دوره و شماره: دوره 17، شماره 2، تیر 1396 
رابطه معرفت عقلی و قلبی در تصوف عقلانی غزالی

صفحه 46-72

میترا (زهرا) پورسینا؛ حسین اجتهادیان؛ فاطمه (مهناز) توکلی


مسئله ثبات شخصیت در چارچوب نظریه حرکت جوهری نفس

صفحه 148-172

مجید احسن؛ میلاد نوری ﻳﺎﻟﻘﻮﺯﺁﻏﺎﺟﻲ