داوران

ردیف  نام خانوادگی / نام تخصص پست/ سازمان
1    ابرهیم نژاد محمدرضا معارف قرآنی  دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
2    احمدوند   عباس تاریخ و تمدن اسلامی  دانشیار دانشگاهشهید بهشتی
3    آذرخشی    مصطفی علوم قرآنی استادیار دانشگاه شهید بهشتی
4  اسماعیلی     مهران تاریخ و تمدن اسلامی استادیار دانشگاه شهیدبهشتی
5  افجه ای       سیدعلی اکبر مدیریت بازرگانی استاد- دانشکده مدیریت و حسابداری
6  ابراهیمی ورکیانی    محمد کلام استادیار- دانشگاهشهید بهشتی
7  اترک    حسین اخلاق استادیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان
8  اسماعیلی    مسعود فلسفه استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
9 اکبری   رضا فلسفه استاد دانشگاه امام صادق
10 ایمانی خوشخو    محمدرسول عرفان استادیار دانشگاه شهیدبهشتی
11 باباپور گل افشانی     محمدمهدی فقه سیاسی دانشیار دانشکده ادبیات دانشگاهشهید بهشتی
12  بداشتی     علی کلام اسلامی استاد دانشگاه قم
13 بیات    حسین فلسفه تحلیلی دانشگاه آزاد- علوم تحقیقات
14 بیات   محمدرضا کلام و فلسفه دین استادیار دانشگاه تهران
15 بهارنژاد   زکریا فلسفه اسلامی دانشیار دانشگاهشهید بهشتی
16 پورسینا    میترا فلسقه اسلامی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
17  پوشنگر    حسن فلسفه اسلامی  دانشگاهشهید بهشتی
18 توکلی   مهناز عرفان استادیار دانشگاه شهید بهشتی
19 حاج ربیع     مسعود عرفان استادیار دانشگاه شهید بهشتی
20 حجت    مینو فلسفه اسلامی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
21 حنایی کاشانی   محمدسعید فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی
22 خوشدل روحانی   مریم فلسفه اسلامی استادیار دانشکده الهیات دانشگاه شهید بهشتی
23 دهقان   رحیم اخلاق اسلامی استادیار دانشگاه شهید بهشتی
24 دیوانی    امیر فلسفه دانشیار دانشگاه  مفید قم
25 دادجو     ابراهیم فلسفه علم دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
26 ذوالحسنی   فرزانه فلسفه استادیار دانشگاه زنجان
27 ذیلابی    نگار تاریخ و تمدن اسلامی استادیار دانشگاه شهیدبهشتی
28  سالم   مریم فلسفه اسلامی استادیار دانشگاه شهید بهشتی
29 سعیدی   حسن فلسفه اسلامی دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه شهید بهشتی
30 سفیدخوش     میثم فلسفه استادیار دانشگاه شهید بهشتی
31 سمنون    مرتضی فلسفه استادیار دانشگاه شهیدبهشتی
32 شهرآیینی   سید مصطفی فلسفه دوران مدرن پژوهشگاه علوم انسانی
33 شاهجوئی     محمدامین فلسفه اسلالمی استادیار دانشگاه شهید بهشتی
34 قاسمی      علی تاریخ و تمدن اسلامی استادیار دانشگاه شهید بهشتی
35 قنبری      حسن کلام و ادیان دانشیار دانشگاه تهران- پردیس فارابی قم
36 کربلایی پازکی   علی کلام اسلامی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
37 کرباسی زاده اصفهانی    علی فلسفه دانشیار دانشگاه اصفهان
38 مقیسه   حسین کلام اسلامی استادیار دانشگاه شهید بهشتی
39 نوئی   ابراهیم فلسفه اسلامی استادیار دانشگاه شهید بهشتی
40 هاشمی علی آبادی   سیداحمد اخلاق استادیار دانشگاه شهید بهشتی
41 واعظی    اصغر فلسفه اسلامی دانشیار دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی
42 واله     حسین فلسفه استادیار  دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی