علم امام از منظر شاگردان متکلم ائمه علیهم‌السلام

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی

2 هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیدهیکی از مسایل علم کلام، مساله علوم امامان و جهات علوم آنان می‌باشد. این مقاله که با هدف نگرش به این موضوع مهیا شده، سعی شده مسایلی همچون قلمرو علم ائمه علیهم‌السلام، منابع و جهات علوم آنان و علوم غیبی آن بزرگواران را از نظر شاگردان متکلم امامان شیعه، مورد بررسی قرار دهد.با بررسی دیدگاه‌های این متکلمان و تفسیر و برداشتی که از آیات و روایات داشته‌اند معلوم می‌شود از نظر شاگردان ائمه علیهم‌السلام در سیطره علوم ایشان، نسبت به آنچه مورد نیاز در بیان احکام و معارف است، وراثت علمی از پیامبر اکرم صلوات‌الله‌علیه، و همچنین حجیت علوم آنها، تردید و اختلافی نیست. اما در اینکه آیا آنها از طریق غیب معارف و احکام را می‌گرفته‌اند و یا منابع دیگر علوم ایشان از منظر این متکلمان، با اجمال روبرو هستیم. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imam's Knowledge from the perspective of Imams Scholastic Theologians Peace Be Upon Them

نویسندگان [English]

 • ali monsefi 1
 • seyyedmohammadesmaeil seyyedhashemi 2
1 Student of Shahid Beheshti University
2 Faculty of Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Abstract
One of the important subjects of Theology is the Imams knowledge and the aspects of their knowledge. In the present study, which attempted to inspect this subject, different issues such as the scope of Imam's knowledge, source and the aspects of their knowledge and their unseen knowledge from the viewpoint of Shiite scholastic theologians were investigated.
Having studied this scholastic theologian’ stances, interpretations and impressions of verses and narrations, it is concluded that the Shiite scholastic theologians had no doubt or differences concerning the Imams’ knowledge needed to explain the laws and Islamic sciences, Inheritance of the Holy Prophet PBUH and the validity of their knowledge. But there are controversies among scholastic theologians whether they acquired the laws and Islamic sciences through the unseen or other sources of their knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge
 • Scholastic Theologians of Imams Peace Be Upon Them
 1. فهرست منابع
 2. آخوند خراسانی، محمد کاظم، 1409، کفایة الاصول، قم، موسسه آل البیت علیهم‌السلام
 3. آملی، سید حیدر، 1368، جامع الاسرار و منبع الانوار، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى
 4. ابن شاذان، الفضل، 1363، الایضاح، تهران، مؤسسة انتشارات وچاپ دانشگاه تهران
 5. ابن منظور، محمد بن مکرم، 1414، لسان العرب، بیروت، دار صادر
 6. اسعدی، علیرضا، 1388، هشام بن حکم، قم، پ‍‍ژ‍وهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 7. امین، سید محسن، 1406 هجرى قمرى، اعیان الشیعة، بیروت، دار التعارف للمطبوعات
 8. ایجی، عضدالدین، بی‌تا، المواقف، القاهرة، مکتبة المتنبی
 9. بجنوردی، سیدکاظم، 1370، دایرة‌المعارف‌بزرگ‌اسلامی، تهران، مرکزدایرةالمعارف ‌اسلامی
 10. جوادی آملی، عبدالله، 1378، تفسیر تسنیم، قم، مرکز نشر اسراء
 11. حقى بروسوى، اسماعیل، بی‌تا، تفسیر روح البیان‏، بیروت، دارالفکر
 12. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، 1412، المفردات فی غریب القران، بیروت، دارالعلم
 13. شهابی، محمود، 1360، رهبر خرد، قسمت منطقیات، تهران، خیام
 14. شیخ مفید، محمد بن محمد، 1414، اوائل المقالات، بیروت، دار المفید
 15. الشیخ الأنصاری، مرتضی بن محمد امین، 1419، فرائد الأصول، قم، مجمع الفکر الإسلامی
 16. الشیرازی، صدرالدین محمد، 1383، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیه، تهران، حیدری
 17. صدوق، محمد‌ بن‌علی بن‌بابویه‌ قمی، 1377‏، الخصال، محمد باقر کمره‏اى‏، ‏تهران‏، کتابچى
 18. طباطبایی، محمد حسین، 1417، المیزان فی تفسیر القران، قم، جامعه مدرسین
 19. طباطبایی، محمد حسین، 1387، نهایة الحکمة، مهدی تدین، قم، بوستان کتاب، قم
 20. طبرسى، فضل بن‌حسن‏، 1360، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، مترجمان، تهران، فراهانى
 21. طبرسى، فضل بن حسن‏، 1377، تفسیر جوامع الجامع‏، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
 22. طوسى، محمد بن حسن، بی‌تا، التبیان فى تفسیر القرآن‏، بیروت، دار احیاء التراث العربى‏
 23. قرآن کریم
 24. قرشى، سید على اکبر، 1371، قاموس قرآن، تهران، دار الکتب الإسلامیة
 25. قیصرى رومى، محمد داوود، 1375، شرح فصوص الحکم‏، تهران، علمى و فرهنگى‏
 26. کاشانی، عبدالرزاق، 1371، شرح منازل السائرین، قم، انتشارات بیدار
 27. کشی، محمد بن عمر، 1348 شمسى، رجال الکشی، مشهد، انتشارات دانشگاه مشهد
 28. کلینى، محمد بن یعقوب، 1362، الکافی، تهران، دار الکتب
 29. مجلسى، محمد باقر، 1404، ‌بحارالأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، بیروت‌، الوفاء
 30. مطهری، مرتضی، 1372، اصول فلسفه وروش رئالیسم، تهران، صدرا
 31. نجاشی، احمد بن على، 1407، رجال النجاشی، قم، انتشارات جامعه مدرسین
 32. نعمانی، محمد بن ابراهیم، 1397، الغیبة، تهران، نشر صدوق