نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه الهیات دانشگاه پیام نور، تهران، ایران (نویسندة مسئول)

چکیده

این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به‌همراه مقایسة اجمالی به تبیین شرایط روان‌شناختی مسئولیت اخلاقی می‌پردازد و دیدگاه ملاصدرا را در این خصوص تحلیل و شباهت‌های آن‌را با دیدگاه‌های برخی از سازگارگرایان معاصر بیان می‌کند. شرایط مسئولیت اخلاقی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: 1. شرایط شناختی و 2. شرایط کنترلی که دستة دوم شامل: 1. قدرت و توانایی و 2. اراده و اختیار می‌شود. ملاصدرا در تأکید بر شرایط شناختی و کنترلیِ مسئول دانستن فاعل، هم از اصول حکمی‌ و عقلی استفاده می‌کند، هم از متون دینی یعنی قرآن و حدیث بهره می‌برد. ملاصدرا با بیان شرط بلوغ عقلی و سلامت برای فاعل مسئول، بر ویژگی‌های هنجاری لازم در مسئولیت تأکید نموده است و نظریة او به دیدگاه‌هایِ «خود حقیقی» فرانکفورت و «شایستگی‌های هنجاری» مانند فیشر و ولف شباهت دارد. هم‌چنین بر اساس مبانی حکمت متعالیه باید از مراتب برخورداری از شایستگی‌های هنجاری سخن گفت که بر اساس آن مسئولیت نیز امری ذومراتب،  گستره و شدت و ضعف آن در میان انسان‌ها متفاوت خواهد بود. بدین‌سان مسئولیت انسان‌ها یکسان نیست و هر انسانی بر اساس مرتبة وجودی و توانایی‌ها و قابلیت‌ها مسئولیت اخلاقی دارد. ملاصدرا با تفکیک میان اعمال قلبی و درونی، انسان را در مورد خواطر و شوق حاصل از آن مسئول نمی‌داند، اما در مورد عزم، همت، قصد و نیت شایستة سرزنش و ستایش و کیفر و پاداش می‌بیند. بدین‌سان از دیدگاه وی قلمرو مسئولیت آدمی‌ افزون‌بر بسیاری از اعمال بیرونی، برخی از اعمال درونی را هم شامل می‌شود..

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Controlling and Cognitive Conditions of Moral Responsibility from Mûllā Ṣâdrā’s viewpoint in his Transcendent Philosophy and the Views of “the True Self” and “the Normative Desert”

نویسنده [English]

  • Mehdi Zamani

Associate Professor, Department of Theology, Payam Noor University, Tehran, Iran (corresponding author)

چکیده [English]

Using a descriptive-analytical method, this paper explains the psychological conditions of moral responsibility, analyzes Mûllā Ṣâdrā’s viewpoint in this regard, and expresses its similarities with the views of some contemporary compatibilists. The conditions of moral responsibility can be divided into two kins: 1. the cognitive conditions and 2. the controlling conditions, which include: a) the power and ability, and b) the will and freewill. In his emphasizing on the cognitive and controlling conditions of considering the agent as responsible, Mûllā Ṣâdrā uses both rational and philosophical principles and the religious texts such as the Qur’an and Hadith. By expressing the condition of mental maturity and health for the responsible agent, Mûllā Ṣâdrā has emphasized on the normative characteristics needed for responsibility, and his viewpoint is similar to Frankfurt’s view of “the true self” and Fischer’s and Wolff’s views of “normative desert”. Also, based on the foundations of Transcendent Philosophy, we should talk about the degrees of having normative desert, based on which responsibility will be a graded thing, and its scope, intensity and weakness will be different in human beings. Thus, the responsibility of human beings is not the same, and every human being has a moral responsibility according to his existential degree and his abilities and capacities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral Responsibility
  • The Controlling Conditions
  • The Cognitive Conditions
  • Transcendent Philosophy
  • Mûllā Ṣâdrā
  • The Viewpoint of “The True Self”
  • The Viewpoint of “Normative Desert”
ارشد ریاحی، علی؛ سعید عدالت‌جو. (1398). « مسئولیت اخلاقی در برابر حیوانات با توجه به
   آراء دکارت و ملاصدرا». نشریه علمی‌پژوهشنامه اخلاق.  ۱۲ (۴۴): 32-21.
تیبریوس، والری. (1400). درآمدی جدید به روان‌شناسی اخلاق. ترجمة محمود مقدسی. تهران:
   آسمان خیال.
 حسین‌زاده، محمد و همکاران. (بهار 1396 ). « رابطة سرشت انسان و مسئولیت اخلاقی از
   دیدگاه ملاصدرا».  خردنامة صدرا. دورة 22، شمارة 3 (پیاپی 87).
خزاعی، زهرا و فاطمه تمدن. (1393). « دیدگاه جان مارتین فیشر دربارة اختیار لازم در مسئولیت
   اخلاقی».  مجلة حکمت و فلسفه. 10( 3): 151-131.
ذاکری، مهدی. (1394). درآمدی به فلسفة عمل. تهران: سمت، چاپ دوم.
سبزواری، ملاهادی. (1383). اسرار الحکم.  قم: مطبوعات دینی.
طاهریان دهکردی، بتول؛ محمود شیخ‌الاسلامی‌، رجب اکبر زاده. (1397). «مسئولیت اخلاقی در
  نگاه ملاصدرا» . حکمت صدرایی.  سال هفتم شمارة 1 (پیاپی 13).
محدث نوری، حسین. (1408ق). مستدرک الوسائل. قم: آل البیت.
مصباح یزدی، محمد تقی. (1381). فلسفة اخلاق. تهران: بین الملل.
ملاصدرا، محمدبن ابراهیم. (1366). تفسیر القرآن الکریم. قم: بیدار.
ملاصدرا، محمدبن ابراهیم. (1340). رساله سه اصل. تهران: دانشگاه علوم معقول و منقول.
ملاصدرا، محمدبن ابراهیم. (1363). مفاتیح الغیب. تهران: مؤسسة تحقیقات فرهنگی.
ملاصدرا، محمدبن ابراهیم. (بی‌تا). الحاشیه علی الهیات الشفاء. قم: بیدار.
ملاصدرا، محمدبن ابراهیم. (1981). الحکمـة المتعالیـة فی الاسفار العقلیـة الاربعـة. بیروت:
  دار احیاء التراث.
ملاصدرا، محمدبن ابراهیم. (1354). المبدأ و المعاد. تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران.
Arpaly, Nomy. (2003). Unprincipled virtue: an inquiry into moral agency (Paperback ed.), Oxford University Press.
Fischer, John M.Jan. (2010). ‘‘Precis of My Way: Essays on Moral Responsibility”, Philosophy and Phenomenological Research, 80(1): 229-241
Frankfort, Harry. (1971). “Freedom of the Will and the Concept of a person”,The Journal of Philosophy, 68(1): 5-20.
Strawson, D. F. (2008). Freedom and Resentment and other Essays. Routledge.
Tiberius, Valerie. (2015). Moral Psychology, AContemporary introductions, Routledge
Watson, Gary. (1982). Free Will, Oxford University Press.
Wolf, Susan. (1980). “Asymmetrical freedom”, The Journal of Philosophy.