ذات و تجلی غیبی خداوند از دیدگاه ابن عربی و د لئون

مریم السادات نوابی قمصری

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 1-20

https://doi.org/10.52547/jipt.2020.97411

چکیده
  مقالة حاضر پژوهش تطبیقی آراء ابن‌عربی و موسی د لئون نویسندة کتاب معروف زوهر در موضوع ذات و تجلی غیبی خداوند است. در رویکرد هستی‌شناسانه ‌این دو‌اندیشمند، در موضوع تبیین ذات خداوند و ظهور او در مراتب غیب، قرابت قابل تأملی ملاحظه می‌گردد. ذات از منظر وجودشناختی ‌این دو‌اندیشمند، در مرتبه‌ای فراتر از وجود، در ظلمت عدم است. از ظلمت، ...  بیشتر

عقل و ارادة الهی و نسبت بین آن دو از نظر ابن‌سینا و دکارت

اکبر عروتی موفق؛ ابوالقاسم اسدی

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 21-40

https://doi.org/10.52547/jipt.2020.97425

چکیده
  بحث اوصاف الهی و چگونگی تعریف، توصیف و تبیین آن‌ها از مسائل بسیار مهم و اساسی کلام و فلسفه در طی تاریخ اندیشة بشری بوده است. از جمله صفات الهی که در معرض مناقشات فراوان علمی‌‌قرار داشته، صفت علم و اراده و رابطة بین آن‌ها است. آیا علم از اراده بر می‌خیزد؟ و یا اینکه اراده مسبوق به علم و تابع آن است؟ به عبارت دیگر آیا فعل فاعل مختار بلافاصله ...  بیشتر

نقد و تحلیل آموزش برمبنای اشراق الهی در فلسفة زبان آگوستین

محسن بهلولی فسخودی

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 41-60

https://doi.org/10.52547/jipt.2020.97429

چکیده
  هدف اصلی این مقاله بررسی دیدگاه‌های آگوستین دربارة آموزش و ارتباط آن با زبان در دیالوگ آموزگار با طرح سه مدل آموزش بر مبنای یادآوری، اشاره و اشراق است. در این مقاله با روش توصیفی استنتاجی ابتدا به شرح دیدگاه آگوستین دربارة نقش زبان و کلمه در آموزش پرداخته و سپس نتایج حاصل از آن در نحوة آموزش مورد بحث قرار گرفته است.  به عقیدة آگوستین ...  بیشتر

بررسی و نقد شبهه تأثیرپذیری پیامبر(ص) و قرآن از اهل‌کتاب با تأکید بر آرای مستشرقان

سیدعلی شایگان؛ حسن سعیدی

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 61-86

https://doi.org/10.52547/jipt.2020.97438

چکیده
  قرآن کریم به عنوان شریعت جهانی در محیطی بر قلب پیامبر اعظم محمد مصطفی(ص) نازل شد که ادیان بسیاری اعم از یهودیت، مسیحیت، مجوسیت و صابعیت پیش از نزول قرآن مطرح بوده و پیروان بسیاری داشتند. از‌ ‌این رو پیامبر اکرم(ص) گذشته از تخاطب با مشرکان و در اصلاح‌ اندیشه‌های رایج در میان پیروان‌ ‌این ادیان کوشش بسیاری داشته و‌‌ آیات بسیاری از ...  بیشتر

ایمان و آمرزیدگی: تفسیر نوین مارتین لوتر

علی مرادی؛ مریم سالم

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 87-108

https://doi.org/10.52547/jipt.2020.97442

چکیده
  لوتر در نگرشِ الهیاتی و فلسفی ‎بسیار شبیه آگوستین و  توماس آکویناس آموزش دیده بود،  اما نظام الهیاتی آنها را در ارائة پاسخی دربارة چگونگی حصول آمرزیدگی ناکارآمد می‎دید، لذا با مراجعه به رسائل پولس بیان می‎کند که موفق به کشفِ تلقیِ جدیدی از آموزه ایمان و ارتباط آن با آمرزیدگی براساس کتاب مقدس شده است. او راه آمرزیدگی را  ...  بیشتر

ارزیابی انتقادی رویکرد تأویلی اشاعره در فهم نصوص دینی از منظر آیه‌الله جعفر سبحانی

ابوذر رجبی

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 109-132

https://doi.org/10.52547/jipt.2020.97418

چکیده
  استفاده از روش تأویل در فهم متن از گذشته بین متفکران اسلامی رایج بوده است. فارغ از گروه خاصی از فریقین که از این روش استفاده نبرده‌اند و آن را نفی می‌‌کنند؛ عمدة اندیشمندان اسلامی از آن در حوزة مباحث تفسیری و کلامی استفاده می‌‌کنند. البته مواجهه یکسانی با آن در میان موافقان وجود ندارد. دسته‌ای به پذیرش حداکثری این روش نظر داشته و ...  بیشتر

نگره خلود کفار در عذاب جهنم: بررسی نظریات فیض کاشانی و علامه طباطبایی

مریم خوشدل روحانی؛ زهرا رحمانی

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 133-160

https://doi.org/10.52547/jipt.2020.97422

چکیده
   تقریباً همة دانشمندان مسلمان‌، در اصلِ جاودانگی و خلود در دوزخ اتفاق نظر دارند، اما ‌این که خلود در دوزخ مستلزم عذاب دائم و ابدی است یا ممکن است همراه با انقطاع عذاب باشد. مسئله‌ای است که محل اختلاف آراء واقع شده است. از نظر فیض کاشانی هیچ ملازمه‌ای بین خلود در دوزخ و عذاب دائم وجود ندارد. بنابراین با توجه به مسئلة شمول رحمت واسعة ...  بیشتر