نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران (نویسندة مسئول)

چکیده

مسئلة ادراک حسی در فلسفة ملاصدرا به گونه‌‌ای سامان یافته است که زمینة تفسیر دوگانة ایده‌‌آلیستی و رئالیستی را از آن ممکن می‌‌کند. طبق رویکرد نخست از ادراک حسی با برتری و اولویت ذهن و تصورات حاصل از آن نسبت به تعینات جهان خارج، بستر تفسیر ایده‌‌آلیستی در نظام معرفتی صدرایی ایجاد می‌‌شود و بر اساس رویکرد دوم وحدتی بین انسان و جهان خارج برقرار می‌شود که حائلی میان انسان و عالم نخواهد بود. لازمة رویکرد دوم ایجاد فاصله از مبانی ایده‌‌آلیسم ذهنی است. این در حالی است که بر اساس رویکرد اول امکان خروج از ایده‌‌آلیسم عینی با پیچیدگی بیشتری رو به رو می‌‌شود. در پژوهش حاضر تلاش بر این است که به شیوة توصیفی- تحلیلی بستر شکل‌‌گیری این دو رویکرد بررسی شود و لوازم متفاوت هر دو رویکرد مورد واکاوی قرار گیرد. به همین منظور، با تمسک به راه‌‌کاری درون ساختاری، همچون اعتباری بودن تمایز میان عالم عین و عالم ذهن، عدم ارتباط چالش‌‌های ایده‌‌آلیسم عینی با مقولة ادراک حسی در نظام صدرایی ترسیم می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Examination of two different approaches to the problem of sense perception in Mûllā Ṣâdrā’s philosophy, and an intra-structural solution for avoiding its epistemological challenge

نویسنده [English]

  • hanieh koohihajiabadi

Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Faculty of Humanities, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran (corresponding author)

چکیده [English]

The problem of sense perception in Mûllā Ṣâdrā’s philosophy has been drawn in such a way that makes possible two different approaches to it: idealistic and realistic. According to the first approach, considering the superiority and priority of the mind and its concepts to the external world, we can provide an idealistic interpretation of Mûllā Ṣâdrā’s epistemological system, and according to the second approach, there is a unity between man and the external world, according to which there is no preventer between man and the external world. The second approach implies avoiding from subjective idealism. But based on the first approach, the possibility of leaving the objective idealism becomes more complicated. In this paper, I have tried to explain the background of the formation of these two approaches by a descriptive-analytical method, and to analyze the different implications of both of those two approaches. For this reason, by appealing to an intra-structural solution, which is the ideality of the distinction between the world of objects and the world of the mind, I have stated the irrelevance of the challenges of objective idealism with the sense perception in Mûllā Ṣâdrā’s philosophical system. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mûllā Ṣâdrā
  • sense perception
  • objective idealism
  • subjective idealism
ابن‌سینا،حسین‌بن عبدالله.(1404ق). الشفا (الطبیعیات). تحقیق از سعید زاید. قم: مکتبه آیـة الله
   المرعشی.
ابن‌سینا، حسین‌بن عبدالله. (1394). الشفا (الالهیات). تحقیق از حسن زاده آملی. قم: بوستان کتاب.
ابن‌سینا، حسین‌بن عبدالله.(1404ق ب). التعلیقات. تحقیق از عبدالرحمن بدوی. بیروت: مکتبه
   الاعلام الاسلامی.
ابن‌سینا، حسین‌بن عبدالله. (1375).‌ الاشارات و التنبیهات. الشرح للمحقق نصیر الدین محمد بن
   محمد بن الحسن الطوسی. قم: نشر البلاغه.
ابن‌سینا، حسین‌بن عبدالله. (1400ق). رسائل.  قم: بیدار.
ابن‌سینا، حسین‌بن عبدالله. (1371). المباحثات. تحقیق از محسن بیدارفر. قم:  بیدار.
بنیانی، محمد.(1395).  «تأملی دربارة عالم خارج از ذهن». معرفت فلسفی، ش 13 (4):104-83.
بهمنیار بن مرزبان، ابوالحسن.(1375).  التحصیل. تصحیح مرتضی مطهری. تهران: دانشگاه تهران.
حجتی، علی.(1395). مقایسة معرفت‌شناسی ادراک حسی در حکمت متعالیه و فلسفه هگل.
   تهران: دانشگاه امام صادق.
دنسی، جاناتان.(1375).  مقدمه­ای بر بارکلی. ترجمة حسن فتحی. تهران: فکر روز.
سهروردی، شهاب الدین یحیی.(1375). مجموعه مصنفات. تهران: مؤسسة مطالعات و تحقیقات
   فرهنگی، چاپ دوم.
صدرالدین شیرازی، محمد ابراهیم.(1363 الف). المشاعر. به کوشش هانری کربن. تهران:
   انتشارات کتابخانة طهوری.  چاپ دوم.
صدرالدین شیرازی، محمد ابراهیم.(1363ب). مفاتیح الغیب. مقدمه وتصحیح از محمد خواجوی.
   تهران: مؤسسة تحقیقات فرهنگی.
صدرالدین شیرازی، محمد ابراهیم.(1360 الف).  الشواهد الربوبیـة فی المناهج السلوکیـة. تصحیح
   و تعلیق از جلال الدین آشتیانی. مشهد: المرکز الجامعی للنشر. ‌چاپ دوم.
صدرالدین شیرازی، محمدابراهیم.(1360ب). الاسرارالآیات. مقدمه و تصحیح از محمدخواجوی.
   تهران: انجمن حکمت و فلسفه.
صدرالدین شیرازی، محمد ابراهیم.(1375). مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین. تحقیق و
   تصحیح از حامد ناجی اصفهانی. تهران: حکمت.
صدرالدین شیرازی، محمد ابراهیم.(1981). الحکمـة المتعالیـة فی الاسفار العقلیـة الاربعـة.بیروت:
   داراحیاء التراث. چاپ سوم.
صدرالدین شیرازی، محمد ابراهیم.(1354). المبدأ و المعاد. تصحیح از سید جلال الدین آشتیانی.
   تهران: انجمن حکمت و فلسفة ایران.
صدرالدین شیرازی، محمد ابراهیم.(1361).  العرشیـة. تصحیح از غلام حسین آهنی. تهران: مولی.
طباطبایی، سید محمد حسین.(1416ق).  نهایـة الحکمـة. قم: انتشارات اسلامی.
عبودیت، عبدالرسول.(1393).   درآمدی به نظام حکمت صدرایی. جلد2. ‌تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت). مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی و موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
علم الهدی، علی؛ اکرم عسکر زاده مزرعه؛ زینب شکیبی.(1399).  ایده­آلیسم و فلسفة صدرایی.
   تهران: نگاه معاصر.
فارابی، محمد بن محم.(1364).  فصول منتزعه. تحقیق از نجار فوزی متری. تهران: مکتبـة الزهرا.
لنسل، فیلیپ؛ حسین غفاری.(1387). «علم حضوری نفس به بدن و خروج از ایدئالیسم».
    فلسفة دین، 6(2): 121-142.
مشکات، عبدالرسول.(1394).  فرهنگ واژه­ها (درآمدی بر مکاتب و اندیشه­های معاصر). تهران:
   سمت. چاپ چهارم.
 
Berkeley, George. (1999). Principles of Human Knowledge & Three Dialogues
   Howard Robinson, Oxford: University Press.
Edwards, Paul. (1967). The Encyclopedia of Philosophy. Editor in Chief
  Macmillan Publishing. 3&4 Vols. Cojnc the New York, Collier Macmillan
   Publishers London: free press.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. (1967). The Difference between Fichte’s and Schelling’s System of Philosophy (Ed). Harris and Walter Cerf. New York: State University of New York.
Kant, Immanuel. (1996). Critique of Pure Reason. Tr. Werner s. Pluhar, Indianpolis: Hackett Publishing Company.
Routledge, c. (2000).  Encyclopedia of Philosophy. London and New York: Routledge (Taylor & Francis group).