محصص                          مرضیه

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

publons

45

 

خانم کرمی                              طیبه

 

استادیار بنیاد دایره المعارف اسلامی

publons

46

آقای میرزایی نوک آباد           عباس

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

publons

47

آقای فضلی                               علی

استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب قم

publons

48

آقای صلواتی                        عبدالله    

دانشیار دانشگاه شهید رجایی

publons

49

آقای علمی                              قربان

 

دانشیار دانشگاه تهران

publons

50

آقای کهنسال                        علیرضا

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

publons

51

آقای عدلی                           محمدرضا

استادیار دانشگاه آزاد تهران مرکز

publons

52

خانم کاکاوندی                       سحر

دانشیار دانشگاه زنجان

publons

53

آقای مومنی هزاره                      امیر

دانشیار زنجان

publons

54

آقای محمودی                      ابوالفضل

دانشیار دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

publons

55

موسوی                              سید عباس

استادیار دانشگاه الزهرا

publons

56

خانم نظرنژاد                           نرگس

دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

publons

57

آقای هوشنگی                         حسین

دانشیار دانشگاه امام صادق

publons

58

آقای مازیار                               امیر

استادیار دانشگاه هنر

publons

59

خانم   سالم                              مریم

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

publons

60

خانم وجدانی                          فاطمه

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

publons

61

آقای نوئی                             ابراهیم

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

publons

62

آقای سعیدی                           حسن

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

publons

63

آقای کتابی                            امیرعلی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

publons