دوره و شماره: دوره 17، شماره 3، مهر 1397 
بررسی دیدگاه اشاعره پیرامون وحی

صفحه 109-128

نعمت الله قربانی پطرودی؛ علی علم الهدی؛ محمد رضا ضمیری