نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

یکی از مولفه های اساسی مکتب سلفیه  تلقی خاص ایشان از صفات خبریه الهی است. این تفسیر منحصر به فرد که تحت عنوان مکتب اثبات صفات ارائه می شود ضمن عدم همخوانی با آراء و بیانات سلف واجد نوعی جزم اندیشی افراطی بوده و مجالی را برای تخطئه اعتقادی مخالفین سلفیه فراهم آورده است.در نوشتار حاضر رویکرد تفسیری ابوالثناء محمود آلوسی در مبحث صفات خبریه به عنوان محملی برای سنجش پایبندی وی به مکتب سلفیه مطرح شده است.آلوسی از رویکرد تفویض معانی صفات خبریه به عنوان رای مشهور سلف دفاع نموده و مراد بودن ظواهر صفات خبریه را به علت لوازم فاسدی چون تجسیم مردود می شمارد.وی در کنار اصالت دادن به مکتب تفویض تاویلات شائع و مجمع علیه سلف در تفسیر آیات صفات را نیز مقبول می داند.نگارنده بر این باور است که تفسیر آلوسی از صفات خبریه نه تنها قرابتی با مکتب اثبات مورد ادعای سلفیه ندارد بلکه نشانگر موافقت اصولی وی با مکتب کلامی متاخرین اشاعره است،هر چند آزاد اندیشی فقهی و کلامی آلوسی تمایزاتی جزئی را در این حوزه رقم زده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Alusi and His Intermediate Position between Ash’ariyyah and Salafiyyah with a Focus on His Ideas on the Issue of Narrated Attributes

نویسندگان [English]

  • hamid imandar
  • hamed mostafavi fard

Mashhad Ferdowsi University

چکیده [English]

One of the constitutive elements of the Salafist School is its approach to God’s attributes. The Salafist unique interpretation which is presented as the school of proof for attributes lacks compatibility with forefathers’ views in addition to its being extremely dogmatic. Extreme dogmatism has provided opportunities for the opponents to satirize Salafist views. The present article aims at examining Alusi’s approach to interpretation in terms of its adherence to the Salafi School. In his opposition to the Salafist School of proof, Alusi takes side with the approach of delegating the meaning of attributes to the forefathers’ generally accepted views and  rejects the manifest meanings due to the corrupted requirements like incarnation. He also agrees with the popular interpretation of attribute verses upon which there is unanimous agreement. The authors take the view that Alusi’s interpretation of narrated attributes do not show any affinities with the Salafist interpretations but they are rather in agreement with the latest Ash’ariyyah theological school of thought. However, it should be mentioned that his liberalistic theology and jurisprudence has had a minor effect on the distinctions in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alusi
  • narrated attributes
  • Salafiyyah
  • Ash’ariyyah