بررسی دیدگاه اشاعره پیرامون وحی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور

2 هیئت علمی دانشگاه پیام نور

3 هیئت علمی دانشگاه پیام نورقم

چکیده

بحث وگفتگو پیرامون کلام الهی ازجهت انتساب به خداوندمتعال وتاثیرگسترده وعمیق آن درزندگی فردی واجتماعی متدینین، ازاهمیت فوق العاده ای برخورداراست.در این تحقیق، ویژگیهای کلام الهی از نظر اشاعره موردبررسی قرارگرفت.دراین نوشتار بعد از ذکرمقدمات، دیدگاه اشاعره درخصوص کلام الهی که معتقدند قائم به ذات،ازلی وقدیم،نفسی وغیرلفظی،واحد،متمایز از علم واراده،غیرقابل انتقال وغیرحال است وادله هر یک تبیین شد.آنها در ادله نقلی با استفاده از ظاهر ایات وروایات ودراستدلال عقلی غالبا با دوروش سبر وتقسیم وتمثیل به اثبات ادعای خود پرداختند. ودر بخش نقد نظریه ، مبانی وهمچنین مورد به مورد ادله آنها موردتحلیل و بررسی قرار گرفت واشکالات این نظریه ذکر شد. و به این جمع بندی رسید که نظریه اشاعره درمورد کلام الهی بطور پیوسته وابسته ومترتب بر هم می باشند.یعنی باصفت ذات پنداشتن کلام  الهی به کلام قدیم واز آن به کلام نفسی ونهایتا به سایرویژگیها رسیدند.در نتیجه باابطال اولین مبناء سایر فروعات پیاپی باطل می شوند.علاوه بر این ادله عقلی ونقلی آنها بسیار ضعیف واثبات کننده ادعای آنها نمی باشند. از همه مهمتر اینکه  نظریه کلام نفسی دارای پیامدهاولوازم کلامی مخالف با اصول پذیرفته شده مسلمانان همانند نفی وحیانی بودن کلام الهی دارد وموجب تنزل آن تا سرحد کلام بشری می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Check Ash'arites theory about the Word of God

نویسندگان [English]

 • nemat ghorbani 1
 • ali alamolhoda 2
 • mohamadreza zamiri 3
1 PhD student of Payame Noor University
2 Faculty of Payame Noor University
3 Faculty of Payame Noorqam University
چکیده [English]

Abstract

Discussion about the truth of God's word for a word attributed to God's nature Vtasyrgstrdh profoundly personal and social life of believers extraordinary importance is in
On this occasion, this study examined the theory that differs from the norm Ash'arites the truth of God's word is accepted by Muslims, were developed
The latter theory first substantive word that the Word of God, eternal and ancient, soul Vghyrlfzy, single, distinct from the will of science, know-mentioned non-transferable Vghyrhal
Dradlh conceptual framework, then their arguments to prove the properties of the Word of God expressed in the verses of the Quran and traditions transmitted Baastzhar intellectual Vdrnv often with two green division Ady Vtmsyl to prove themselves.
Finally, the paper by analyzing and critiquing their theories and principles, as well as Vabtal case their arguments to the conclusion shewas theory about the truth of the Word of God is Ash'arites chain are interdependent.
Sports Basft old deem the Word of God from there to the Word of God and finally to Sayrvyzhgyha breath Baabtal They reached first base other branches Shvndzmn domino nullifies that rational arguments are very weak public-transcript proved Ady is not their suppliers.
As well as the theory of verbal word soul has Pyamdhavlvazm opposed to accepted principles of Muslims as denying the revelation of God's word in the Bible is Vtnzl it as far as human speech.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ash'ari
 • the Word of God
 • the old word
 • word of breath
 • unit
 1. ۱-آمدی،سیف الله، أبکار الأفکار فی أصول الدین،قاهره،دارکتب،۱۴۲۳ق
 2. ۲-آلوسی ،محمود، روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم‏،بیروتدارالکتاب ۱۴۱۵ق
 3. ۳-اشعرى ابو الحسن ، مقالات الإسلامیین و اختلاف المصلین، آلمان-ویسبادن :فرانس شتاینر ، چاپ: سوم، ۱۴۰۰ ق
 4. - الابانه عن اصول الدیانه ، بیروت: انتشارات دارابن زیدون،بی تا
 5. - اللمع فی الرد على أهل الزیغ و البدع‏ ، قاهره: المکتبة الأزهریة للتراث‏،بی تا
 6. ۴-باقلانى ،ابوبکر محمد بن الطیب ، الإنصاف ، بیروت :دار الکتب العلمیۀ ، ۱۴۲۵ ق
 7. ۵-تفتازانى،سعد الدین،شرح العقائد النسفیۀ، قاهره ،مکتبۀ الکلیات الأزهریۀ،۱۴۰۷ق
 8. -شرح المقاصد، ،افست قم، ناشر: الشریف الرضی، ۱۴۰۹ ق
 9. ۶-صاحب ابن عباد،المحیط فی اللغه ،بیروت،عالم الکتب،۱۴۱۴ق
 10. ۷-جوینی عبدالملک،الارشاد ،بیروت: دار الکتب العلمیۀ ، ۱۴۱۶ ق
 11. ۸-راغب، مفردات ألفاظ القرآن،بیروت ،دارالشامیه ،۱۴۳۰ق
 12. ۹-فخررازی ،محمد بن عمر بن الحسین ، الأربعین فی أصول الدین، قاهره:مکتبۀ الکلیات الأزهریۀ ، ۱۹۸۶ م
 13. ۱۰-شیرازی ابواسحاق،الإشارة إلى مذهب أهل الحق، بیروت : دار الکتب العلمیة، ‏،چاپ: اول،‏ ۱۴۲۵ ق
 14. ۱۱- عبد الله بن سلمان احمدى، المسائل و الرسائل المرویة عن الإمام أحمد بن حنبل فی العقیدة،ریاض ،دارالطیبه،۱۴۱۶ق
 15. ۱۲- عسکری،حسن ابن عبدالله الفروق فى اللغة، دارالافاق الجدیده،۱۴۰۰ه ق ۱۳-غزالى ابو حامد،الأربعین فی اصول الدین‏ ،بیروت: دارالکتب العلمیة ، چاپ: اول،۱۴۰۹ ق‏ -الاقتصاد فی الاعتقاد ، بیروت : دار الکتب العلمیۀ، ، ۱۴۰۹ ق ۱۴-قاضی عبدالجبار، ،شرح اصول خمسه ،داراحیاء التراث العربی،بیروت ، ۱۴۲۲ ق
 16. ۱۵-فیو می ،احمد ابن محمد ،مصباح المنیر،قم،دارالهجرت ،۱۴۱۴ه ق
 17. ۱۶-مظفر،محمدحسین ،دلایل الصدق، قم ،موسسه آل البیت، ۱۴۲۲ق
 18. ۱۷-میرسید شریف ،شرح مواقف،قم،شریف رضی،۱۳۲۵ق ۱۸-نراقى ملا مهدى، جامع الأفکار و ناقد الأنظار، انتشارات حکمت تهران‏، ۱۴۲۳ ق‏