نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

سیاست خارجی و درک ماهیت رفتاری واحدهای سیاسی در عرصه بین الملل از موضوعات مهم مورد توجه مکاتب، اندیشمندان و نظام های سیاسی می باشد. در کلام سیاسی اسلام به عنوان یکی از انشعابات علم کلام و از حوزه های مطالعات سیاسی که در صدد تبیین آموزه های سیاسی دینی است، تبیین الگوهای رفتاری سیاست خارجی در آموزه های قرآن کریم، روایات و سیره معصومین(ع) تجلی خاصی دارد. بر این اساس و به منظور رسیدن به اهداف سیاست خارجی، مکانیزم های متعددی در کلام سیاسی اسلام متصور است که از مهم ترین آنها مکانیزم سیاسی و فرهنگی می باشد، که بررسی و تامل در آن نشان از اهمیت بسیار کلام سیاسی نسبت به گفت و گو و مذاکره با دیگر نظام های سیاسی در راستای حل اختلافات و چالشهای موجود در عرصه بین الملل است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mechanisms of dialogue in foreign policy from the perspective of political theology of Islam

نویسنده [English]

 • ali qasemi

Member of the board of Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Abstract:
Foreign policy and understand the nature of political behavior in the international arena are the most important issues to the attention of schools, thinkers and political systems. In the theology of political Islam as one of the branches of theology and political spheres of Political Studies, which seeks to explain the teachings of religion Explain foreign policy behavior patterns in the teachings of the Holy Quran, Hadith and Sira Imams (AS) is a specific expression. Accordingly, in order to achieve foreign policy objectives, there are mechanism of numerous theology of political Islam, which are the most important mechanism of political and cultural, that consideration, it shows the importance of Word, political dialogue and negotiate with other political systems to solve conflicts and challenges in the international arena

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islam
 • Foreign Policy
 • political thelogy
 • Dialogue
 1. قرآن کریم.
 2. ابن بابویه، محمد بن علی، عیون أخبار الرضا علیه السلام، ترجمه آقا نجفى اصفهانى، محمد تقى، 2جلد، تهران: انتشارات علمیه اسلامیه، بى تا.
 3. اشتراوس، لئو، فلسفه سیاسی چیست؟، ترجمه فـرهنگ رجـایی، تـهران، انـتشارات عـلمی ـ فرهنگی، 1373.
 4. بشیریه، حسین، "هابر ماس: نگرشی انتقادی و نظریه تکاملی" اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، 1372.
 5. بهروزلک، غلامرضا، چیستی کلام سیاسی، قبسات، ش 28، تابستان 1382.
 6. خسروپناه، عبدالحسین، انتظارات بشر از دین، تهران، مؤسسه فرهنگی‌ دانش‌ و انـدیشه مـعاصر، 1382.
 7. داود عجک بسام، الحوار الاسلامی ـالمسیحی: المبادی ـ التاریخ ـ الموضوعات ـ الاهداف، بیروت: دارقتیبه، 1998م.
 8. راغب أصفهانى، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، بیروت – دمشق : دار القلم - الدار الشامیة، 1412ق.
 9. سماور لاری، ریچارد ای. پورتر، استفانی لیزارا، ارتباط بین فرهنگ ها، ترجمه غلامرضا کیانی و سید اکبر میرحسنی، تهران: انتشارات باز، 1379.
 10. شریف الرضى، محمد بن حسین، نهج البلاغة (للصبحی صالح)، 1جلد، قم: هجرت، 1414ق.
 11. طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417ق.
 12. العروسى الحویزى، عبد على بن جمعة، تفسیر نور الثقلین، قم: اسماعیلیان، 1415ق.
 13. عیاشى، محمد بن مسعود، تفسیر العیّاشی، تهران: المطبعة العلمیه، 1380ق.
 14. کلینى، محمد بن یعقوب، أصول الکافی، ترجمه سیدجواد مصطفوى، تهران: کتاب فروشى علمیه اسلامیه، 1369ش.
 15. کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی، قم: دار الحدیث، 1429ق.
 16. مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار، 111جلد، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 1403ق.
 17. براید شن، مک، یک جهان چندین صدا، ترجمه ایرج پاد، تهران: سروش، 1375.
 18. مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1374.
 19. هابرماس، یورگن، "دین و خشونت"، کیان، سال هشتم، شماره 45.