ارزیابی تحلیلی نقدهای فلسفی وارد شده بر قاعدة الواحد با تأکید بر مبانی حکمت متعالیه

محمدعلی وطن دوست؛ سیدمحمدرضا رضوی

دوره 23، شماره 3 ، دی 1402، صفحه 1-28

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.232701.1452

چکیده
  قاعدة الواحد یکی از قواعد مهم و پرکاربرد فلسفی است که پیشینة آن به فلسفة یونان بازمی‌گردد و در فلسفة اسلامی نیز مورد توجه ‌اندیشمندان بسیاری همچون ابن‌سینا، شیخ اشراق و ملاصدرا قرار گرفته است. با وجود پذیرش این قاعده از سوی فیلسوفان بزرگ یادشده، برخی از متکلمان مسلمان این قاعده را برنتافته و با رویکرد کلامی نقدهایی بر آن وارد کرده‌اند. ...  بیشتر

علم پیشین خداوند و اختیار آدمی (با تأکید بر دیدگاه مکتب اهل بیت(علیهم‌السلام) و نقد دیدگاه‌های رقیب)

حبیب حاتمی کنکبود؛ اردشیر منظمی

دوره 23، شماره 3 ، دی 1402، صفحه 29-52

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.231126.1386

چکیده
  تبیین چگونگی علم پیشین خداوند و حدود فاعلیت آدمی در کنار یکدیگر، دغدغه‌ای دیرینه است که ادیان آسمانی بدان روی کرده‌اند. آن‌گونه که میان فاعلیت آزاد آدمی که لازمۀ نظام ثواب و عقاب است با نظام علم، تقدیر و حاکمیت ارادۀ خداوند، پیوندی منطقی را به گفت آورد. از دیگر سوی، تلاش برخی رهبران مذاهب اسلامی برای پردازش مسئلۀ فاعلیت آدمی، پیامدی ...  بیشتر

امکان فقری و رابطة آن با تربیت نفس در دیدگاه ملاصدرا

مریم صمدیه؛ فاطمه فاضل زاده

دوره 23، شماره 3 ، دی 1402، صفحه 53-78

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.231764.1414

چکیده
  این مقاله می‌کوشد با بهره‌گیری از روش توصیفی‌تحلیلی و مطالعه و بررسی متون ملاصدرا نشان دهد که درک انسان از امکان فقری و تعلق وجودی خویش به خدا می‌تواند در تربیت نفس انسان مفید و مؤثر واقع شود؛ چرا که از نظر ملاصدرا قوام ممکن به واجب و قوام نفس به عقل و قوام عقل به باری تعالی است. مطابق نظر ملاصدرا وجود مساوق با خیر و سعادت است؛ اما ...  بیشتر

اختیار باوری در کلام شیعی امامیه و نقش تربیتی آن

زهرا جلیلی

دوره 23، شماره 3 ، دی 1402، صفحه 79-106

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.232621.1447

چکیده
  مسئلة جبر و اختیار از مسائلی است که از دیرباز اذهان بسیاری از اندیشمندان را به خود مشغول ساخته است. از سویی آیاتی از قرآن کریم به اموری همچون هدایت و اضلال اشاره کرده و آن را به خداوند نسبت داده‌اند و از سویی دیگر آیاتی، اختیار و ارادة انسان را بیان داشته است. جستار حاضر با هدف اهمیت مسئلة جبر و اختیار در کلام شیعی امامیه شکل گرفت و درصدد ...  بیشتر

انسان‌شناسی سلوکی، عرفانی ابن‌سینا در رسالـة الطیر

اکبر عروتی موفق؛ ابوالقاسم اسدی

دوره 23، شماره 3 ، دی 1402، صفحه 107-136

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.232424.1439

چکیده
  رسالـة‌الطیر یکی از سه رسالة رمزی و تمثیلی ابن‌سیناست که به اتفاق حی‌بن‌یقظان و سلامان و ابسال، دوره‌ای از سیر و سلوک عقلانی و معنوی را به زبان رمز بیان کرده است. او در این رساله، هبوط نفس را از جهان ارواح به عالم خاکی و عروج نفس ناطقة انسانى از مرتبة تعلقات جسمانى و گرفتار آمدن در دام وابستگی‌های دنیایی را تا مراتب عالى کمال روحانى ...  بیشتر

تفسیر ماتریالیستی سم هریس از ارادة آزاد و نقد آن از دیدگاه صدرالمتألهین*

عبدالله حسینی اسکندیان

دوره 23، شماره 3 ، دی 1402، صفحه 137-166

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.232104.1432

چکیده
  مسئلة ارادة آزاد از جملة مسائل مهم اندیشه است که محل تلاقی آراء مختلف الحادی و الهی بوده ‌است. در این بین، برخی با توجه به یافته‌های نوین علوم اعصاب، جبرگرایی را وارد ورطة جدیدی کرده و از یافته‌های نوین علمی در جهت تقویت دیدگاه دترمینیستی خود سود جسته‌اند. سم هریس با بهره‌گیری از آزمایش بنجامین لیبت و تأکید بر عنصر محیط، ارادة آزاد ...  بیشتر

بررسی انتقادی یک نقد در بارة نظام تابع‌‌ارزشی منطق پایة گزاره‌ها؛ آیا راه‌های اثبات اصول EFQ وEQT مسدود می‌شود؟

مرتضی حاج‌حسینی؛ حمیده بهمن‌پور

دوره 23، شماره 3 ، دی 1402، صفحه 167-200

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.232498.1441

چکیده
  در منطق کلاسیک، استدلال درست است اگر و تنها اگر نتیجه به کمک قاعده‌های استنتاج از مقدمه‌ها به دست آید. بر اساس این تعریف، استدلال‌های‌  P∧∼P⊢Q  و Q⊢P∨∼P درست به شمار می‌آیند. اما شهود طبیعی درستی این دو استدلال را تأیید نمی‌کند. نویسنده، در نظریة منطق پایة دو بخشی گزاره‌ها در کتاب «طرحی نو از اصول و مبانی منطق»، با ...  بیشتر