دوره و شماره: دوره 18، شماره 1، بهار 1397 
6. بررسی راه حل باربور برای حل تعارض بین علم و دین با توجه به تقریر کارول از این تعارض2

صفحه 105-120

سید محمد حسن آیت اله زاده شیرازی؛ سید حسام الدین جلالی تهرانی