پاسخ به کثرت گرایی دینی و انحصار گرایی مسیحی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

کثرت گرایی