دوره و شماره: دوره 21، شماره 2 - شماره پیاپی 67، شهریور 1400 
نفس شناسی سینوی و صدرایی؛ در واکاوی تعریف نفس

صفحه 37-64

10.52547/jipt.2021.221109.1048

پریسا طاهری والا؛ عباس جوارشکیان؛ علیرضا کهنسال


سبک زندگی و موانع آن در نهج البلاغه

صفحه 111-132

10.52547/jipt.2021.220176.1016

ثریا برزگرنژاد؛ حمید حسینی؛ علی حسین احتشامی