نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه هنر, دانشکده هنر, واحد تهران مرکزی, دانشگاه آزاد اسلامی, تهران, ایران

2 استادیارگروه هنر، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران (نویسندة مسئول)

3 استاد گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقولة اخلاق، به عنوان یکی از کلیدی‌ترین و در عین حال بحث‌برانگیزترین مسائل در عرصة تعالیم بشری، همواره مورد توجه و بحث قرار گرفته است. بررسی اصول و قواعد اخلاقی و تدوین نظریات متعدد در ‌این حوزه، به منظور یافتن بهترین مدل زندگی، به عنوان یکی از مهمترین کاوش‌های اندیشه‌ای بشر به‌شمار می‌رود. پژوهش حاضر با واکاوی آراء ویتگنشتاین، در حوزة اخلاق، با نظر به شیوة هستی‌نگری وی، به ارتباط‌این مقوله با مبحث زندگی، پرداخته و خوانشی نو از مسیر دست‌یافتن به زندگی معنادار در ساحت اخلاق ارائه می‌نماید. بر ‌این اساس با تحلیل مفهوم زیست اخلاقی در فلسفة ویتگنشتاین به طور خاص، استدلال می‌شود که زندگی اخلاقی-معنادار در نظر وی مبتنی بر به کاربستن ارادة اخلاقی خیر و حل معمای زندگی است که هردو نیازمند اتخاذ دیدگاهی ویژه نسبت به جهان هستند. در‌ این نظرگاه، جهان در ساحتی ازلی مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Meaning of Life in the Realm of Ethics: A Survey of Wittgenstein's Philosophy

نویسندگان [English]

  • Saeideh Azimi terambanian 1
  • mohammad ali khabari 2
  • mohammad reza sharifzadeh 3

1 Doctoral student of Philosophy of Art, Faculty of Art, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Art, Jihad University, Tehran, Iran (Responsible Author)

3 Professor of Art Research Department, Faculty of Art, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The concept of ethics, as one of the key and simultaneously most challenging issues in the realm of human teachings, has always been the subject of attention and investigation. Examining ethical principles and rules and developing multiple theories in this field, in order to find the best model of life, is considered one of the most important man’s intellectual endeavors. The present study explores Ludwig Wittgenstein's views in the field of ethics, considering his existential approach, and provides a fresh interpretation of the path to the attainment of a meaningful life in the realm of ethics. Based on the analysis of the concept of bioethics in Wittgenstein's philosophy, it is specifically argued that an ethical and meaningful life, according to him, is based on the exercise of moral will and the solution of the puzzle of life, both of which require adopting a special perspective towards the world. In this perspective, the world is perceived in an eternal domain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethics
  • meaning of life
  • eternity
  • ontology
  • Wittgenstein
انگلمان، پائول، نامه‌های لودویگ ویتگنشتاین به پائول انگلمان، ترجمة حامد عرفان، تهران، سیب سرخ، 1400.
تیلمن، بی.آر، ویتگنشتاین، اخلاق و زیبایی‌شناسی، ترجمة بهزاد سبزی، تهران، حکمت، 1382.
ویتگنشتاین، لودویگ، پژوهشی در اخلاق، ترجمة محمدحسین لطفی، تهران، نشر نی، 1388.
ویتگنشتاین، لودویگ، پژوهشی در باب جهان شناسی، ترجمة محمدرضا فلاح‌زاده، تهران،
نشر نی، 1389.
ویتگنشتاین، لودویگ، یادداشت‌ها 1914-1916، ترجمة موسوی دیباج، مریم حیات شاهی، تهران، سعاد، 1385.
ویتگنشتاین، لودویگ، سخنرانی درباره اخلاق، ترجمة مالک حسینی، بابک عباسی، تهران، هرمس، 1388.
ویتگنشتاین، لودویگ، رسالة منطقی فلسفی، ترجمة و شرح: سروش دباغ، تهران، هرمس، 1394 .
ویتگنشتاین، لودویگ، فرهنگ و ارزش، ترجمة، امید مهرگان، تهران، گام نو، 1395.
Audi, R. (Ed.). The Cambridge dictionary of philosophy. Cambridge University Press, 2017.
Barrett, Cyril, Wittgenstein on Ethics and Religious, Belief, Oxford, Blackwell,1991.
Cooper, D. E. Ethics and Wittgenstein’s Philosophical Investigations. Oxford University Press, 2013.
Russell, B. A History of Western Philosophy. Routledge, 2010.
Crary, A. Wittgenstein on Ethics and Religious Belief. In The Cambridge Companion to Wittgenstein, 2007.
Westphal، K. R. Ludwig Wittgenstein. Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2017.
Wittgenstein Ludwig, NOTEBOOKS 1914 -1916، Edited and published by von WRIGHT and G. E.P, 1992.
Wittgenstien, Ludwig, Tractatus Logico –PhilosophicusEdited by, Luciano Bazzocchi.London: Anthem press, 2021.