چگونگی تشخیص معجزه از دیگر امور خارق العاده برای بشر عادی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه کلام، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران.

چکیده

معجزه، مهم‌ترین و مشهورترین راه تشخیص همگانی شناخت پیامبران به شمار می‌رود؛ در عین حال، راه تشخیص آن برای بشر عادی و غیرمعصوم چنان می‌تواند چالش‌برانگیز باشد که اصل آن را زیر سوال ببرد. از آنجا که متکلمان در تعریف معجزه بر ویژگی «نقض‌ناپذیری» تأکید می‌کنند، این مسئله مطرح است که چون علم بشر به آینده محدود است، او نمی‌تواند تشخیص دهد که آیا در آینده ادعای نقض‌ناپذیری معجزه از سوی پیامبر نقض می‌شود یا نه؛ ازاین‌رو، نمی‌تواند به معجزه بودن کار خارق العادۀ مدعی پیامبری یقین پیدا کند. رسالت نویسنده در این مقاله، پاسخ به این پرسش با روش تحلیلی ـ انتقادی است. بر اساس مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش، هرچند معجزه باید برای اثبات خود، روشن و بیّن باشد، بشر عادی می‌تواند با بررسی پیشینۀ مدعی پیامبری و نیز بررسی ادعاهای وی و عرضۀ آن‌ها بر عقل و فطرت و با ملاحظۀ حکمت الهی به معجزه‌بودن کار مدعی پیامبری پی ببرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distinguishing Miracles from Other Extraordinary Occurrences: A Challenge for Ordinary Individuals

نویسنده [English]

  • Moammadhosein Faryab
Associate Professor of Theology Department, Imam Khomeini Educational and Research Institute, Qom, Iran.
چکیده [English]

Miracles, considered the most prominent and universally recognized method for identifying prophets, pose a significant challenge for ordinary, non-infallible individuals. While theologians emphasize the ‘incontestability’ of miracles, the limitations of human knowledge regarding the future cast doubt on the ability to definitively ascertain whether a miracle will remain uncontested in the future. This uncertainty raises questions about the possibility of attaining absolute certainty regarding the miraculous nature of a prophet’s extraordinary acts. This article addresses this challenge through a critical-analytical approach. The key findings of this study suggest that while a miracle must be evident and clear to establish its authenticity, ordinary individuals can assess the miraculous nature of a prophet’s claims by examining the prophet’s background, evaluating the claims themselves against reason and innate understanding, and considering divine wisdom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • miracle
  • extraordinary act
  • challenge
  • Divine wisdom
  • Prophethood
Holy Quran.
‘Alam al-Huda, Sharif al-Murtaza. (1990). Al-Dhakhira fi ʿIlm al-Kalam. Qom: Nashr-i Islami.
Al-Amidi, Sayf al-Din. (2002). Abkar al-Afkar fi Usul al-Din. Cairo: Dar al-Kitab.
Al-Hilli al-Suyuri, Fadil al-Miqdad. (1984). Irshad al-Talibin ila Nahj al-Mustarshidin. Qom: Ayatollah Marʿashi Najafi Library.
Anwari, Saeed. (2023). “Why Miracles Cannot Prove the Truth of Prophecy?”. Philosophy of Religion Research, 41: 145-165. (In Persian)
Bahrani, Sheikh Maitham. (1985). Qawaʿid al-Maram fi Ilm al-Kalam. Qom: Ayatollah Marʿashi Najafi Library.
Bakhshi, Saʿid. (2018). “Explaining the Negative Role of Extraordinary Actions in Identifying False Claimants”. Mashreq-e Mouood, 49: 101-152. (In Persian)
Ḥilli, Hassan ibn Yusuf. (1992). Kashf al-Murad. Qom: Nashr-i Islami.
Ibn Faris. (1983). Muʿjam Maqaʿis al-Lugha. Qom: Daftar-i Tablighat-i Islmai.
Ibn Kathir. (1986). Al-Bidayat wal-Nihaya. Beirut: Dar al-Fikr.
Jurjani, Azudiddin. (1907). Sharh al-Mawagif. Qom: Al-Sharif al-Razi, first edition.
Juwayni, Abd al-Malik. (1995). Al-Irshad ila Qawatiʿ al-Adilla fi Usul al-Iʿtiqad. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
Kulayni, Muhammad ibn Yaʿqub. (1986). Al-Kafi. Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
Makarim Shirazi, Nasser. (1995). Tafsir-i Nimunih. Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
Mufid, Muhammad ibn Muhammad. (1992). Awaʾil al-Maqalat. Qom: Sheikh Mufid International Congress.
Qadi Abd al-Jabbar. (1965). Al-Mughni fi Abwab al-Tawḥid wal-ʿAdl. Cairo: al-Dar al-Misriyya.
Raghib Isfahani, Hossein bin Muhammad. (1991). Mufradat Alfaz al-Quʾran. Lebanon-Syria: Dar al-Ilm-Dar al-Shamiyyah.
Tabarsi, Fadl ibn Hassan. (1996). Aʿlam al-Wara bi-Aʿlam il-Huda. Qom: ʾAl al-Bayt.
Tabatabaʾi, Sayyid Muhammad Hossein. (1996). Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an. Qom: Intisharat-i Islami.
Tusi, Muhammad ibn Hassan. (1985). Al-Iqtisad fima Yataʿalaq bil-Iʿtiqad. Beirut: Dar al-Adwaʾ.