تطور اصل برائت از دیدگاه اصولیون

حسین رحیمی واسکسی؛ حمید کاویانی فرد؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ نسرین کریمی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1385

چکیده
  اصل برائت در  اصطلاح فقهای اصولی عبارتست از حکم به عدم ثبوت تکلیف برای مکلف در موردی که اصل وجود تکلیف مشکوک باشدفقهای اصولی مجرای کلی اصل برائت را شک در تکلیف تبیین نموده اند و آن را در تمامی شبهات تحریمی و وجوبی جاری دانسته اند،در مقابل اخباریون این اصل را تنها در شبهات وجوبی جاری دانسته و در مقابل شبهات تحریمی به احتیاط روی می آورند. ...  بیشتر