نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز حسن آباد

چکیده

اندیشه ارسطو درباره تجرد نفس یکدست نیست و بحثی صریح و واضح دراین باره نداشته است؛ با تعریف نفس به‌طور کلی و نیز بیان ویژگی‌های نفس می‌توان به نظری درباره آن دست یافت. آیا نفس برای ارسطو مجرد است یا خیر؟ اگر نفس مجرد است تجرد آن به چه معناست؟ آیا نفس به صورت کلی مجرد است یا جزیی از اجزای آن چنین است؟ برای ارسطو تجرد نفس به دو معناست: بسیط بودن و غیرجسمانی بودن. در این نوشتار برآنیم با دو روش سلبی و ایجابی دلایلی برای تجرد نفس نزد ارسطو ارائه کنیم. با سلب جسمانیت و ویژگی‌های جسمانی از نفس مانند بی‌مکان بودن، بی‌مقدار بودن، جسم نبودن و ترکیب نداشتن، و ایجاب مدبر بودن، حیات داشتن، بسیط بودن و مفارق بودن عقل، دلایل را در سه دسته‌بندی نقد ارسطو از پیشینیان، ویژگی‌های نفس و نیز مفارق بودن عقل بیان کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review immateriality of the soul in Aristotle

نویسنده [English]

 • hasan abasihosenabadi

faculty member Payam Noor University

چکیده [English]

Aristotle thought about of Immaterial of Soul is not self-consistent and explicit. In general, with definition of Soul and with expression characteristics can be achieved idea. Whether or not a Immaterial soul for Aristotle? If the soul is an Immaterial, What is it? Is the Soul generally Immaterial or part of its components is that? For Aristotle immateriality of the soul to two means: Simple and incorporeal being. In this article we are going to With both negative and positive reasons to give immateriality of the soul Aristotle with negative the corporeal and physical characteristics such as no Space, no amount and no combination, and with Positive being resourceful, have life, simple and separate the intellect, reason critique of Aristotle classified in three predecessors, features express our esteem and sense of being separate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Soul- Intellect- Simplicity- Form- Perfection
 1. ارسطو، (1378)درباره نفس، ترجمه علمیراد داودی، تهران: حکمت.
 2. ارسطو،( 1366)، متافیزیک (مابعدالطبیعه)، شرف الدین خراسانی، تهران: گفتار.
 3. اکویناس،( 1389)، درباره وحدت عقل در رد ابن رشدیان، بهنام اکبری، تهران: حکمت.
 4. حائری مازندرانی، ملاصالح، (1362)، حکمت بوعلی، نشر محمد، تهران: انتشارات علمی.
 5. راس، دیوید،( 1377)، ارسطو، ترجمه مهدی قوام صفری، تهران: انتشارت فکر روز.
 6. دورانت، ویل،( 1376)، تاریخ فلسفه، ترجمه عباس زریاب، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 7. دهخدا، فرهنگ دهخدا
 8. طاهری، اسحاق،( 1393)، نفس و قوای آن از دیدگاه ارسطو، ابن سینا و صدرالدین شیرازی، چ3، قم: بوستان کتاب.
 9. قوام صفری، مهدی،( 1387)، نظریه صورت در فلسفه ارسطو، چ2، تهران: حکمت.
 10. مصباح یزدی، محمدتقی،(1366)، آموزش فلسفه، چ2، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
 11. Aristotle, on youth, old age, life and death and respiration, G.R.T. ross trans, (oxford, 1955a)
 12. Aristotle, On memory, J.I. Bears trans. Oxford, 1955b.
 13. Aristotle, On sense and the Sensible, J.I. Beare, trans , Oxford, 1955 c.
 14. Aristotle, On the Soul, J.A. Smith trans, . Oxford, 1950.
 15. Aquinas, Thomas, Summa Theologiae, new English Translation by Alfred j. Freddos, V. 11 (Q75-84) University of nort Dame, 2009.
 16. Aquinas, Thomas, Commentary on Aristotle’s De Anima, translated by Kenelm Foster, O. p, and Silvestre Humphries, O. p. introduction by, Ralph Mcinerny / Dumb Ox Books, Norte Dame/ Indiana, 1994.
 17. Aristotle,(1956), Categories, J.L. Ackrill trans, Oxford, 1956.
 18. Aristotle,(?), Categories, Translated by E. M. Edghill.
 19. Blair ,George, A., (1967).“The Meaning of Energeia and Entelecheia in Aristotle”. International Philosophical Quarterly. Volume7. Issue1. pp 101-117.
 20. BOER, W. SANDER. (2013). The Commentary Tradition on Aristotle's De Anima. (c. 126-c. 1360). LEUVEN UNIVERSITY PRESS.
 21. Davidson, Herbert , Alfarabi, Avicenna, Averroes, On Intellect, Oxford University Press, 1992.
 22. Hamlyn, D. W. (1968), Aristotle΄s De anima, Book2 and3 (with certain Passages from book1), translation and notes, Clarendon Aristotle Series, Oxford.
 23. Jame, Donnegan, A New Greek and English Lixcon, Boston: Hilliard, GARY&co.,1840
 24. Liddle, Henry George, Anew Greek and English Lexicon, Oxford University Press, 1996.
 25. Menn, Stephen. (2002). "ARISTOTLE'S DEFINITION ON SOUL AND THE PROGRAMME OF THE DE ANIMA". Created on 9 January 2002 at 21.47 hours.