بررسی تطبیقی ماهیّت روح القدس و کارکردهایش از دیدگاه فیلون و پولس

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه ادیان ومذاهب قم

2 عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله ماهیت روح القدس وکارکردهایش از دیدگاه فیلون وپولس مورد بحث قرار می گیرد . از نظرفیلون روح القدس یا روح الهی صرفاً وسیله ی ارتباط خدا با انسان است وتنها کارکردش ، نبوت وپیش گویی است؛ کارکردی که در سنت یهودی هم وجود داشت. همچنین فیلون روح الهی را که مطابق نصّ کتاب مقدس ، موجب نبوت است ، با جذبه یا تصرف الهی در فلسفه ی افلاطون ترکیب می کند .به نظر می رسد روح القدس از دیدگاه وی نوعی فرشته است.اما روح القدس از نظر پولس شخصی واقعی است که  برخوردار ازاراده ، احساس ومحبت است .کارکردهای روح القدس همان است که در عهد عتیق آمده است ؛ البته پولس آنها را بسط داده است.پولس برای روح القدس ثمراتی چون محبت ، صلح وآشتی،بردباری ونیکی به دیگران قائل است .آنچه مهم وشایان ذکر است معنای جدیدی است که پولس به روح القدس می دهد ؛ او اعتقاد به روح القدس را در کنار اعتقاد به خدای واحد یهودی واعتقاد مسیحی به مسیح قرار می دهد ودر واقع زمینه را برای شکل گیری آموزه تثلیث فراهم می کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparative study of t

چکیده [English]

Abstract
In this paper ,we will discuss about the nature of THE HOLY SPIRIT and its functions from the viewpoints of Philo and Paul .According to Philo ,THE HOLY SPIRIT or the divine spirit is only an instrument for communication of God with man and its only function is prophecy ; a function which there was in the Jewish tradition .besides ,Philo combine the divine spirit ,which according to scripture is the cause of prophecy ,with divine inspiration or possession in plato 's philosophy .But according to Paul,the Holy spirit only is not only an effective power ,but it is a person with will, feeling and charity, and the Holy spirit 's functions are the same as its functions in the old Testament ;of course Paul has expanded them.He holds that the Holy spirit has works such as charity peace and benficences.what is important ,is the new meaningwhich Paul gives to the Holy spirit ;He cites the belief in the holy spirit along with the belief in the Jews one God and the Christian belief in Christ and ,in fact provides the ground for the formation of the doctrine of trinity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • the Holy spirit-the divine spirit-Philo- paul
 1. کتاب مقدّس .
 2. ولفسن ، هنری اوسترین، فلسفۀ آبای کلیسا، ترجمة علی شهبازی، قم ، انتشارات دانشگاه ادیان ومذاهب ،1389.
 3. گندمی نصرآبادی،رضا، فیلون اسکندرانی: مؤسس فلسفۀ دینی، قم ،انتشارات دانشگاه ادیان ومذاهب،1392.
 4. عهد جدید بر اساس کتاب مقدس اورشلیم، ترجمه ی پیروز سیار ، تهران ، نشر نی،1387.
 5. کتابهایی از عهد عتیق (کتابهای قانونی ثانی) ،.............................،تهران ، نشر نی ،1380.
 6. هورتون، استانلی، روح القدس ، ترجمۀ مهرداد فاتحی، تهران، انتشارات آفتاب عدالت، بی تا.
 7. محمّدیان، بهرام، ترجمۀ دایره المعارف کتاب مقدّس، تهران، سرخدار،1381.
 8. ایلخانی،محمد، «پولس»، فصلنامۀ ارغنون ،سال دوم ، شماره 5و6، بهار وتابستان 1374.
 9. علی پور ،فاطمه، تحلیل فلسفی و عرفانی روح القدس در متون دینی ،تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1387.
 10. Runia,David T,Philo: Foundation of Religious Philosophy in Judaism,Christianity,and Islam, Harward University Press,1970.
 11. Wolfson, Harry Austryn, Philo :foundation of Religious philosophy in Judaism ,Christianity ,and Islam, Harvard University Press,1970.
 12. Yonge, C.D(3d ed),the works of Philo,Hendrickson,1995.
 13. Philo,Leg.ALL=Allegorical Interpretation,I.-
 14. Philo,in Gen=Questions and Answers on Genesis,I,II,III.-
 15. Philo,Heres= Who Is the Heir of Divine Things.-
 16. Philo,Mos=On the Life of Moses,I.-
 17. -Philo,Sac=On the Brith of Abel and the Sacrifice Offered by Him and by His Brother Cain.
 18. -Philo,Spec.Leg=The special Laws I,II,III.
 19. -Philo,Virt=On the Virtues.