نویسندگان

1 حوزه علمیه قم

2 دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

متفکران حوزه‏های گوناگون در بارة ایمان و سرشت آن به بیان دیدگاه‏های خود پرداخته و گاه نظریاتی در مقابل یکدیگر ابراز کرده‏اند. مقایسه و تطبیق این دیدگاه‏ها و بررسی آنها می‏تواند به روشنگری در باب ایمان کمک کند. در این جستار ماهیت ایمان از دیدگاه ابن عربی، از حوزة اسلامی و پدر عرفان نظری و کی‏یرکگور از حوزة مسیحیت بررسی و مقایسه می‌شود. در باب ماهیت ایمان، دیدگاه‏های معرفت گرایانه، تصدیق‏گرایانه، عمل گرایانه و ... از سوی اندیشمندان اسلامی و دیدگاه‏های گزاره‏ای، پدیدارشناسانه و اراده‏گرایانه و ... از سوی متفکران غربی مطرح شده است. ابن عربی براساس مبنای واقع‏گرایی نگاهی معرفت‏گرایانه و تصدیق‏گرایانه به ایمان دارد و ایمان حقیقی را ایمان قلبی پیش و پس از شهود می‏داند،گرچه ایمان پس از شهود را از استحکامی ویژه برخوردار می‏داند. کی یرکگور با مبناهایی چون شکاکیت فلسفی و غیر واقعی دانستن متعلقات ایمان، نگاهی معرفت ستیزانه و اراده گرایانه به ایمان دارد و ارکان آن را اراده، خطرپذیری و تحمل انواع رنج‏ها قلمداد می‏کند.

کلیدواژه‌ها