نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشیار گروه فلسفه دین دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از‌این مقاله بررسی کارکرد تجربة دینی در معنادهی به زندگی از دیدگاه ویلیام جیمز به همراه توصیف و تحلیل  نقدهای طرح شده است. وی باگوهر انگاری تجربة دینی آن را شرط لازم و کافی کشف معنا می‌داند. او دین را امری فردی و احساسی می‌داند که با شواهد ذهنی بودن احساسات و خصوصی بودن امر ذهنی، به مطابقت نظر جیمز با علم جدید و اختصاصی شدن تجربة دینی و معنادهی آن پی می‌بریم. همچنین تبیین‌های تجربی جیمز فاقد قطعیت است و ضرورتی در اثبات عقلی آن نمی‌بیند. شواهدی همچون تلاش برای جستجوی معنا توسط همة انسان‌ها و جعل معنا و تقلیل معناداری به هدفمندی نشان می‌دهد که جستجوی معنا  اساسی ترین نیروی محرکه در زندگی و وجود حس دینی در همة افراد است. نگاه جیمز بیشتر در احساس معنا است تا خود معنا. دیدگاه جیمز به تجربة دینی و معنا تحت تأثیر تفکرات پراگماتیستی ناظر به سودمندی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Function of Religious Experience in Giving Meaning to Life from William James’ Point of View

نویسندگان [English]

  • mitra abbaszadegan 1
  • amirabbas alizamani 2
  • Jalal paykani 3

1 Student of Payame Noor University of Tehran

2 Associate Professor, Department of Philosophy of religion, University of Tehran

3 Associate Professor, Department of Philosophy, Payame Noor University, Tehran

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the function of religious experience in making sense of life from William James’ point of view along with the description and analysis of the critiques. He considers the religious experience as a necessary and sufficient condition for discovering meaning. He considers religion as something individual. With the evidence he provides for the subjectivity of emotions and the privacy of the mental life, we find out that James' views correspond with the new science and the specificity of religious experience and its meaning. Also, James' empirical explanations are uncertain and he does not see the need
_________________________
* University of Tehran                                    amir_alizamani@ut.ac.ir
** Payame Noor University                             mytraabbas@yahoo.com
** Payame Noor University                             jpaykani@yahoo.com
 
  Reception date: 99/8/25                         Acceptance date: 99/11/15
 
 
to prove it rationally. Empirical explanations such as search for meaning by all human beings and the falsification of meaning and the reduction of meaning to purpose indicate that the search for meaning is the most fundamental driving force in life and the reason for man’s religious sense. James looks more at the sense of meaning than the meaning itself. James' view of religious experience and meaning is influenced by pragmatic thinking about utility.
                                                             

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious experience
  • meaning of life
  • religion
  • William James
آذربایجانی،مسعود،روان‌شناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمز، قم،پژوهشگاه حوزه
   و دانشگاه،1390.
استیس، والترترنس، دین و نگرش نوین،ترجمة احمدرضاجلیلی،تهران،حکمت،1395.
تیلور، چارلز، تنوع دین درروزگارما(دیداری دوباره باویلیام جیمز)،ترجمة مصطفی
   ملکیان،تهران،شور،1387.
جوکار، معصومه، نقد و بررسی معنای زندگی ازدیدگاه ژان پل سارتر(پایان نامه کارشناسی
   ارشد فلسفة دین)، دانشگاه زنجان،1391.
جیمز، ویلیام، تنوع تجربة دینی، ترجمة حسین کیانی، تهران، حکمت،1393.
______، دین وروان، ج2، ترجمة مهدی قائنی، قم، دارالفکر، 1376.
رابرتسون، یان، درآمدی برجامعه، ترجمة حسین بهروان، مشهد، آستان قدس،1373.
عباسی، ولی‌الله،"ماهیت‌شناسی تجربة دینی"، پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، شمارة51 و52،
  فروردین/تیر1384، ص66-154.
فرانکل، ویکتور، انسان درجستجوی معنا، ترجمة اکبرمعارفی، تهران، دانشگاه تهران، 1398.
متس، تادئوس، معنای زندگی، ترجمة ابوالفضل توکلی شاندیز، تهران، ققنوس،1394.
مسلین،کیت، فلسفه ذهن، ترجمه مهدی ذاکری، قم، پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی،1388.
ناصری، ذولفقار، «معنای زندگی درحیات دینی و سکولار» (نقد دیدگاه ریچاردتیلور)، دو
فصلنامة تأملات فلسفی دانشگاه زنجان، سال هشتم، شمارة21،پاییز و زمستان1397،
ص227-201.
وولف، دیوید ام، روان‌شناسی دین، ترجمة محمد دهقانی، تهران، رشد،1393.
هاسپرس، جان، درآمدی برتحلیل فلسفی، ترجمة موسی اکرمی، تهران، طرح نو،1379.
یونگ،کارل گوستاو، روان‌شناسی و دین، ترجمة فوادروحانی، تهران، نشرعلمی ‌و
   فرهنگی،۱۳۸۲.
­
Barnard,William G,Exploring Unseen Worlds, NewYork, State University of
   New York,1997.
 
­­Jemes,William,The Varieties of Religious Experience(A Study in Human Nature), Longmans,Green,and CO.91and93Fifth Avenue,NewYork London and Bombay, 1902.
 
____, The Meaning of Truth,Dover Publications,1909.
 
Neitz, Jay, & Jacobs, Gerald. H."Polymorphism of the Long-Wavelength Cone in
   Normal Human Colourvision
", Nature,1986, p.623-625
Niebuhr,R. R, "William James on Religious Experience",in Cambridge
  Companion to William James,Ruth Anna Putnam(Ed).Cambridge University
  Press.1997.
Peirce, Charles. Sanders,"How to Make Our Ideas Clear",Popular Science
  Monthly12 (January1878), pp.286-302. (from:www.peirce.org/writings)
 
Singer, peter, a Meaningful life, Excerpted from“Ethics into Action”, Oxford,
  1998).