نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده

در این نوشته کوشیده ایم با رویکردی تطبیقی، به بررسی مرگ و ارتباط آن با گناه از دیدگاه آگوستین و ملاصدرا بپردازیم. بررسی دیدگاه های این دو اندیشمند، نشان دهنده این است که آگوستین با توجه به آیین مسیحیت، به ویژه تعالیم پولس، مرگ را بر مبنای گناه نخستین، توجیه و حتی گناه را علت مرگ معرفی می کند. وی بر این باور است که خداوند انسان را به گونه ای آفریده است  که اگر گناه نمی کرد، بی واسطه ی مرگ از زندگی جاودان برخوردار می شد. وی همچنین مرگ جسم را به تبعیت از افلاطون، جدایی نفس از بدن تعریف می کند و معتقد است این مرگ طبیعی نیست، بلکه تحمیلیِ گناه آدم و حوا است. اما ملاصدرا هر چند در این امر با آگوستین هم عقیده است که گناهان ارادی و اختیاری انسان می تواند باعث مرگ نفس و مرگ ابدی انسان شود، اما تأثیر گناه نخستین را نمی پذیرد. ملاصدرا همچنین هبوط انسان بر روی زمین را می پذیرد ولی معتقد است علت این مسأله مصلحت سابقی است که همان خلیفه الهی انسان بر روی زمین است. علاوه بر این ملاصدرا، مرگ طبیعی را مرحله ای از کمال وجودی انسان دانسته که پیش تر با حرکت جوهری آغاز شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative study of the relationship between death and sin in the St. Augustine and Mulla Sadra’s works

نویسندگان [English]

 • mahbubeh jabbareh naseru 1
 • qasem kakaie 2

1 Shiraz University

2 Faculty of Shiraz University

چکیده [English]

In this paper, we have tried to study the death and its relationship with sin, in the comparative approach, from the perspective of St. Augustine and Mulla Sadra. Scrutiny these two views, Indicates that St Augustine, according to Christianity, especially the teachings of Paul, introduces death as the basis of the original sin. He even introduces sin as the cause of death. He believes that God created man in such a way that, if he did not commit sins He enjoyed eternal life without the intermediary of death. He also following Plato believes that corporeal death is Separation soul of the body and he believes this is not natural death, it is imposed by Adam and Eve's sin. But Mulla Sadra, however, agrees with Augustine in this regard that human voluntary sins can cause death of the soul and eternal death of man, But he don’t accept the effect of the original. Mulla Sadra also accepts the descentsion of man on earth but he believes the reason for this is the expedient that is the same divine caliph is on earth. In addition, Mulla Sadra believes that, Natural death is the stage of human perfection which has already started with Substantial motion

کلیدواژه‌ها [English]

 • Death- Death Thinking- Sin- Original sin-Augustine- Mulla Sadra
 1. - قرآن کریم
 2. -آگوستین قدیس، شهر خدا، ترجمه حسین توفیقی، چاپ دوم، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، 1392.
 3. - آگوستین قدیس، اعترافات، ترجمه سایه میثمی، ویراسته‌ی مصطفی ملکیان، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردی، 1387.
 4. - ای وان وورست، رابرت، مسیحیت از لابه‌لای متون، ترجمه‌ی جواد باغبانی و عباس رسول‌زاده، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1384.
 5. - پورسینا، زهرا، تأثیر گناه بر معرفت با تکیه بر آراء آگوستین قدیس، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1385.
 6. - دورانت، ویل، تاریخ تمدن (عصر ایمان، بخش اول)، مترجمان: ابوطالب صارمی، ابوالقاسم پاینده، ابوالقاسم طاهری، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، 1373.
 7. - کاپلستون، فردریک چارلز، تاریخ فلسفه، ج دوم، از آوگوستینوس تا اسکوتوس، ترجمه ابراهیم دادجو، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، 1390.
 8. - صدرالدین شیرازی، محمد إبن إبراهیم، الحکمه المتعالیه فی الأسفارِ الأربَعه، 9جلد، به ضمیمه تعلیقات سبزواری، با اشراف سیّد محمد خامنه‌ای، تصحیح، تحقیق و مقدمه دکتر رضا اکبریان، تهران، بنیاد انتشارات حکمت اسلامی صدرا، تهران، چاپ اول، 1382.
 9. - -----------------------، اسرارالآیات و انوار البینات، تهران، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه اسلامی، چاپ اول، 1360.
 10. - -----------------------، کسر أصنام الجاهلیه، تهران، چاپ اول، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1381.
 11. - -------------------، شرح أصول الکافی لصدرالمتألهین، چهار جلد، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، به تصحیح محمد خواجوی و تحقیق علی عابدی شاهرودی، 1366.
 12. - ------------------------، الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه، تصحیح و تحقیق و مقدمه: دکتر سید مصطفی محقق داماد، با اشراف: استاد سیّد محمد خامنه‌ای، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، چاپ اول، 1382.
 13. - --------------------------، تفسیر القرآن الکریم، 7جلد، قم، بیدار، چاپ دوم، 1366.
 14. - -------------------، مجموعة الرسائل التسعه (رسائل آخوند ملا صدرا)، 1جلد، قم، مکتبه المصطفوی، چاپ اول، 1302.
 15. - --------------------، المبدأ و المعاد، تهران، انجمن حکمت و فلسفه‌ی ایران، چاپ اول، 1354.
 16. - -------------------، مفاتیح الغیب، تهران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1363.
 17. - مک‌گراث، آلیستر، درسنامه الهیات مسیحی: بخش نخست دوره‌ها، چهره‌ها، منابع و شیوه‌ها، ترجمه‌ی بهروز حدادی، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ اول، 1392.
 18. - ویر، رابرت، جهان مذهبی: ادیان در جوامع امروز، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،1374.
 19. - یاسپرس، کارل، آگوستین، ترجمه‌ی محمدحسن لطفی، چاپ اول، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ اول، 1363.
 20. - Augustine, On Nature and grace, in Basic Writings of Saint Augustine, V.1, ed. By Whitney J. Oates, Random HousePublishers, New York, 1948.
 21. _ ____________, On Free choice of the will, translated by Thomas Williams, Hackett Publishing Company, Indianapolis, Cambridge, Seventh Printing, 1999.
 22. _ _____________, The Fathers of the church. Translated by John W.Rettig Xavier University Cincinnati, Ohio, 1988.
 23. - ---------------------, Soliloquia; in writings of Saint Augustine, by Thomas F. Gilligan, O.S.A, New York, 1948.
 24. _ ____________, The Christian Combat, v.4, by Robert P. Russell, O.S.A, in Writtings of Saint Augustine, New York, 1947.
 25. - Allan D. Fitzgerald, Augustine through the Ages, An Encyclopedia, O.S.A, 1999.
 26. - Chadwick, Henry. Augustine of Hippo A life, Oxford, University Press, New York, 2009.
 27. - Gilson, Ettiene, The Christian philosophy of Saint Augustine, translated by L.E.M.Lynch, Random House, New York, 1960.
 28. - Matthews, Gareth, Augustine, Hong Kong, Blackwell publishing, first published, 2005.
 29. -Nash, H.Ronald, The Light of the Mind: St. Augustine’s Theory of Knowledge, The University Press of Kentucky, 1969.
 30. - Nisula, Timo. Augustine and the function Concupiscence. Brill Leiden. Boston: 2012.
 31. - Schaff, Philip, St.Augustine: anti- pelagian Writings, New York: Christian Literature Publishing Co: 1886.
 32. - Schaff Philip. NPNF 1- 04. Augustine: The Writings Against the Manichaeans and Against the Donatists, Grand Rapids, MI: Christian Literature Publishing Co. New York: 1890.
 33. - Rist, John, Faith and Reason in the Compridge Companion to St. Augustine, ed. By Eleonore Stump and norman Kretzman, Cambridge University Press, 2001.
 34. - Vessy, Mark, A Companion to Augustine, Wiley Blackwell, First publishing, 2012