دوره و شماره: دوره 21، شماره 4 - شماره پیاپی 69، اسفند 1400 
بررسی و نقد آراء آیت الله سبحانی در مورد حقیقت عبادت

صفحه 123-146

10.52547/jipt.2022.224819.1199

دکتر سید احمد هاشمی علی آبادی؛ محمد جواد حسن زاده مشکانی