نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران (نویسندة مسئول)

چکیده

تصویرسازی معقول به محسوس، تلاش فنی و هنرمندانه در طی تاریخ فلسفۀ الهی است. حکمای اسلامی‌این مهارت را در ترسیم استعاری دایره‌وار مراتب وجود، با دو قوس نزول و صعود، نشان داده و با آموزه‌های وحیانی غنی‌ ساخته‌اند. با همۀ تفاوت‌های‌ مبنایی و روشی آنان، محوریت باورمندی به مبدأ و معاد ، سبب اتفاق در ترسیم این دایره شده است. زیرنهاد بودن اصل اصیل باور به مبدأ و معاد، فروغیابی از متون وحیانی؛ آیات و روایات، و برخی انگاره‌های فلسفی همانند تشکیک وجود، از اصول مشترک در همۀ مکاتب فلسفۀ اسلامی‌است که فرایند تبیین در این نگاشته، مبتنی بر این اصول است. مقاله‌ای با عنوان «نگاهی انتقادی به رویکرد فیض‎محور در فلسفۀ اسلامی‌ و پیامدهای آن در تعلیم و تربیت» با برداشت سطحی، ناقص و التقاطی از برخی از آموزه‌ها در برخی مکاتب فلسفی، این تصویر را «طرح مشکل‌زا» و «توضیح نه چندان ماهرانه»، قلمداد نموده تا ناکارآمد جلوه‌دادن کلیت فلسفۀ اسلامی‌در مبناسازی و نظام‌پردازی در امر تعلیم و تربیت را تأمین کند. در بیان دیدگاه حکمای اسلامی‌و بررسی ایرادهای آن مقاله در ارتباط با آموزۀ تشکیک وجود و نزول فیض حق تعالی، از اصل نقد مبتنی بر تبیین پیروی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Illustrating the Order of Existence by a Circular Diagram in Islamic philosophy and Examining the Objections

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Ershadinia

Associate Professor, Department of Islamic Philosophy and Theology, Faculty of Theology and Islamic Studies, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran (corresponding author)

چکیده [English]

The assimilation of the Sensible to the Intelligible has been a technical and artistic effort throughout the history of Islamic philosophy. The Muslim philosophers have shown their skill in their circular metaphorical drawing the grades of existence, based on the two arcs of descent and ascent, and have enriched them with the revelatory teachings. In spite of all the basic and methodological differences in their views, the centrality of believing in the Origin and the Return has made an agreement between them on drawing this circle. The substantiality of the basic principle of believing in the Origin and the Return, taking use of the revealed texts; i.e. the Qur’anic verses, and some philosophical concepts such as the Gradedness of Existence, are some common principles in all schools of Islamic philosophy, and my explanation in this paper is based on these principles. In a paper entitled “A Critical Look at the ‘Fâyḍ’-oriented Approach to Islamic Philosophy and its Consequences for Education”, its author in a part of his objections to the ontological principles of Islamic philosophy, has criticized the circular order consisting of the arcs of descent and ascent, has described it as a “problematic and not very skilful plan”, and in the shadow of this description, has made some misplaced objections to the whole of the system of Islamic philosophy. In expressing the views of Muslim philosophers and examining the objections of that paper to the concepts of “the Gradedness of Existence” and “the Descent of God’s ‘Fâyḍ’”, I will follow the principles of criticism, which are based on my explanation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Origin and the Return
  • The Orderness of Creation
  • The Circular Order of Being
  • The Arc of Descent
  • The Arc of Ascent
آشتیانى، سیدجلال‎الدین.(1387). مقدمه بر رسائل فلسفى صدرالمتألهین. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى.
آشتیانى، سیدجلال‎الدین. (1381). شرح زاد المسافر صدرالمتألهین. قم: بوستان کتاب.
آشتیانى، سیدجلال‎الدین. (1370). شرح مقدمه قیصری. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
ابن‌سینا، حسین‌بن عبدالله. (1375). الاشارات و التنبیهات. ج3. قم: البلاغـة.
اخوان الصفا. (بی‌تا). رسائل اخوان الصفا. ج3. بیروت: دار صادر.
ارشادی‌نیا، محمدرضا. (1390). «جهان‌شناسی یگانه ‌انگار در پرتو حکمت متعالیه». آینة معرفت.
  11(1): 31- 1.
باقری، خسرو؛ محمدزهیر،باقری. (1390). « نگاهی انتقادی به رویکرد فیض‎محور در فلسفة
   اسلامی ‌و پیامدهای آن در تعلیم و تربیت».  پژوهش‌نامۀ مبانی تعلیم و تربیت. 1 (1): 24- 5.
خادمی، عین الله. (1383). « نظریۀ اخوان الصفا دربارۀ چگونگی پیدایش کثیر از واحد (نظام
   فیض)».  مقالات و بررسی‌ها، دفتر 75 (2): 146- 127.
خادمی، عین الله. (1384الف). «چگونگی پیدایش کثیر از واحد (نظام فیض) از دیدگاه شیخ
   اشراق». مقالات و بررسی‌ها. دفتر 77 (2): 99- 65.
خادمی، عین الله. (1384)، « نظریۀ ملاصدرا درباره چگونگی پیدایش کثیر از واحد (نظام فیض)».
    نامۀ مفید. (1): 94-75.
خادمی، عین الله. (1386الف)، «بررسی دیدگاه شیخ الرییس دربارۀ مسئلۀ چگونگی پیدایش کثیر
   از واحد (نظام فیض)».  آینۀ معرفت، 12، 31- 60.
خادمی، عین الله. (1386ب)، چگونگی پیدایش کثیر از واحد (نظام فیض) از دیدگاه فارابی». 
   اندیشة نوین دینی. 3(10): 100-73.
سبزواری، هادی. (1383). اسرار الحکم. قم: مطبوعات دینى‏.
سبزواری، هادی. (1360). تعلیقه بر الشواهد الربوبیـة. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
سهروردی، شهاب‌الدین یحیی.(1380). مجموعۀ مصنفات، ج2و 4. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
صدرالمتألهین، محمد. (بی‌تا).  ایقاظ النائمین. تهران: انجمن اسلامی حکمت و فلسفة ایران.
صدرالمتألهین، محمد.(1410ق).  الحکمـة المتعالیـة. ج1، 6 و 7. بیروت: دار احیاء التراث.
صدرالمتألهین، محمد. (1422ق).  شرح الهدایـة الأثیریـة، بیروت: مؤسسـة التاریخ العربی.‏
صدرالمتألهین، محمد.(1360).  الشواهد الربوبیـة. تهران: مرکز نشر دانشگاهى.
صدرالمتألهین، محمد. (1354).  المبدأ و المعاد. تهران: انجمن حکمت و فلسفة ایران.
صدرالمتألهین، محمد.(1378). المظاهر الالهیـة فى اسرار العلوم الکمالیـة.تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
کاپلستون، فردریک چارلز. (1375). تاریخ فلسفه: یونان و روم. ترجمه سید جلال الدین مجتبوی. تهران: سروش.
مجلسى، محمدباقر. (1403ق). بحار الأنوار. بیروت: بی‌نا.