نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه الهیات و معارف دانشگاه فرهنگیان

چکیده

مقالة حاضر پژوهش تطبیقی آراء ابن‌عربی و موسی د لئون نویسندة کتاب معروف زوهر در موضوع ذات و تجلی غیبی خداوند است. در رویکرد هستی‌شناسانه ‌این دو‌اندیشمند، در موضوع تبیین ذات خداوند و ظهور او در مراتب غیب، قرابت قابل تأملی ملاحظه می‌گردد. ذات از منظر وجودشناختی ‌این دو‌اندیشمند، در مرتبه‌ای فراتر از وجود، در ظلمت عدم است. از ظلمت، نور وجود ساطع می‌‌گردد و مراتب هستی یکی پس از دیگری نمود می‌‌یابند. از منظر ابن‌عربی و د لئون در مراتب غیب به لحاظ ارتباط خداوند با خلقت، دو قلمرو تجلی غیب مطلق و غیب نسبی از یکدیگر قابل تشخیص است.‌ این دو قلمرو نزد دو متفکر با تعابیر خاصی خوانده می‌‌شوند که ناظر بر خصوصیات مرتبه‌ای خود هستند. درقلمرو غیب مطلق خداوند هیچ نسبتی با خلق ندارد و مرتبة غیب نسبی محل ارتباط خداوند با خلقت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

nature and hidden manifestation of god point of view Ibn Arabi and De Leon

نویسنده [English]

  • maryam navvabi Ghamsari

farhangian university

چکیده [English]

Present paper is comparative search of point of view of Ibn Arabi, and Moses De Leon, well-known author of zohar, about nature and invisible manifestation of God. In ontology approach of two thinkers, about making clear nature of God and Him manifestation in creation ranks, there is considerable proximity. Nature of God is beyond existence in non-existence darkness. A light radiate of it and creation ranks one by one appear. Point of view Ibn Arabi and De Leon in invisible ranks two realms, absolute invisible manifestation and relative invisible manifestation, are discernible. these two realms are called with special phrases that demonstrate their realm particulars. In absolute invisible manifestation God has not relation to creation and relative invisible realm is the place of relation to creation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn Arabi
  • De Leon
  • oneness
  • kether
  • zohar
کتاب مقدس، ترجمة فاضل خان همدانی، ویلیام گلن و هنری مرتن، تهران، اساطیر، 1383.
ابن‌عربی، محیی‌الدین، الفتوحات المکیـة، تحقیق: د. عثمان یحیی، تصدیر و مراجعه: د. ابراهیم
   مدکور، بیروت،الهیئه العامه، 1405ق.
______، الفتوحات المکیـة، مصر،دارالفکر، بی‌تا.
______، کتاب الحجب، اعتنی به: عاصم إبراهیم الدرقاوی، بیروت، دارالکتاب العلمیه،
   1426ق.
______، کتاب الإسفار عن نتایج الأسفار، رسائل ابن‌عربی، بیروت، دارالکتاب العلمیه،
   1428ق.
______، فصوص الحکم، تعلیقات: ابوعلاء عفیفی، بیروت، دار الکتاب العربی، 1423ق.
______، کتاب الجلاله و هو کلمه الله، رسائل ابن‌عربی، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1428ق.
______، کتاب الیاء، رسائل ابن‌عربی، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1428ق.
______، التجلیات الإلهیه، تحقیق: عثمان إسماعیل یحیی، طهران، مرکز نشر دانشگاهی،
   1408ق.
______، کتاب فنا فی المشاهده، رسائل ابن‌عربی، بیروت، دار الکتب العلمیه،1428ق.
______، کتاب اصطلاحات الصوفیه، رسائل ابن‌عربی، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1428ق.
افلوطین، دورة آثار افلوطین، ترجمة محمد حسین لطقی، تهران، خوارزمی، 1366.
القاشانی، الشیخ عبد الرزاق، شرح علی فصوص الحکم، مصر، شرکه مکتبه و مطعبه مصطفی
   البالی الحلبی، 1407ق.
جندی، مویدالدین، شرح فصوص الحکم، تعلیق: سید جلال الدین آشتیانی،مشهد، دانشگاه
   مشهد، 1361.
خوارزمی، تاج الین حسین، شرح فصوص الحکم، تحقیق: حسن زاده آملی، قم، بوستان کتاب،
   1387.
عفیفی، ابوالعلاء، شرحی بر فصوص الحکم، ترجمه: نصرالله حکمت، تهران، الهام، 1380.
قیصری رومی، محمد داوود، شرح فصوص الحکم، به کوشش: سید جلال الدین آشتیانی، تهران،
   علمی‌‌فرهنگی، 1386.
 
Ambelain, Robert, Practical Kabbalah, 2005.
 
Franck, Adolphe, The Kabbalah or, the Religious Philosophy of the Hebrews,
 Translated by: I. Sossnitz, New York, The Kabbalah Publishing Company,
 1926.
 
Regardie, Israel, A Garden of Pomegranates: An Outline of the Qabalah,
   LIewellyn publications,1985.
 
Scholem,Gershom, Kabbalah, New American library,1974.
 
_______, Gershom, Major Trends in Jewish Mysticism, New York, Schocken books, 1954.
 
_______, Gershom (ed), Zohar: The Book of Splendor,New York,  Schocken books, 1949.
 
De Leon,  Moses,The Zohar, Translated by Harry Sperling and Maurice Simon, 5 Vols. New York, Saphfograph Co.