نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی دیدگاه‌های آگوستین دربارة آموزش و ارتباط آن با زبان در دیالوگ آموزگار با طرح سه مدل آموزش بر مبنای یادآوری، اشاره و اشراق است. در این مقاله با روش توصیفی استنتاجی ابتدا به شرح دیدگاه آگوستین دربارة نقش زبان و کلمه در آموزش پرداخته و سپس نتایج حاصل از آن در نحوة آموزش مورد بحث قرار گرفته است.  به عقیدة آگوستین آموزش به معنای معمول آن با محوریت کاربرد کلمات به عنوان نشانه‌‌های واقعیت آغاز می‌شود اما در ادامه باید از نشانه‌های کلامی به سوی واقعیت نهفته در پشت آن‌ها به عنوان هدف اصلی آموزش حرکت کرد. در نتیجة پژوهش نشان داده شده است که بر اساس نگرش آگوستین در مدل اشراق آموزش و یادگیری واقعی نه از راه زبان بلکه با درک درونی و به مدد نوعی قوه بینش و اشراق صورت می‌گیرد. در واقع از نگاه آگوستین آموزش به معنای دقیق کلمه تنها بر عهدة خداوند است و آموزگار انسانی نمی‌تواند به کسی چیزی بیش از آنچه که با آن آشنا بوده‌اند، بیاموزد. در ادامه دو نقد مهم بر این نگرش از سوی ویتگنشتاین و شفلر مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که با فهم دقیق‌تر نظریة آگوستین می‌توان نقدهای مطرح شده را پاسخ گفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critique and Analysis of Education Based on Divine Illumination in Augustine's Philosophy of Language

نویسنده [English]

 • Mohsen Bohlooli Faskhoodi

Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

The present paper aims to evaluate Augustine's view of education and its affinities with language in teacher talk. It accomplishes its aim by proposing three teaching models based on recollection, ostension, and illumination. Adopting a descriptive-inferential research method, the article first describes Augustine's view on the role of language and word in education and then discusses its implications for the method of teaching. According to Augustine, education, in its normal sense, begins with a focus on the use of words as indicators of reality, but, in later stages, it has to move from the verbal signs to the reality behind them as the primary purpose of teaching. The study shows that, based on Augustine's view in the illumination model, teaching and learning occur not through language but through internal understanding and some kind of insight and illumination. In fact, from Augustine's point of view,

کلیدواژه‌ها [English]

 • teaching
 • learning
 • recollection
 • ostension
 • illumination
 1. Anderson, R, Teaching Augustine's on the Teacher, Religions, Vol. 6, pp. 404-408. 2015.
 2. Augustine, Confessions, trans. H. Chadwick, Oxford University Press. 1991.
 3. ______, The Teacher (De magistro), Peter King. Indianapolis: Hackett. 1995.
 4. ______, On Christian Teaching, Tr R. P. H. Green, Trans, England: Oxford University
 5. Press. 2008.
 6. ______, On Christian Doctrine. Dover Publications. 2009.
 7. Burnyeat, M. F, “Wittgenstein and Augustine’s De Magistro,” Proceedings of the
 8. Aristotelian Society, Supplementary Vol.61, pp.1–24. 1987.
 9. Chidester, D, The Symbolism of Learning in St. Augustine, The Harvard Theological
 10. Review 76(1), pp. 73-90. 2011.
 11. Connaghan, Charles, Signs, Language, and Knowledge in St. Augustine's De Magistro,
 12. University College London. 2004.
 13. Engelland, Chad, Ostension, Word Learning and the Embodied Mind, The MIT Press,
 14. England. 2014.
 15. Gallagher, Shaun, Hermenutics and Education, Stae University of New York Press. 1992.
 16. Grimes, Howard, St. Augustine on Teaching, Religious Education Association, 54(2), pp.
 17. -176. 2006.
 18. Immerwahr, John, “The Philosopher as Teacher, Augustine's Advice for College
 19. Teachers: Ever Ancient”, Ever New, Metaphilosophy, 39(4-5), pp. 656-665. 2008.
 20. Kramer, E, Learning as Anamnesis in Augustine's De Magistro, University of Iowa. 2018.
 21. Mollenhauer, K, Forgotten connections: On culture and upbringing., trans. N. Friesen,
 22. London: Routledge. 1983.
 23. McGinnis, S & Metress, C, Teaching Augustine, USA, MDPI. 2015.
 24. Mooney, T & Nowacki, M, Understanding Teaching and Learning, Classical Text on
 25. Education by Augustine, Aquinas, Newman and Mill. London, imprint Academic. 2011.
 26. Scheffler, I, Reason and Teaching, New York. Routledge. 2014.
 27. Wittgenstein, L, Philosophical Investigation, Willey-Blackwell. 2001.