ردیف

 نام خانوادگی / نام

تخصص

پست/ سازمان

1

  اکبری       رضا

فلسفه

 استاد دانشگاه امام صادق(ع)

2

اعرابی      غلامحسین

علوم قرآنی و حدیث

استاد دانشگاه قم

3

آل رسول     سوسن

عرفان

دانشیار دانشگاه آزاد واحد کرج

4

 احمدوند    عباس

تاریخ و تمدن اسلامی

 دانشیار دانشگاهشهید بهشتی

5

 آذرخشی    مصطفی

علوم قرآنی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

6

 اسماعیلی    مسعود

فلسفه

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

7

 ابراهیمی ورکیانی    محمد

کلام

استادیار- دانشگاهشهید بهشتی

8

 اترک    حسین

اخلاق

استادیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان

9

 اسماعیلی    مسعود

فلسفه

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

10

ایمانی خوشخو    محمدرسول

عرفان

استادیار دانشگاه شهیدبهشتی

11

باباپور گل افشانی     محمدمهدی

فقه سیاسی

دانشیار دانشکده ادبیات دانشگاهشهید بهشتی

12

 بداشتی     علی

کلام اسلامی

استاد دانشگاه قم

13

بیات    حسین

فلسفه تحلیلی

دانشیار دانشگاه آزاد- علوم تحقیقات

14

بیات   محمدرضا

کلام و فلسفه دین

استادیار دانشگاه تهران

15

بهارنژاد   زکریا

فلسفه اسلامی

دانشیار دانشگاهشهید بهشتی

16

توازیانی        زهره

فلسفه و کلام

استاد دانشگاه الزهرا

17

جاهد       محسن

فلسفه اسلامی

دانشیار دانشگاهشهید بهشتی

18

جوادی     محسن

اخلاق

استاد دانشگاه قم

19

حاج ربیع     مسعود

عرفان

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

20

حسن زاده   صالح

فلسفه اسلامی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

21

خانمحمدی    یوسف

فلسفه اسلامی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

22

خادمی     عین اله

فلسفه اسلامی

استاد دانشگاه شهید رجایی

23

خوشدل روحانی   مریم

فلسفه اسلامی

استادیار دانشکده الهیات دانشگاه شهید بهشتی

24

دهقان   رحیم

اخلاق اسلامی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

25

دیوانی    امیر

فلسفه

دانشیار دانشگاه  مفید قم

26

دیباجی    محمدعلی

فلسفه و کلام اسلامی

دانشیار پردیس دانشگاه تهران- قم

27

دادجو     ابراهیم

فلسفه علم

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

28

ذوالحسنی   فرزانه

فلسفه

استادیار دانشگاه زنجان

29

ذیلابی    نگار

تاریخ و تمدن اسلامی

استادیار دانشگاه شهیدبهشتی

30

رسولی پور      رسول

فلسفه دین

استادیار دانشگاه خوارزمی

31

رودگر     محمدجواد

عرفان

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

32

زمانی ها       حسین

فلسفه اسلامی

استادیار دانشگاه شاهد

33

 سالم   مریم

فلسفه اسلامی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

34

سعیدی   حسن

فلسفه اسلامی

دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه شهید بهشتی

35

سلیمانی    داود

تفسیر،هرمنوتیک، نقد و فهم متن و سنت

استادیار دانشگاه تهران

36

سمنون    مرتضی

فلسفه

استادیار دانشگاه شهیدبهشتی

37

سلامی    عبدالرضا

عرفان

استادیار دانشگاه پیام نور

38

شیخ شعاعی   عباس

فلسفه

استادیار دانشگاه خوارزمی

39

شمس  محمدجواد

عرفان

استاد دانشگاه بین المللی قزوین

40

عظیمی   مهدی

فلسفه و کلام

دانشیار دانشگاه تهران

41

علمی   قربان

ادیان و عرفان تطبیقی

دانشیار دانشگاه تهران

42

عشاقی  حسین

عرفان

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

43

علم الهدی     علی

فلسفه و کلام اسلامی

دانشیار دانشگاه پیام نور

44

غفوریان    محمدرضا

فلسفه

استادیار دانشگاه امیرکبیر

45

قنبری      حسن

کلام و ادیان

دانشیار دانشگاه تهران- پردیس فارابی قم

46

کربلایی پازکی   علی

کلام اسلامی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

48

کرباسی زاده اصفهانی    علی

فلسفه

دانشیار دانشگاه اصفهان

49

کشفی عبدالرضا

فلسفه و کلام

استاد دانشگاه تهران

50

کاوندی   سحر

اخلاق

دانشیار دانشگاه زنجان

51

مقیسه   حسین

کلام اسلامی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

52

محمودی  ابوالفضل

ادیان و عرفان تطبیقی

دانشیار دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

53

مظاهری  عبدالرضا

ادیان و عرفان

استاد دانشگاه آزاد اسلامی

54

نوئی   ابراهیم

فلسفه اسلامی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

55

واعظی    اصغر

فلسفه اسلامی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

56

هاشمی علی آبادی   سیداحمد

اخلاق

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

57

ایمانی خوشخو    محمدرسول

عرفان

استادیار دانشگاه شهیدبهشتی