نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه ازاد خرم اباد

2 گروه ادیان و عرفان، واحد خرم آباد

3 استادیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه آزاداسلامی خرم آباد

چکیده

  موضوع اخلاق و اهمیت و نقش آن  در سعادت   انسان بر کمتر کسی پوشیده و پنهان است به دلیل همین اهمیت و نقش سازندۀ اخلاق است که همة مکاتب فلسفی اعم از مکاتب الهی و مادی  نوعی روش و سبک اخلاقی و فلسفۀ اخلاق دارند. وجه مشترک‌ این مکاتب‌ این است که فلسفۀ اخلاق و سبک زندگانی اخلاقی در نظر آنها، متمایز و گاهی متفاوت از زندگانی معنوی و دینی است،‌ این تفاوت در مواردی به حدی است که منجر به جدایی دین از  اخلاق شده است، چنانکه در اخلاق ارسطویی وکلاً  اخلاق یونانی و اخلاق نزد ماکیاول، کانت و نوع متفکران مغرب زمین مشاهده می‌‌شود. لیکن از آنجا  که اولاً: جوهر و ذات ادیان الهی یکی و از یک منبع و آبشخور مایه گرفته است و اگر تفاوتی در آنها دیده می‌‌شود، ناشی از شریعت است که خود تابع شرایط زمانی و مکانی است و ثانیاً: احکام و دستورات اخلاقی و سبک زندگی اخلاقی با قوانین و احکام دینی در ادیان الهی یکی است و اخلاق جدا و مستقل از دین وجود ندارد؛ بر آن شدیم تا اصول اخلاقی مطرح در ادیان الهی(آیین یهود، مسیحیت و اسلام) را بررسی کنیم و در‌ این پژوهش به نکات ارزنده‌ای دست یافتیم که حاکی از قرابت و همسویی فرامین اخلاقی در‌  این ادیان الهی است. امید است دیگر پژوهشگران دربارة زوایای دیگر ابعاد اخلاقی در ادیان ابراهیمی تحقیق کنند. روش به کار رفته در ‌ این مقاله، روش کتابخانه‌ای( یا جمع‌آوری اطلاعات) و بهره بردن از متود توصیفی و تحلیلی است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Moral Principles in the Qur'an and the Testaments

نویسندگان [English]

  • Haydar esmaeili 1
  • ali .fathollahi 2
  • allahyar rahmati 3

1 PhD student of Khorramabad Free University

2 Associate Professor, Department of Religions and Mysticism, Islamic Azad University of Khorramabad

3 Assistant Professor of Religions and Mysticism, Islamic Azad University of Khorramabad

چکیده [English]

One cannot ignore the importance of morality and its role in human happiness. It is because of its importance and the constructive role it plays in human life that both divine and materialistic schools of philosophy have some sort of moral style and philosophy of morality. The shared aspect of these schools of philosophy is that they consider ethics and the style of moral life as distinct and sometimes different from the spiritual and religious life. In some cases, the difference is so great that it has led to the separation of religion from morality, as is the case with Aristotelian ethics and Greek ethics as represented by western thinkers like
_________________________
*  Islamic Azad University Khorramabad Brach      h_e1718@yahoo.com
**  Islamic Azad University Khorramabad Brach     ali.Fathollahi@yahoo.com
*** Islamic Azad University Khorramabad Brach
                                                                             rahmati.allahyar@yahoo.com
 
  Reception date:  99/9/16                        Acceptance date: 99/10/1
 
Kant and Machiavelli. As all divine religions share the same essence and are originated from the same source, and if they vary, the difference is due to the divine law which is subject to temporal and spatial conditions. Moreover, life style is consistent with the divine law and rules of divine religions and there is no morality without religion. These are the reasons why we decided to study the moral principles of the divine religions (Judaism, Christianity and Islam). The outcomes of the study are very interesting as they evidence the closeness and alignment of moral precepts in all divine religions. It is hoped that other scholars would explore other ethical aspects of the Abrahamic religions. The present study adopted a descriptive analytical method using library resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethics
  • covenants
  • Quran
  • Abrahamic religions
قرآن کریم
کتاب مقدس
تنی، مریلسی، معرفی عهد جدید، مترجم: ط،میکائیلیان، تهران، حیات ابدی، 1363.
هاکس، جیمز، قاموس کتاب مقدس، تهران، اساطیر، 1377.
حرّعاملی، محمدبن الحسن، وسائل الشیعه، ج16، قم مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء
   التراث، 1372.
دورانت، ویل،  لذات  فلسفه، تهران، علمی‌ ‌و فرهنگی، 1385.
______،  تاریخ تمدن، ج 11، تهران، اقبال، 1377.
مصاحب، غلامحسین، دائرة المعارف فارسی، تهران، شرکت سهامی‌‌کتابهای جیبی(وابسته به
   مؤسسه انتشارات امیر کبیر)، 1391.