دوره و شماره: دوره 21، شماره 3 - شماره پیاپی 68، آذر 1400 
5. منابع و گستره علم امام در «مشارق انوارالیقین بُرسی»

صفحه 99-126

10.52547/jipt.2021.222884.1125

عمران پناه لو؛ محسن احتشامی نیا؛ عبدالمجید طالب تاش