نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکاه تهران

چکیده

هدف مقالة حاضر دفاع از فطری بودن غالب گزاره‌‌های اخلاقی است. برای این کار لازم است به ادعا و استدلال‌‌های مخالفان فطری بودن هنجارهای اخلاقی پاسخ گفته شود. جسی پرینز از جمله فیلسوفان اخلاق است که تلاش کرده است با کمک برخی استدلال‌‌ها، فطری بودن هنجارهای اخلاقی را نفی کند. فهم رویکرد پرینز مبتنی بر شناخت نوع نگاه وی بر حقیقت فطرت و هنجار اخلاقی و منشأ آن هنجار است. وی معتقد است فنوشیپ روان‌شناختی p زمانی فطری است که از طریق مکانیسم‌‌های روان‌‌شناختی مختص به p حاصل شود. وی همچنین هنجارهای اخلاقی را تحت تأثیر عواطف و احساسات می‌‌داند، البته نه به این معنا که حقایق اخلاقی عین احساسات و عواطف باشند. در این مقاله ضمن تبیین اجمالی دیدگاه پرینز در مورد حقیقت فطرت و منشأ هنجارهای اخلاقی و نفی فطری بودن چنین هنجارهایی، تلاش می‌‌شود برخی نقدهای وارد بر این رویکرد بیان شود. برای نقد دیدگاه پرینز – به‌‌ویژه- از دیدگاه سوزان دویر و کاندرا سری‌‌پادا استفاده می‌‌شود. در نهایت به این نتیجه می‌‌رسیم که فطری بودن غالب هنجارهای اخلاقی قابل دفاع‌‌تر است، هرچند برخی هنجارهای اخلاقی نیز فطری نیستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing and Criticizing Jesse Prinz's Point of View on Instinctive Nature of Morality

نویسنده [English]

  • behruoz muhammadimunfared

assistant professor of Tehran university

چکیده [English]

The present article is aimed to support the instinctive nature of morality. To this end it is necessary to respond to the arguments made by the opponents. Jesse Prinz, a Professor of philosophy, has tried to deny the innateness of moral norms with the help of some arguments. Understanding Prinz's approach is based on an awareness of the way he looks at the truth and nature of the moral norms and their origins. He believes that the psychological phenotype of P is innate when it is achieved by P-specific psychological mechanisms. He also considers moral norms to be influenced by emotions. The present study seeks to defend the innate nature of morality by responding to Prinz’s arguments through a brief explanation of his view on the true nature and the origin of moral norms and the denial of the instinctiveness of such norms and levelling some
__________________________
*  University of Tehran                                muhammadimunfared@ut.ac.ir
 
 Reception date:  99/2/9                          Acceptance date: 99/10/2
 
 
criticisms against them. The critique draws on Susan Dwyer and Chandra Srippada views on this issue. The conclusion is that the innate nature of most moral norms is more defendable, although some moral norms are not innate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • innateness of morality
  • moral norm
  • moral feelings
  • Jesse Prinz
ابن­سینا، النجات من الغرق فی بحر الضلال، تهران، دانشگاه تهران، 1364.
جوادی آملی، عبدالله، فطرت در قرآن، تحقیق: محمد رضا مصطفی پور، سوم، اسرا، قم، 1384.
فارابی،  السیاسه المدنیه، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1964.
کانت، ایمانوئل، بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق، ترجمه حمید عنایت و علی قیصری، تهران، شرکت
   سهامی انتشارات خوارزمی، بی‌تا.
 
Chomsky, Noam, Niem Horizons in study of Language and Mind, Cambridge:
   Cup, 2000.
Chomsky, Noam, Language and Problems of Knowledge: The Managua Lectures
   (Cambridge: MIT Press), 1988.
Dwyer, Susan, "How Not to Argue That Morality Isn’t Innate: Comments on Prinz", in Moral Psychology, Ed by Walter Sinnott Armstrong, London, Cambridge, Massachusetts Institute of Technolog. The MIT Press, V1, 2008.
Francén, Ragnar, Metaethical Relativism:  Against the Single Analysis Assumption, Göteborg University, 2008.
Jones, Karen. "Metaethics and Emotions Research: A Response to Prinz", Philosophical Explorations, 9, no. 1, 2006.
Moll, J., Oliveira-Souza, D. and Eslinger, P. J. "Morals and the Human Brain: A Working Model". Neuroreport, 14, 299-305, 2003.
Nichols, Shaun, Sentimental Rules: On the Natural Foundations of Moral Judgement, New York: Oxford University Press, 2004.
Prinz, Jesse. Gut Reactions: A Perceptual Theory of Emotion. New York: Oxford University Press, 2004a.
________, Which Emotions are Basic? In D. Evans and P. Cruse (Eds.), Emotion, Evolution, and Rationality (pp. 69–87). New York: Oxford University, 2004b.
________, “The Emotional Basis Of Moral Judgments”, Philosophical Explorations, Vol. 9,  No. 1, pp. 29-43, 2006.
________, " Is Morality Innate?", in Moral Psychology, Ed by walter sinnott Armstrong, London, Cambridge, Massachusetts Institute of Technolog. The MIT Press, V1, 2008a.
________, "Reply to Dwyer and Tiberius" as in Article in Walter Sinnott-Armstrong, Moral Psychology: The Evolution of Morality: Adaptations and Innateness vol. 1 (Cambridge: MIT Press,), 2008b.
________,  The Emotional Construction of Morals, New York: Oxford University Press, 2007.
Spain, Eimear, The Role of Emotions in Criminal Law Defences: Duress, Necessity and Lesser Evils, Cambridge University Press, 2011.
Sripada, Chandra Sekhar, "Nativism and Moral Psychology: Three Models of the
Innate Structure that Shapes the Contents of Moral Norms", in Moral Psychology, Ed by Walter Sinnott Armstrong, London, Cambridge, Massachusetts Institute of Technolog. The MIT Press, V1, 2008.