سبک زندگی و موانع آن در نهج البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه آزاد اسلامی، همدان،ایران

2 استادیارگروه علوم قرآن و حدیث،واحد همدان ، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان ،ایران

3 استادیارگروه علوم قرآن و حدیث،واحد تویسرکان، دانشگاه آزاد اسلامی، تویسرکان

چکیده

مقولة «سبک زندگی» یک افزودة جدید در علوم اجتماعی و روا‌ن‌شناسی نوین است، لیکن عناصر اصلی سبک زندگی نمی‌تواند موضوع جدیدی باشد، آنچه نو و جدید به نظر می‌آید، روش‌های بررسی‌ این مقوله است و نه عناصر اصلی و سازندة آن. موضوع سبک زندگی، همواره در طول تاریخ مد نظر و دغدغة صاحبان ادیان و مکاتب بشری بوده است، پیامبران الهی از طریق کتب آسمانی و حکما، عارفان، متکلمان، فقیهان وحتی ادیبان و مورخان و دیگر ارباب حِرف وصنایع، در ضمن تبیین وشرح اصول مورد نظر خود در صدد انتقال نوع سبک زندگی‌ ایده آل ومطلوب خود به شاگردان وخوانندگان خود بوده‌اند و این هدف مهم از طریق الگو سازی و تقلید صورت پذیرفته است، حتی در مواردی که تصریح به تقلید و الگوسازی از سوی مذهب و مکتبی نشده است،‌ این کار خود به خود، صورت گرفته است. در ‌این مقاله تلاش نویسنده بر ‌این بوده است که با بررسی سخنان امام علی(ع) در قالب خطبه‌ها، نامه‌ها،حکمت‌های آن حضرت در کتاب شریف نهج البلاغه، برخی از عوامل سازنده و تأثیر گذار، همچنین برخی از موانع و عوامل بازدارندة سبک زندگی مطلوب و ایده‌آل از نگاه امام علی(ع) را بررسی و مورد تحقیق قرار دهم و در حد توان خود تلاش نموده‌ام لیکن از آنجاکه سخنان امام در بارة سبک زندگی بسیار وسیع وگسترده است، بررسی همة آنها و ابعادشان در یک مقاله امکان پذیر نیست، امید است که محققان دیگر همت نمایند آنها را بررسی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lifestyle and its Obstacles in Nahj al-Balaghah

نویسندگان [English]

  • soraya barzegarnezhad 1
  • hamid hoseini 2
  • ali hosein ehteshami 3
1 PhD student in Quranic and Hadith Sciences, Islamic Azad University, Hamadan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran
3 Assistant Professor of Quran and Hadith Sciences, Tuyserkan Branch, Islamic Azad University, Tuyserkan
چکیده [English]

Although the category of "lifestyle" is a new addition to the modern social sciences and psychology, the main elements of lifestyle are not new topics. What appears to be new are the methods of studying this category and not its main constitutive elements.  The subject of lifestyle has always been of interest to followers of religions and human schools of throughout history.  In addition to the explication of their principles, the divine messengers, theologians, mystics, philosophers, literary men, historians and others have tried to transfer their ideal and desirable way of life to their students and readers, and this important goal has been achieved through modeling and imitation. Even in cases where the imitation of modeling has not been specified by a religion and a school of thought, this work has occurred spontaneously. The present article is an attempt to examine Imam Ali’s (AS) expressed thoughts in the form of sermons, letters, and insights from his noble book, Nahj al-Balagheh, to identify the constructive and influential elements of his desirable lifestyle, as well as some obstacles and factors hindering it.  The authors have done their best to study lifestyle considered optimal by Imam Ali's (AS), but since Imam's words about lifestyle are so extensive, it is not possible to study all of them and their dimensions in one article. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • lifestyle
  • Imam Ali (AS)
  • Nahj al- Balaghah
  • desirable life
  • factors that make life desirable
  • factors that hinder desirable lifestyle
قرآن
نهج البلاغه صبحی صالح
تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غررالحکم و درر الکلم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی،  1366.
جوادی آملی، عبدالله، تسنیم: تفسیر قرآن کریم، قم، اسراء، 1388
فرانکل، ویکتور‌ایمیل،  فریاد ناشنیده برای معنا، مترجم:مصطفی تبریزی وعلی علوی تبار، تهران،
  1394.
فعالی، محمدتقی، "سبک زندگی و سیره"، تمایزات و اشتراک‌ها، دورة 4، شمارة 1، بهار و
  تابستان 104، 1397.
شریف قریشی، باقر، نظام خانواده در اسلام، چ2، (بررسی مقایسه‌ای)، لطیف راشدی،1377.
قریشی، شریف، کار و حقوق کارگر، ادیب لاری، تهران، دارالکتب الاسلامیه،1366.
سبحانی، جعفر و محمدرضایی، محمد، ‌اندیشة اسلامی، تهران، نشر معارف،1382.
طباطبایی، سید محمد حسین،  تفسیر المیزان، ترجمه محمد باقر موسوی همدانی، قم، انتشارات
  دارالعلم، 1375.
کاویانی، محمد، سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن، قم، نشر معارف، 1391.
مصباح، محمدتقی،" سبک زندگی اسلامی، ضرورت و کاستی‌ها"، ماهنامة معرفت،1392.
______، نقد و بررسی مکاتب اخلاقی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،1384.
مهدوی‌کنی، محمدسعید، دین و سبک زندگی، تهران، دانشگاه امام صادق،1386.
______، دین و سبک زندگی، چ2، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، 1387.
مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه‌، تهران‌، دارالکتب الإسلامیه، 1361.