دوره و شماره: دوره 20، شماره 4 - شماره پیاپی 65، اسفند 1399 
نحوة فاعلیت خداوند در عالم از نظر ابن‌سینا

صفحه 23-44

10.52547/jipt.2021.212670.0

آذر سپهوند؛ محمدحسین ایراندوست؛ اسماعیل علی‌خانی