تحلیل و نقد برداشت کانت از خدا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده :فیلسوفان پیش از کانت در مورد موضوع هایی اساسی بحث می کردند: آیا خدایی هست؟ آیا انسان روح مجرد و فناپذیر دارد؟  و آیا جهان موجودات متناهی است یا نامتناهی؟ کانت براساس عقل نظری به این نتیجه رسید که به این گونه موضوعات نمی توان شناخت قطعی یافت. البته این وی این گونه مسائل را مردود نشمرد ؛ کانت بانقد عقل عملی، اثبات کرد که ، حیات اخلاقی، وجودخدا را به عنوان اصل موضوع می پذیرد. زیرا فعل اخلاقی سرچشمه سعادت است؛ انسان بدون اخلاق  قادر به زندَگی نیست و اخلاق بی خدا هم به سوداگری منتهی می گردد. بنا بر این اخلاق الزاماً انسان را به طرف خدا و دین هدایت می کند.کانت در دلیل خود بر وجود خدا از واژه « اختیار» بهره می جوید. به این صورت که انسان مختار است، اختیار هم اساس اخلاق، یعنی انجام فعل نیک و پرهیزاز فعل بد است( = فضیلت). خلاف و عکس این، رذیلت است و چون در این جهان پاداش فضیلت و کیفر رذیلت بدست نمی آید باید نفس و روح باقی بماند تا پس از مرگ پاداش و یا کیفر خود را دریابد و باید ذاتی ( = خدایی ) باشد که به فضیلت پاداش مناسب و به رذیلت کیفر فراخور بدهد.روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی و با استفاده از فیش برداری کتابخانه ای می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Critique of Kant's Conception of God

نویسنده [English]

 • saleh hasanzadeh
Faculty of Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

The concept of God and His relationship with the world and human beings, together with ontology, has been one of the main preoccupations of philosophy and theology. In other words, the question of God and His relationship with the world has always occupied the mind and thought of man. Everyone answers this question according to his own beliefs. From the beginning of the Age of Enlightenment, these answers were transformed in Kantian philosophy; he claimed that pure reason is not the originator of the conceptions of God. He considers the fundamental questions of metaphysics, namely, the soul, God and the world, not justifiable from the point of view of pure reason. Of course, Kant did not dismiss these concepts. With the critique of pure reason, he proved that the moral life necessitates the existence of God as an axiom. The reason is that moral action is the source of felicity. Man is incapable of living without morality, and godless morality leads to doing business. So morality necessarily leads man to God and religion. Kant used the term "authority" of Man which means free will. Free will is the basis of morality, i.e. doing the good action (virtue) and abstaining from the evil action (vice). Since the rewards of virtue and punishments for vice are not obtainable in this world, the soul must remain after death to receive reward or punishment and there must be an entity (God) to reward for virtue and punish for vice. The purpose of this paper is to analyze and evaluate the ontology and position of God in Kantian philosophy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • God
 • pure reason
 • free will
 • morality
 • Kant
 1. قرآن کریم
 2. کتاب مقدس
 3. - احمدی، بابک. (١٣٨٣) مدرنیته و اندیشه‌ی انتقادی، تهران: نشر مرکز.
 4. - بخشایش،رضا (1385)عقل و دین از دیدگاه کانت، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 5. - پترسون، مایکل و سایرین. (١٣٧٧) عقل و اعتقاد دینی، ترجمة احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، تهران: طرح نو.
 6. - جوادی آملی، عبداله. (بی‌تا) تبیین براهین اثبات وجود خدا، قم: اسراء.
 7. - حائری یزدی، مهدی. (١٣٦١) کاوشهای عقل نظری، تهران: امیرکبیر.
 8. - خراسانی، شرف الدین. (١٣٧٦) از برونو تا کانت، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 9. - ژیلسون، اتین. (١٤٠٢ه. ق) نقد تفکر فلسفی غرب، ترجمه احمد احمدی، تهران: حکمت.
 10. - دکارت، رنه،(1381)تأملات در فلسفه اولی، ترجمه احمد احمدی،تهران: سمت
 11. - سبزواری، ملاهادی. (بیتا) شرح منظومه، قم: انتشارات علامه.
 12. - سایکس، استون. (١٣٧٦) شلایرماخر، ترجمة منوجهر صانعی، تهران: گرّوس.
 13. - فری، لوک. (١٣٨٣) انسان و خدا، ترجمه عرفان ثابتی، تهران: ققنوس .
 14. - کاپلستون ، فردریک. (١٣٦٠) کانت، ترجمه منوچهر بزرگمهر، تهران: مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.
 15. - ------. (١٣٧٢) تاریخ فلسفه؛ از ولف تا کانت، ترجمه اسماعیل سعادت و منوچهر بزرگمهر، تهران: سروش و علمی و فرهنگی .
 16. - کانت، ایمانوئل. (١٣٦٩) بنیاد مابعد الطبیعه اخلاق، ترجمه حمید عنایت و علی قیصری، تهران: خوارزمی.
 17. - ------. (١٣٨١) دین در محدودة عقل تنها، ترجمه منوچهر صانعی، تهران: نقش و نگار.
 18. - ------. (١٣٨٤) نقد عقل عملی، ترجمه انشاءا... رحمتی، تهران: نورالثقلین.
 19. - ------. (١٣٦٧) تمهیدات، ترجمه حداد عادل، تهران: مرکزنشر دانشگاهی.
 20. - ------. (١٣٦٢) سنجش خرد ناب، ترجمه میرشمس الدین ادیب سلطانی، تهران: امیرکبیر.
 21. - کورنر، اشتفان. (١٣٨٠) فلسفه کانت، ترجمه عزت اله فولادوند، تهران: خوارزمی.
 22. - Greene, T.M. (1929) Kant Selections, New York: Scribners.
 23. - Kant, I. (1929) Selections, New York: Scribners.
 24. - ------. (1996) Religion and Rational Theology, trans. and ed. by Allen W. Wood and Paul Guyer.
 25. - ------. (1996) Lectures on Philosophical Theology, trans. by Allen W. Wood and Gertrude M. Glark. Ithaca and London: Gornell University Press.