بررسی انتقادی یک نقد در بارة نظام تابع‌‌ارزشی منطق پایة گزاره‌ها؛ آیا راه‌های اثبات اصول EFQ وEQT مسدود می‌شود؟

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، ایران (نویسندة مسئول)

2 دکتری تخصصی منطق فلسفی، گروه فلسفة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

در منطق کلاسیک، استدلال درست است اگر و تنها اگر نتیجه به کمک قاعده‌های استنتاج از مقدمه‌ها به دست آید. بر اساس این تعریف، استدلال‌های‌  P∧∼P⊢Q  و Q⊢P∨∼P درست به شمار می‌آیند. اما شهود طبیعی درستی این دو استدلال را تأیید نمی‌کند. نویسنده، در نظریة منطق پایة دو بخشی گزاره‌ها در کتاب «طرحی نو از اصول و مبانی منطق»، با افزودن دو شرط جدید، تعریفی جدید از درستی استدلال ارائه کرده و بر پایة این تعریف، راه‌های اثبات این دو استدلال‌ را مسدود کرده است. این تعریف مستلزم برخی تجدید نظرها در برخی قاعده‌های استنتاج و برخی استدلال‌ها در منطق کلاسیک است و به تأسیس نظریة نظام تابع ارزشی انجامیده است.
اسدالله فلاحی در مقاله‌ای که با عنوان «نظام تابع‌ارزشی حاج‌حسینی» در شمارة بهار ۱۴۰۲ نشریة علمی آینة معرفت منتشر شده است، بی‌آنکه موضع خود را در قبال استدلال‌های فوق مشخص نماید، با طرح انتقادات پراکنده، این نظریه را نقد کرده است. در این میان، تنها یک نقد اصل نظریه را هدف گرفته که به تفصیل به آن پاسخ خواهم داد. دو نقد مستلزم اصلاح خطای سهوی یا رفع ابهام از متن کتاب است. سایر نقدها ناشی از عدول از برخی الزامات نقد، فهم ناصواب از متن کتاب، نادیده گرفتن وجوه معتبر دیگر، غفلت از برخی توضیحات نویسنده با تکیه بر پیش‌فرض‌های ناقد به جای تکیه بر پیش‌فرض‌های نویسنده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Examination of a Criticism on the Truth Functional System of Basic Propositional Logic: Are The Ways of Proving the EQT and EFQ Principles Closed?

نویسندگان [English]

  • Morteza Hajihosseini 1
  • Hamide Bahmanpoor 2
1 Associate Professor, Department of Philosophy, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan, Iran (Responsible Author)
2 Ph.D. in Philosophical Logic, Department of Philosophy, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

In Classical Logic, an argument is valid if and only if the conclusion can be deduced from the premises by using the rules of inference. According to this definition, arguments like   and   are considered as valid. However, our intuition cannot confirm the validity of these arguments. By adding two new conditions to the conditions of validity of arguments, HajHosseini has presented a new definition of the validity of argument in his book A New Sketch for the Principles and Foundations of Logic, and, based on this new definition, has closed the ways of proving the two above-mentioned arguments. This new definition requires some revisions in some rules of inference and some arguments in Classical Logic, and has led to establishing the theory of truth function. Asadollah Fallahi, in a paper entitled “HajHosseini’s truth-functional system”, published in Ayeneye Marefat, Spring 2023, has criticized this theory without stating his own view on two above-mentioned arguments. Among Fallahi’s criticisms, only one criticism directly aims at the main idea of the theory, which we will deal with at length. Two criticisms require correcting an inadvertent error or removing the ambiguity from the book. Other criticisms have arisen from leaving some requirements of criticism, incorrect understanding of the theory, ignoring other valid aspects, and neglecting some of HajHosseini’s expositions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • classical logic
  • truth functional system
  • EFQ and
  • the validity of argument
Fallahi, Asadollah. (2012). An Introduction to Relevant Logic. Tehran: Iranian Institute of Philosophy. (In Persian).
Fallahi, Asadollah. (2023). “Hajhosseini's Truth-Functional Logic”, Ayeneh Marefat, 74. (In Persian)
Hajihosseini, Mortaza. (2023). Two Non-Classical Logic Systems: A New Outlook on Elements of Logic. University of Isfahan,. (In Persian)
Hjortland, Ole Thomassen. (2017). “Antiexceptionalism about logic”. Philosophical Studies, 174:
658- 631.
Movahhed, Ziya. (1989). An Introduction to First-order Predicate Logic. Islamic Revolution Publishing and Education Organization, the Ministry of Culture and Higher Education.
Nabavi, Lutfullah. (1998). The Elements of Modern Logic. Tehran: SAMT. (In Persian)