تحلیل رابطة توحید عملی و تاب آوری اجتماعی با تأکید بر ‌اندیشه‌های علامه مصباح یزدی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس سطوح عالی جامعه الزهراء، قم، ایران

2 استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده الهیات و ادیان، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 مدرس مرکز آموزش عالی کوثر ـ سلام الله علیها ـ کاشان، ایران.

چکیده

افزایش سازگاری و تاب‌آوری در برابر حوادث طبیعی یا انسانی و بررسی عوامل دخیل در آن یکی از دغدغه‌های دیرین بشر است. از آنجا که باور توحیدی انسان نقش مستقیم در  انعطاف و تاب‌آوری او در مواجهه با رویدادهای زندگی دارد، ‌این مقاله درصدد بررسی رابطة توحید در عمل و میزان تاب آوری انسان  با تکیه بر نظرات ‌آیت‌الله مصباح برآمد. شیوة داده‌پردازی ‌این پژوهش، کتابخانه‌ای و بر اساس روش توصیفی و تحلیلی است. بر اساس ‌اندیشه‌های علامه مصباح یزدی، مظاهر توحید در عمل در جهت افزایش تاب‌آوری یک اجتماع، در سه محور کلی «تعامل سازنده با افراد جامعه» و «تواصی به مکارم اخلاقی و ارزش‌های انسانی» و «توجه به معناداری و هدفمندی زندگی» طرح می‌شود. تعامل، ناظر بر مشارکت‌های عملی اجتماعی بر مدار توحید است که از طریق «حفظ وحدت جامعه»، «رعایت حقوق و مصالح اجتماعی خود و دیگران» و «تأمین کرامت و عزت نفس نیازمندان» منجر به افزایش تاب‌آوری اجتماعی می‌گردد و تواصی نیز ناظر به مشارکت‌های کلامی ‌بر مدار توحید است که با نظارت رهبران دینی از طریق توجه دادن مردم به امیدواری به الطاف الهی و تواصی افراد جامعه به حق، صبر و ترحم موجب تاب آوری بیشتر می‌شود و در نهایت توجه به معناداری و هدفمندی زندگی که بر مبنای توحیدی با توجه به قضا و قدر و حکمت‌های الهی جهت تدبیر عالم و موقتی دانستن دنیا و اصالت آخرت همراه خواهد بود، عوامل افزایش تاب‌آوری یک اجتماع را فراهم می‌آورد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Practical Monotheism on Social Resilience: Insights from Allamih Misbah Yazdi

نویسندگان [English]

  • fatemeh ghanbari 1
  • seyedahmad hashemialiabadi 2
  • zynab asddollahzadeh 3
1 Lecturer at higher levels of Al-Zahra society, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Faculty of Theology and Religions, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Lecturer at Kausar Higher Education Center - Peace be upon her - Kashan, Iran.
چکیده [English]

Enhancing human capacity to adapt and remain resilient in the face of natural and man-made disasters has long been a central concern. This article explores the relationship between practical monotheism and social resilience, drawing on the thoughts of Ayatollah Misbah Yazdi. Employing a library-based research approach with descriptive and analytical methods, the article examines how practical manifestations of monotheism can strengthen societal resilience. According to Ayatollah Misbah’s works, three key areas are identified in this respect: (1) constructive interaction within society, (2) promotion of moral virtues and human values, and (3) emphasis on the meaning and purpose of life. Constructive interaction, grounded in monotheism, fosters social resilience by promoting societal unity, respect for individual and collective rights, and the dignity of the underprivileged. Theological contributions associated with monotheism further contribute to resilience. By fostering hope in God’s grace and encouraging societal members to embrace truth, patience, and mercy, these contributions build resilience. Finally, focusing on the meaning and purpose of life within a monotheistic framework, which includes recognizing God’s judgment, destiny, and wisdom in shaping the world, provides a foundation for resilience by acknowledging the limitations of worldly knowledge and the certainty of the afterlife.

کلیدواژه‌ها [English]

  • monotheism
  • practical monotheism
  • social resilience
  • meaning of life
  • Allamih Misbah Yazdi
Holy Quran.
Abd al-Karimi Natanzi, Marziyyih. (2021). A Comparative Study of Imam Sajjad’s and Martin Seligman’s Views on Death Anxiety. Master's thesis in psychology, Payam Noor University. (In Persian)
Al-Alusi, Mahmud ibn Abdullah. (1994). Ruh al-Maʿani fi Tafsir al-Qurʾan al-ʿAzim. Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyya.
Al-Jurjani, Ali ibn Muhammad. (1989). Al-Taʿrifat. Tehran: Nasser Khusrow. (In Arabic)
Armani, Kamdin. (2019). “The Effectiveness of Group Logotherapy on Resiliency and Quality of Life of Students”. JNIP, 3(7): 1-14. (In Persian)
Asadi, Asadullah. (2020). Social Resilience in the Holy Quran. In The website of Vilayat-i Faqih Representative Office in Red Crescent. (In Persian)
Ayazi, Sayyid Ali Naqi. (2023). “Religiosity and Social Resilience in Qur’anic Teachings”. Mishkat, 42(1): 64-87. (In Persian)
Fanni, Zohre, and Maʿsumi, Leila. (2016). “Measuring and Evaluating the Impact of Lifestyle on the Degree of Urban Resilience, a Comparative Study: Qiytariyyih and North Shukufih Neighborhoods in Areas 1 and 19 of Tehran”. Urban Sociological Studies, (19): 61-84. (In Persian)
Farahidi, Khalil ibn Ahmad. (1988). Kitab al-ʿAin. Qom: Hijra. 
Ibn Babawayh, Abu Jaʿfar Muḥammad ibn Ali. (1992). Man la Yahduruhu al-Faqih. Qom: Jamiʿih-i Mudarrisin.
Ibn Shuʿba al-Harrani. (1983). Tuhaf al-ʿUqul fi ma Jaʾa min al-Hikam wa l-Mawaʿiẓ min ʾAl al-Rasul. Qom: Jamiʿih-i Mudarrisin.
Kulayni, Muhammad ibn Yaʿqub. (1986). Al-Kafi. Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiyyih.
Lak, Azadeh. (2013). “Resilient Urban Design”. Soffeh, 23(1), 91-104.  (In Persian)
Majlisi, Muhammad Baqir. (1982). Bahar Al-Anwar. Beirut: Dar Ihyaʾ al-Turath al-Arabi.
Makarem Shirazi Nasser. (1993). Tafsir-i Nimunih. Tehran: Al-Islamiya. (In Persian)
Misbah Yazdi, Muhammad Taqi. (1997a). Akhlaq dar Qur'an (Maʿarif Qur'an 3). Edited by Muhammad Hossein Eskandari. Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute. (In Persian)
Misbah Yazdi, Muhammad Taqi. (1997b). Pihs-niyaz-hayi Mudiriyyat-i Islami. Edited by Gholamreza Muttaqifar. Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute. (In Persian)
Misbah Yazdi, Muhammad Taqi. (1998a). Amuzish-i ʿAqaʾid. Tehran: Sazman-i Tablighat-i Islami. (In Persian)
Misbah Yazdi, Muhammad Taqi. (1998b). Qanum va Siyasat dar Quran. Edited by Muhammad Shahrabi. Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute. (In Persian)
Misbah Yazdi, Muhammad Taqi. (2000a). Pand-i Javid. Edited by Ali Zinati. Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute. (In Persian)
Misbah Yazdi, Muhammad Taqi. (2000b). Quran dar Ayinih-i Nahj al-Balagha. Edited by Ahmad Muhammadi. Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute. (In Persian)
Misbah Yazdi, Muhammad Taqi. (2001a). Chikidih-i Andishih-hayi Bunyadin-i Islami. Translated by Hossein Ali Arabi, edited by Muhammad Mehdi Naderi Qomi. Imam Khomeini Educational and Research Institute. (In Persian)
Misbah Yazdi, Muhammad Taqi. (2001b). Nazariyyi-yi Huquqi-i Islam. Edited by Muhammad Mehdi Naderi Qomi and Mehdi Kariminia. Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute. (In Persian)
Misbah Yazdi, Muhammad Taqi. (2001c). Pursish-ha va Pasukh-ha. Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute. (In Persian)
Misbah Yazdi, Muhammad Taqi. (2001d). Rah-Tushih. Edited by Karim Subhani. Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute. (In Persian)
Misbah Yazdi, Muhammad Taqi. (2002a). Pasukh-i Ustad bi Javanan-i Pursishgar.  Collected by a group of Students. Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute. (In Persian)
Misbah Yazdi, Muhammad Taqi. (2002b). Pand-hayi Imam Sadiq (ʿalayh-i al-salam) bi Rah-Juyan-i Sadiq. Edited by Muhammad Mahdi Naderi Qomi. Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute. (In Persian)
Misbah Yazdi, Muhammad Taqi. (2002c). Jang va Jihad dar Quran. Edited by Muhammad Mahdi Naderi Qomi. Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute. (In Persian)
Misbah Yazdi, Muhammad Taqi. (2007). Nazariyyi-yi Siyasi-i Islam. Edited by Karim Subhani. Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute. (In Persian)
Misbah Yazdi, Muhammad Taqi. (2008). Sharh-i Duʿa-yi Chihl-o-chaharum-i Sahifa Sajjadiyyih: Mavaniʿ-i Niyl bi Maqam-i Qurb. Available online at: https://mesbahyazdi.ir/node (In Persian)
Misbah Yazdi, Muhammad Taqi. (2009a). Jamiʿih va Tarikh az Nigah-i Quran (Maʾarif Qurʾan 8). Edited by Mustafa Malekian. Tehran: Sazman-i Tablighat-i Islami. (In Persian)
Misbah Yazdi, Muhammad Taqi. (2009b). Jami az Zulal-i Kowthar. Edited by Muhammad Baqir Heydari Kashani. Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute. (In Persian)
Misbah Yazdi, Muhammad Taqi. (2010a). Khuda-Shinasi (Maʿarif-i Qurʾan-i 1). Edited by Amirreza Ashrafi. Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute. (In Persian)
Misbah Yazdi, Muhammad Taqi. (2010b). Amuzish-i Falsafih. Tehran: Sazman-i Tablighat-i Islami. (In Persian)
Misbah Yazdi, Muhammad Taqi. (2011a). Sharh-i Khutbih-i Fadakiyyih. Isfahan: Qaʾimiyyih Computer Research Center. (In Persian)
Misbah Yazdi, Muhammad Taqi. (2011b). Sajjadih-hayi Suluk. Edited by Karim Subhani. Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute. (In Persian)
Misbah Yazdi, Muhammad Taqi. (2012). Rabitih-yi ʿIlm va Din. Edited by Ali Misbah. Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute. (In Persian)
Misbah Yazdi, Muhammad Taqi. (2013a). Sabr. Available online at: https://mesbahyazdi.ir/node. July 27 (In Persian)
Misbah Yazdi, Muhammad Taqi. (2013b). Jurʿih-i az Darya-yi Raz. Edited by Muhammad Ali Muhiti. Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute. (In Persian)
Mohammadi, Akbar, Kasra Ashouri, & Muhammad Bashir Robati. (2017). “Evaluating the Components of Institutional and Social Resilience in Urban Spontaneous Settlements (Case Study: Naisar Separated Urban District in Sanandaj)”. Motaleate Shahri, 6(22), 75-88. (In Persian)
Nasiri, Muhammad, Hossein Karsazi, Faruq Esmaeilpour, & Mansur Beyrami. (2015). “The Role of Meaning in Life, Mindfulness and Resilience in the Flourishing of Students”. Positive Psychology Research, 1(3), 21-32. (In Persian)
Noorian, Farshad, & Saʾid Esfandi. (2016). “Priority Analysis of Locating the Earthquake Crisis Management Supportive Bases According to Land Based Classification Standards (LBCS) Using TOPSIS Technique, Case Study: District 1, region 6 of Tehran”. Emergency Management, 4(2), 55-72. (In Persian)
Okan, Nesrullah, & Halil Ekşi. (2017). “Spirituality in Logotherapy”. Spiritual Psychology and Counseling, 2 (2), 143–164.
Piran, Parviz, Saʾideh Asadi, & Niku Dadgar. (2017). “Social Resilience in Reconstruction Process (Case Study: Darb-e-Astaneh and Baba Pashman Villages after the 1385 Lorestan, Silakhor Earthquake)”. JHRE, 36(157): 87-100. (In Persian)
Raghib Isfahani, Hossein ibn Muhammad. (1991). Mufradat Alfaz al-Qurʾan. Beirut: Dar Al Qalam.
Rezaʾi, Muhammad Reza. (2010). Explaining the Resilience of Urban Communities in order to Reduce the Effects of Natural Disasters (earthquakes); Case Study: Tehran Metropolis. PhD Dissertation in Geography and Urban Planning, Tarbiat Modares University, Tehran. (In Persian)
Rousta, Mujtaba, Isa Ebrahimazadeh, & Mustafa Istgaldi. (2018). “Assessment of Urban Social Resilience (Case study: City of Zahedan)”. Research and Urban Planning, 9(32), 1-14. (In Persian)
Soheylizad, Mukhtar, Eshrat Yahaghi Amjad, Dariush Amini, & Behzad Gholamaliee. (2016). “Relationship between Self-Esteem, Resilience and Quality of Life in Patients with Type 2 Diabetes in Hamadan in 2015”. Pajouhan, 15(1) :1-8. (In Persian)
Tabarsi, Fadl ibn Hassan. (1993). Majmaʿ al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an. Tehran: Nasser Khusrow.
Tabatabaʾi, Sayyid Muhammad Hossein. (1995). Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an. Translated by Sayyid Muhammad Baqir Mousavi Hamdani. Qom: Intisharat-i Islami. (In Persian)
Tarihi, Fakhruddin. (1996). Majmaʿ al-Bahrayn. Tehran: Murtazavi. (In Persian)
Tusi. Muhammad ibn Hassan. (n.d). Al-Tibyan fi Tafsir al-Qurʾan. Beirut: Dar Ihyaʾ al-Turath al-Arabi.
Wilson, Geoff A. (2012). “Community Resilience, Globalization, and Transitional Pathways of Decision-Making”. Geoforum, 43(6), 1218-1231.