نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

3 دانشیار، گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

نسبی‌گرایی یکی از دیدگاه‌های مطرح در مباحث فلسفه، به‌ویژه فلسفة اخلاق است که در پرتو آن بسیاری از مباحث اخلاقی دستخوش تغییر و دگرگونی قرار می‌گیرند. تشخیص و بررسی و نقد ‌این موضوع از نگاه منطقی و عقلانی می‌تواند به تصمیمات اخلاقی صحیح و به تبع آن رفتار و عملکرد مناسب در شرایط متفاوت منجر شود. ریچارد مروین هیر نیز یکی از ‌اندیشمندان مطرح در فلسفة اخلاق است که با نظریة هدایت‌گرایی در فلسفة اخلاقی خود، ملاک‌ها و مناط‌هایی را در نسبیت احکام اخلاقی بیان و تلاش کرده است تا قضاوت‌های اخلاقی را با استفاده از متممِ قاعدة تعمیم پذیری توجیه کند. او سعی کرده است با نگاهی ممارست گونه در انجام اصول، وفق شرایط، فاعل اخلاقی را به مهارتی سوق دهد که بتواند به فعل صحیح اخلاقی بیانجامد. همچنین در تبیین نظریة خود، آگاهی نسبت به شرایط و آموزش در اصول اخلاقی را در احکام اخلاقی دخیل دانسته است و در نهایت برای انسجام و قوت دیدگاه خود مبانی آن را به تفکر شهودی و نقدی پیوند می‌دهد. در‌ این مقاله سعی شده است ‌این موضوع به صورت نظری،  از منظر مروین هیر بررسی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Examination of Relativism in Richard Mervyn Hare's Moral Philosophy

نویسندگان [English]

  • Mahdi Misaghinezhad 1
  • mahdi najafiafra 2
  • Mohammad Akvan 3

1 PhD student, Department of Philosophy, Faculty of Literature and Humanities, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Philosophy, Faculty of Literature and Humanities, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (corresponding author)

3 Associate Professor, Department of Philosophy, Faculty of Literature and Humanities, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the important viewpoints in philosophy, especially in moral philosophy, is “relativism”. The critical and rational examination of relativism can lead to the right moral decisions and, accordingly, the right action in different circumstances. Richard Mervyn Hare is one of the prominent moral philosophers, who in his moral philosophy, speaking of relativism and realism, has expressed the criteria for the relativity of moral judgments. By using the rule of “generalizability”, he has tried to justify the moral judgments. Also, considering the role of practicing in using the moral principles according to the circumstances, he has tried to lead the moral agent to a skill that leads to the right moral action. Besides, in explaining his moral theory, Hare considers knowing the circumstances and teaching the moral principles as effective in making moral judgments, and finally, he links the foundations of his viewpoint to intuitive and critical thinking in order to strengthen it and to make it coherent. In this paper, we have tried to examine Hare’s viewpoint about relativism from a theoretical perspective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Richard Mervyn Hare
  • Relativism
  • Ethics
  • Moral Principles
پـویمـن، لـوئیس.(1376). ” نقـدی بـر نسبیـت اخلاقی“. تـرجمة محمـود فتحعلی. نقد و نظر.
   14- 13(4): ۳۲۴-۳۴۴.
جوادی، محسن و مصطفی سلاطین. (1391)." گزارش و تحلیل دیدگاه‌ آیت الله جوادی آملی
  دربارة  نسبی گریی اخلاقی". اخلاق  و حیانی. ۱: 100- 73.
حسینی، سیداکبر.(1381). "امکان استدلال اخلاقی در توصیه‌گرایی هیر". ماهنامة معرفت، قم.
  11(54).
رالز، جان. (1376)."مبنای عدالت در نظریة جان رالز". ترجمة حسین توسلی. نقد و نظر.
   (10-11): 149- 122.
زارع گنجارودی، مرتضی. (1396)."کارکردهای تفکر نقدی در اخلاق از منظر هیر".  
  دو فصلنامة تأملات فلسفی. زنجان. 18.
زمانی، مهدی.(1390). "کاوشی در توصیه‌گرایی ازدیدگاه فلسفة اخلاق".  متافیزیک. اصفهان.
    3(9 و10).
زمانی، مهدی.(1391). "روش استدلال اخلاقی از دیدگاه هیر". پژوهش اخلاقی. اصفهان. 3.
فرانکنا، ویلیام کی.(1392). فلسفة اخلاق، ترجمة ‌هادی صادقی. قم. طه.
مصباح یزدی، محمدتقی.(1380). فلسفة اخلاق. تهران. چاپ بین الملل.
ملایری، محمدحسین.(1391). "دﻗﯿﻘﻪای در ﺑﺎب نسبیت گرایی، مطلق گرایی و عینیت باوری".
  راهبرد. 64(21):  323-293.
مطهری، مرتضی.(1379). مجموعه آثار، جلد 21. تهران. صدرا.
‌هالینگ دیل، رجینالد. (1387)." فصل هشتم: فلسفة یونانی". تاریخ فلسفة غرب. ترجمة
  عبدالحسین آذرنگ، تهران: ققنوس.
هیر، ریچارد مروین.(1397). کاربردهای فلسفه اخلاق. ترجمة کورش الماسی. تهران. ماهریس.
هیر، ریچارد مروین. (1379)."معنـای توصیـفی و اصـول اخـلاقی". تـرجمة امیـر دیـوانی.
  فصلنامة ارغنون. 16.
هیر، ریچارد مروین.(1372). "فلسفه اخلاق". ترجمة سعیدی مهر.کیهان ‌اندیشه. 52.
هیر، ریچارد مروین.(1383). زﺑﺎن اﺧﻼق. ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻣﯿﺮ دﯾﻮاﻧﯽ. ﻗﻢ. ﻃﻪ.
 
Barnes, B. and Bloor, D. (1982) "Relativism, Rationalism, and the Sociology of Knowledge", accessibility in:
Feyerabend, Paul. (1978). "Science in a Free Society" (SFS). London: NLB.
Hare R, M (1995); "Prescriptivism": The Structure of Ethics and Morals; Ethical Theory; ed. by: Louis Pojman.
Hare, R.M. (1992). "Universalizability": Encyclopedia of Ethics, Becker, Lawrence C. (editor), Vol.2, Chicago and London: St. JAMES Press.
Hare, R.M. (1989). "The Concise Encyclopedia of Westetn Philosphy and Philosphers”, Third Edition, Ed.j.o. Jonathanree and Urmson. p: 121 – 130.
Hare, R.M. (1981). "Moral Thinking", Its Levels, Metod, and Point. New York: Oxford .University.
 
Kellenberger, J. (2008). Moral Relativism: A Dialogue United States of America. Rowman & Littlefield Publishers.
Nilson, Kai. (1967). "Ethical Relativism and the Facts of Cultural Relativy", in Social Research, vol 33. 35-49
Pojman, Louis P & Fieser, James. (2012). "Ethics Discovering Right And Wrong". Eventh Edition, United States Of America.
Shapiro, Dan. (2008). "What is Ethical Relativism?" Presentation to the Knights of the Round Table, Research Associate Sheldon Chumir Foundation for Ethics in Leadership, October 14.
Sheehy, Paul. (2006). "Moral Relativism", in Richmond Journal of Philosophy,13, Autumn. Availabe at: http://www.richmond-philosophy.net/ rjp/ rjp_ back_ issues. php