نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته فیسفه و کلام دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

صدرالمتألهین در مسئله علم الهی مدعی گره‌گشایی و نوآوری است. از طرف دیگر وی در این مسئله نسبت به سایر مسائل فلسفی‌اش به التقاط بیشتری متهم شده است. در پژوهش حاضر به نحو مسئله محور کوشش شده تا نشان داده شود که وی در تبیین "علم الهی" از چهار اصل روش‌شناختی که خاص فلسفۀ وی می‌باشد، بهره برده است: 1) رویکرد میان‌رشته‌ای در استفاده تلفیقی و منسجم از سه منبع معرفتی عرفان، قرآن و برهان؛ 2) استفاده از آیات و روایات و کشف و شهود در مقدمات برهان و مقام داوری و نه صرفاً در مقام گردآوری؛ 3) ارائه نظریات خود بر اساس سه رویکرد مبنای مشهور قوم، وحدت تشکیکی وجود و وحدت شخصی وجود با رویکردی تعلیمی و در ساختاری تشکیکی؛ 4) استفاده روشمند و کثرت گرایانه از آراء اندیشمندان سلف. نتیجۀ این پژوهش، اثبات پای بندی عملی صدرا به اصول روش‌شناختی فوق به‌صورت مسئله محور در مسئلۀ علم الهی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Mulla sadra’s philosophical approach to the issue of Divine Knowledge of the beyond before creation

نویسندگان [English]

  • abolfazl mazinani 1
  • hooran akbazadeh 2

1 Graduated Alammah Tabatabaii University

2 faculty member Alammah Tabatabaii University

چکیده [English]

Mulla sadra claims the relief and innovation in the issue of Divine Knowledge. On the other hand he had been charged in this the issue for more eclecticism compared to his other philosophical issues. In the present study it has been attempted to show in a problem-oriented way that he has benefited four methodological principle that is his special for his philosophy, in explaining "divine knowledge":
1) interdisciplinary approach in consolidated and coherent use of three epistemic sources of mysticism, Qur'an and Logic;
2) using verses and traditions and discovery and intuition in the preliminaries of Logic and judgment position and not merely in collecting;
3) providing his views based on three famous basis approach of the folk, unity of ambiguity of existence and personal unity of existence with an educational approach and in a ambiguous structure;
4)  methodical and pluralism use of predecessor thinkers’ opinions.
The result of this study id the demonstrate of Mulla Sadra’s practical commitment to above methodological principles as problem-oriented in the issue of Divine Knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • methodology
  • philosophical approach
  • Divine knowledge of the beyond
  • Mulla Sadra