نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه معارف دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران (نویسندة مسئول)

2 استادیار گروه معارف، رشتة دینان پژوهی(ادیان و عرفان)دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

تبیین چگونگی علم پیشین خداوند و حدود فاعلیت آدمی در کنار یکدیگر، دغدغه‌ای دیرینه است که ادیان آسمانی بدان روی کرده‌اند. آن‌گونه که میان فاعلیت آزاد آدمی که لازمۀ نظام ثواب و عقاب است با نظام علم، تقدیر و حاکمیت ارادۀ خداوند، پیوندی منطقی را به گفت آورد. از دیگر سوی، تلاش برخی رهبران مذاهب اسلامی برای پردازش مسئلۀ فاعلیت آدمی، پیامدی جز دو نظریۀ جبر یا نفویض نداشته است. که یا ارادۀ آزاد آدمی را کنار می‌نهد یا قدرت خداوند را محدود می‌سازد. که در این میان، دیدگاه اهل بیت تبیینی دگرسان از فاعلیت و اختیار آدمی به دست می‌دهد. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بازخوانی اندیشۀ اهل بیت به‌همراه نقد دیدگاه‌های رقیب پرداخته است، بدین شیوه که در آغاز، ویژگی‌های علم خداوند همچون اطلاق، تعلق به جزئیات و خطاپذیری را آورده و سپـس مـفهوم اخـتیار در اسـلام و نـیز نقد ادلة جبریان و طرفداران اختیار پرداخته است. و در پـایان، بـا حفـظ مـعنای علـم خـداوند بـر سـازگـاری آن با اختیار آدمی تـلاش نموده و نگاه اهل‌ بیت را که اندیشه‌ای میانی است آشکار ساخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Divine Foreknowledge and Human Freewill (With an Emphasis on the Viewpoint of the School of Âhl al-Bâyt (Peace be upon them) and Criticism of Rival Viewpoints)

نویسندگان [English]

  • Habib Hatami kankabod 1
  • Ardashir monazami 2

1 Associate Professor, Department of Education, Faculty of Literature and Human Sciences, Lorestan University, Khorramabad, Iran (corresponding author)

2 Assistant Professor, Department of Education, Department of Religious Studies (Religions and Mysticism), Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khoramabad, Iran

چکیده [English]

In discussing on predetermination and freewill, especially from a religious viewpoint, the following questions arise: Does Divine Foreknowledge belong generally to all things and especially to the voluntary human actions? And if Divine Foreknowledge belong to the voluntary human actions, is this compatible with human freewill? In the Islamic thought, two groups have dealt with the problem of “predetermination and freewill”: Âshʹârītes and Mûʹtâzîlītes. The Âshʹârītes held in determinism and “the incompatibility of Divine Foreknowledge with human freewill”, but the Mûʹtâzîlītes held in indeterminism and “the compatibility of Divine Foreknowledge with human freewill”. According to the Mûʹtâzîlītes, the distinction between a human being and the inanimate things is in free action, and if Divine Foreknowledge is a hindrance to human freewill, a human being will not be able to do his actions freely, and so, there will be no difference between a human being and the inanimate things. This paper aims at rereading the problem of “the compatibility/ incompatibility of Divine Foreknowledge with human freewill” and tries to show that which viewpoint is true viewpoint: Determinism or Indeterminism or a viewpoint between them? In trying to do so, this paper intends to answer the following questions: Does God have foreknowledge to the acts of His servants? What are the characteristics of Divine Foreknowledge? If God has foreknowledge to the acts of His servants, what is the relation of His foreknowledge with human destiny and freewill? Is His foreknowledge a hindrance to human freewill? If Divine Foreknowledge is a kind of predestination, can human beings interfere in what happens for them or they have no way but mere submission? Undoubtedly, if these questions are not answered, some religious doctrines, such as the duties of human beings before God and their moral responsibility for their actions, will lost their validity. Although many papers have been written about the problem of “predetermination and freewill”, the difference between this paper and other papers is in the way of solving the problem.
In this paper, at the first stage, the meaning of Divine Foreknowledge, its characteristics and its relation with human freewill are discussed. And, at the second stage, a detailed and precise discussion has been made about the viewpoint of the School of Âhl al-Bâyt (peace be upon them), entitled “Âmrûn Bâyn al-Âmrâyn”, which is a viewpoint between Determinism and Indeterminism. According to this viewpoint, Divine Foreknowledge is compatible with human freewill and isn’t a hindrance to human freewill. This viewpoint neither negates some religious doctrines, such as a human being’s duties before God and his moral responsibility for his actions, nor limits the Divine Omnipotence in favor of human freewill.Moreover, in response to the historical problem of “predestination and freewill” in Islamic thought, this viewpoint proposes a third position between Determinism and Indeterminism, which is known as “Âmrûn Bâyn al-Âmrâyn”. This position explains the human agency by relying on human ability to do actions and the sovereignty of God’s Will. According to this position, by acquiring the power from God, a human being becomes able to do actions before doing them, and on the basis of this power, he wills and acts. At the same time, by acquiring this power from God, Divine Omnipotence isn’t limited, and nothing can happen without God’s Will, and if God’s Will doesn’t belong to do something, no one can overcome His will.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divine Foreknowledge
  • Freewill
  • Determinism
  • Indeterminism
  • The School of Âhl al-Bâyt
منابع
القرآن الکریم
نهج البلاغه
ابن اثیر، النهایه، ج3، تهران، اسماعیلیان، 1367.
ابن‌حزم، الفصل، ابن‌حزم، الفصل فی الملل والأهواء والنحل، ج۳، بیروت، بی‌نا،  ۱۹۷۵م.
ابن‌سینا، محمدبن عبدالله، الشفاء، تحقیق حسن حسن‌زاده آملی، قم، مرکز چاپ دفتر تبلیغات اسلامی، 1376.
ابوعامر، محمد زکی، قانون العقوبات (القسم العام)، بیروت، الدار الجامعیـۀ، ۱۹۹۲م.
ارسطو، اخلاق نیکو ماخوس، ترجمة دکتر سید ابوالقاسم پورحسنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1356.
ایجی، سید میر شریف، شرح مواقف، ج 8 ، قم، منشورات الشریف رضی،بی‌تا.
بغدادى، ابوالبرکات، هبه الله بن على، المعتبر فى الحکمـة، ج3، اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان، 1373.
تهانوی، محمد اعلی بن علی، کشاف اصطلاحات الفنون، ج۱، بیروت، دارصادر، بی تا.
 جمعی از فضلا با اشراف مرجع عالی‌قدر حضرت آیت‌‌الله العظمی مکارم شیرازی دامت برکاته، به کوشش محمدتقی سبحانی- محمدعلی رضایی اصفهانی، نقش شیعه در گسترش علم کلام، قم، انتشارات امام علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، 1399.
 جعفری، محمدتقی، جبر و اختیار، قم، انتشارات دارالتبلیغ اسلامی، بی تا.
 جمعی از نویسندگان، روا‌‌‌ن‌شناسی رشد با نگرش به منابع اسلامی، تهران، سمت، ۱۳۷۴.
 جهانگیری، محسن، «قدریان نخستین»، معارف، دورة ۵، ش۱، فروردین- تیر ۱۳۶۷.
 جوهری، الصحاح، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، ج3،  بیروت،  دارالعلم للملائین، 1407ق.
 خرازی، محسن، بدایـة المعارف الخداونده فی شرح عقائد الامامیه، ج1، چ11، قم، انتشارات جامعة مدرسین،1424ق.
  دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج ۴.
 ربانی گلپایگانی، علی، جبر و اختیار، قم، انتشارات مؤسسة امام صادق (ع)، 1381 .
 رجبی، محمود، آدمی شناسی، چ4، قم، انتشارات مؤسسة آموزش و پژوهش امام خمینی (ره)، 1380 .
 زراعت، عباس، « قاعدة اضطرار در حقوق کیفری( قسمت پایانی)»، مجلة دادرسی، ش ۳۴، 1381.
سبحانی، جعفر، الخداوندات علی هدی الکتاب و السنـة و العقل، ج1، تهران، مؤسسه امام صادق(ع)، 1384.
سبزواری، محمد هادی، شرح منظومه، قم، کتابفروشی مصطفوی، بی‌تا.
شـهرستـانی، محمـد، المـلل و النـحل، ج۱، به کوشـش محمـد سیـد کیـلانی، بیـروت، بی‌نا،  ۱۳۸۱ق/ ۱۹۶۱.
شیخ مفید، محمد بن محمد، شرح عقائد الصدوق، تبریز، چاپ عباسقلیوجدی(واعظ چرندایی)، ۱۳۳۰.
 صدرالدین محمد الشیرازی، الاسفار الاربعـة، ج 6، قم، مصطفوی،بی‌تا.
 الصدوق، ابوجعفر محمد، التوحید (للصدوق)، لبنان، دارالمعرفه،بی‌تا.
طالقانی، سید حسن ، نقش شیعه در تبیین اختیار و آزادی و تأثیرات آن بر مذاهب اسلامی، سایت آئین رحمت- معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی دفتر آیت الله مکارم شیرازی.  
طباطبائی، سید محمدحسین، نهایـة الحکمـة، تحقیق وتعلیق زارعی سبزواری، قم، مؤسسة نشر اسلامی، 1424.
طوسى، نصیرالدین، فصول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1335.
عوض محمد، عوض، قانون العقوبات (القسم العام)، اسکندریه، دارالمطبوعات الجامعیه، ۱۹۸۰.
 فخر رازی، المطالب العالیـة من العلم الاهی، ج 9 ، قم، منشورات الشریف رضی،1411ق.
فخررازى، المطالب العالیـة من العلم الالهى، ج3، بیروت، دارالکتب العربى، 1407ق.
فیض، المصباح المنیر، قم، دارالحجره، 1405ق.
قاضی عبدالجبار معتزلی، المغنی فی ابواب التوحید و العدل،ج ۶، قاهره، چاپ محمود محمد خضیری، 1965.
 قاضی عبدالجبار، المغنی فی ابواب التوحید و‌العدل، ج8، قاهره، چاپ محمود محمد خضیری، بی‌تا.
کلینی، یعقوب، الکافی، ج8، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1367.
 گلدوزیان، ایرج،  بایسته‌های حقوق جزای عمومی، چ12، تهران، میزان، 1384.
مثنوی، ج 3، دفتر پنجم، تهران، انتشارات مولا، بی‌تا.  
مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج51، تهران مکتبه الاسلامیه،1385 ق.
محمدی، علی، شرح مکاسب شیخ مرتضی انصاری، قم، دارالفکر، ۱۳۷۵٫.
محمود مصطفی، محمود، قانون العقوبات ( القسم العام)، قاهره، مکتبـۀ القاهرۀ الحدیثـۀ، ۱۹۶۱.
مصباح یزدی، آموزش فلسفه ج اول، تهران، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، 1388 .
مطهری، مرتضی، آدمی و سرنوشت، تهران، صدرا،1377.
معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج1.
مکارم شیرازی، ناصر، پیام امام امیر المومنین(علیه السلام)، ج4، تهران، دارالکتب الاسلامیه‏، 1386.
میرداماد،  قبسات، تهران، مؤسسة مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل، بی‌تا.
نجفی ابرندآبادی، علی­حسین و حمید هاشم بیگی، دانشنامه جرم شناسی(ذیل آزادی اراده)، تهران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی- باهمکاری کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۷.
 نجیب حسنی، محمود، قانون العقوبات( القسم العام)،مصر، دارالنهضه العربیه، ۱۹۷۴ .
 نوربها، رضا، زمینة حقوق جزای عمومی، تهران، نشر گنج دانش، ۱۳۸۷.