نویسندگان

چکیده

مکتب تفکیک با این انگیزه طراحی و ارائه شده است که شناخت حقایق و معارف دینی را به دور از التقاط فلسفی و عرفانی، با شیوه‌ای دینی ممکن نماید و تأویل‌ها و تفاسیری را که ظواهر شریعت از پذیرش آن ابا دارد، از روند فهم دینی کنار نهد و بر این ادعاست که با این روش می‌توان به حقایق دینی که سعادت حقیقی ما در گرو علم به آن است، دست یافت. یکی از کلیدی‌ترین مسائل در این مکتب، مباحث هستی شناسی آن است و می‌توان ادعا کرد که در مکتب تفکیک مباحث هستی شناسی دروازه ورود به مباحث معرفت شناسی است. در این مقاله آراء ومبانی هستی شناسی مکتب تفکیک مورد کاوش قرار گرفته است و نشان داده شده که اکثر مطالب آنان در باب هستی‌شناسی با نگاه بدبینانه به حکمت متعالیه وبرای انکار دیدگاه‌های‌این فلسفه پایه‌ریزی شده و براین اساس برخی مبانی‌این مکتب توجیه معقولی ندارد و حتی نمی‌‌توان آن مطالب را مبتنی بر روایات دانست. البته از آنجایی که بین مؤسسان و شارحان‌ این مکتب اختلافاتی وجود دارد تأکید ما در ‌این تحقیق بیشتر بر مؤسسان ‌این مکتب است.

کلیدواژه‌ها