نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه امام صادق

2 دانشگاه امام صادق

چکیده

فیلسوفان مسلمان از جمله فارابی، اخوان الصفاء، ابن سینا، شیخ اشراق و ملاصدرا برای آموزش فلسفه شرایطی ذکر کرده اند. این شرایط اخلاقی یا معرفتی است و شرایط معرفتی برخی ناظر به حالات طالب فلسفه در مسیر آموزش فلسفه است و برخی ناظر به علوم مقدماتی ای که قبل از فلسفه اولی باید بخواند. از ویژگی های مطرح شده، برخی اختصاص به یک نظام خاص فلسفی دارد و برخی مربوط به همه فلسفه ها می شود. بعضی از این ویژگی ها ضروری و غیر قابل جایگزین است و برخی دیگر الزامی نیست. از جمله ویژگی های اخلاقی ضروری، دوری از شهوات، ریاست طلبی و ترک عادات نفسانی است، همچنین پایبندی به یک شریعت. از جمله ویژگی های ضروری که اختصاص به یک نظام فلسفی دارد، تقدم آموزش ریاضیات و طبیعیات بر الهیات است؛چرا که به عنوان مثال، برخی از مباحث فلسفه اولی مشائی، مبتنی بر مسائلی در ریاضیات و طبیعیات است. تقدم آموزش منطق از جمله ویژگی هایی است که برای هر فلسفه ای با روش برهانی، نیاز است، اما ضروری نمی باشد.

عنوان مقاله [English]

he attributes of metaphysics student in islamic philosophers' view

نویسندگان [English]

 • reza akbari 1
 • saeed hassanzadeh 2

1 Faculty of Imam Sadegh University

2 Imam Sadegh University

چکیده [English]

Many of Islamic philosophers such as Alfarabi, Ikhwan alsafa, Ibn sina, Suhrewardi and Mulla sadra have considered many attributes essential for metaphysics students or who wants to study metaphysics. Some of these attributes are moral and others are related to knowledge. What are related to knowledge are about the sciences should be known before metaphysics or about modes of the student during studying metaphysics. Some of these attributes are exclusive to some especial philosophy systems and some are for all. Some of these attributes are vital and others are changeable or unnecessary. Believing in a religion and Avoiding inordinate desires, ambition of position and vices are examples of vital moral features. Studying physics and mathematics before metaphysics is essential only for some metaphysics systems like Peripatetic metaphysics, since some parts of their philosophy are based on those two sciences. Knowing logic is needed for all logical philosophies but can be non-essential.

کلیدواژه‌ها [English]

 • -alfarabi-Ikhwan alsafa-Ibnsina-Suhrewardi
 • Mulla sadra
 • islamic philosophy- metaphysics student- studying philosophy
 1. ابن سینا، حسین بن عبدالله، الاشارات و التنبیهات، قم، نشر البلاغة، 1375.
 2. ابن سینا، حسین، النجاة من الغرق فی بحر الضلالات، تهران، دانشگاه تهران، 1379.
 3. ابن سینا، حسین، الشفاء(الالهیات)، قم، مکتبة آیة الله المرعشی، 1404.
 4. ابن سینا، حسین، الشفاء(الطبیعیات)، قم، مکتبة آیة الله المرعشی،1404.
 5. ابن سینا، حسین، الشفاء(منطق)، جلد 1، قم، مکتبة آیة الله مرعشی، 1404.
 6. ابن سینا، حسین، منطق المشرقیین، قم، مکتبة آیة الله المرعشی، 1405.
 7. اخوان الصفاء، رسائل اخوان الصفاء و خلان الوفاء، جلد 4، بیروت، الدار الاسلامیة، 1412.
 8. اخوان الصفاء، رسائل اخوان الصفاء و خلان الوفاء، جلد 2، بیروت، دار الاسلامیة، 1412.
 9. اخوان الصفاء، رسائل اخوان الصفاء و خلان الوفاء، جلد 1، بیروت، الدار الاسلامیة، 1412.
 10. اخوان الصفاء، رسائل اخوان الصفاء و خلان الوفاء، جلد 3، بیروت، الدار الاسلامیة، 1412.
 11. الطوسی، نصیر الدین، شرح الاشارات و التنبیهات، جلد 3، قم، نشر البلاغة، 1375.
 12. الطوسی، نصیر الدین، شرح الاشارات و التنبیهات، جلد 2، قم، نشر البلاغة، 1375.
 13. الشهرزوری، شمس الدین، رسائل الشجرة الالهیة فی علوم الحقایق الربانیة، جلد 1، تهران، موسسه حکمت و فلسفه ایران، 1383.
 14. الفارابی، ابونصر، الجمع بین رأیی الحکیمین، تهران، الزهراء، 1406.
 15. الفارابی، ابونصر، المنطقیات للفارابی، جلد 1، قم، مکتبة آیة الله المرعشی، 1408.
 16. الفارابی، ابونصر، الاعمال الفلسفیة، بیروت، دار المناهل، 1413.
 17. الیزدی، مولی عبدالله، الحاشیة علی تهذیب المنطق، قم، النشر
 18. الاسلامی، 1412.
 19. آل یاسین، جعفر، فیلسوفان رائدان الکندی و الفارابی، بیروت، دار الاندلس، 1980.
 20. حسن زاده آملی، حسن، دروس شرح اشارات و تنبیهات، قم، آیت اشراق، 1394.
 21. سهروردی، شهاب الدین، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، جلد 1، تهران، موسسه مطالعه و تحقیقات فرهنگی، 1375.
 22. سهروردی، شهاب الدین، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، جلد 2، تهران، موسسه مطالعه و تحقیقات فرهنگی، 1375.
 23. صمدی آملی، داوود، حامل اسرار، قم، روح و ریحان، 1390.
 24. فنائی اشکوری، محمد، در آمدی بر فلسفه اسلامی، جلد 3، تهران، سمت، 1394.
 25. مسکویه، احمد بن محمد، الفوز الاصغر، بیروت، دار مکتبة الحیاة، (بدون تاریخ).
 26. ملاصدرای شیرازی، محمد بن ابراهیم، الحاشیة علی الهیات الشفاء، قم، بیدار، (بدون تاریخ).
 27. ملاصدرای شیرازی، محمد بن ابراهیم، المبداء و المعاد، تهران، انجمن حکمت و فلسفه ایران، 1354.
 28. ملاصدرای شیرازی، محمد بن ابراهیم، مفاتیح الغیب، تهران، موسسه تحقیقات فرهنگی، 1363.
 29. ملاصدرای شیرازی، محمد بن ابراهیم، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، جلد 1، بیروت، دار احیاء التراث، 1981.
 30. ملاصدرای شیرازی، محمد بن ابراهیم، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، جلد 2، بیروت، دار احیاء التراث، 1981.
 31. ملاصدرای شیرازی، محمد بن ابراهیم، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، جلد 9، بیروت، دار احیاء التراث، 1981.
 32. ملاصدرای شیرازی، محمد بن ابراهیم، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، جلد 6، بیروت، دار احیاء التراث، 1981.
 33. ملاصدرای شیرازی، محمد بن ابراهیم، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، جلد 8، بیروت، دار احیاء التراث، 1981.
 34. ملاصدرای شیرازی، محمد بن ابراهیم، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، جلد 4، بیروت، دار احیاء التراث، 1981.
 35. ملاصدرای شیرازی، محمد بن ابراهیم، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، جلد 3، بیروت، دار احیاء التراث، 1981.
 36. ملاصدرای شیرازی، محمد بن ابراهیم، العرشیة. تهران، مولی، 1361.
 37. نصر، سید حسین، علم و تمدن در اسلام، احمد آرام، تهران، نشر اندیشه، 1350.